loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 7220 نظرات (0)

 

Baby, baby When we first met I never felt something so strong

عزیزم، وقتی اولین بار همدیگه رو دیدیم، هیچ وقت چیزی رو به این استواری احساس نکرده بودم

You were like my lover And my best friend

تو عشق من بودی و بهترین دوستم

All wrapped into one With a ribbon on it

همه چیز رو کادو کردی همراه بایه روبان

And all of a sudden you went and left

ولی ناگهان تو رفتی

I didn’t know how to follow

نمیدونم چطور  باید ادامه بدم

It’s like a shock

شکه شدم

That spun me around

و این قضیه منو گیج کرده

And now my heart’s dead

و دیگه قلبم مرده

I feel so empty and hollow

از درون احساس پوچی می کنم

[Pre Chorus:]

And I’ll never give myself to another The way I gave it to you

دیگه خودم رو به هیچ کس اون طوری که به دو دادم نمیدم

Don’t even recognize The ways you hurt me

حتی نمیدونی چطور به من آسیب رسوندی

Do you?

میدونی ?

It’s gonna take a miracle to bring me back

باید معجزه ای بشه که من دوباره پیشت برگردم

And you’re the one to blame

و مقصر هم خودتی

[Chorus:]

And now I feel like, oh

و حالا احساس می کنم که
You’re the reason Why I’m thinking

تو دلیل حرف زدنمی

I don’t wanna smoke on

من نمیخوام دیگه از سیگارم  دود بلند کنم

These cigarettes no more

که دیگه نمیخوام سیگار بکشم

I guess that’s what I get

فکر کنم همین رو از تو بدست آوردم

For wishful thinking Should’ve never let you enter my door

ای کاش هیچ وقت نمیزاشتم وارد خونم بشی

Next time you wanna go on and leave

دفعه بعد که بخوای بری

I should just let you go on and do it

باید بذارم دیگه این کار رو بکنی

Cause now I’m using like I bleed

انگار دارم خونریزی می کنم

It’s like I checked into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

It’s like I checked into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

I gotta check into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

I gotta check into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

cause baby you’re my disease

چون عزیزم تو دردو رنج منی

[Verse 2:]

Damn, Ain’t it crazy

لعنتی! این احمقانه نیست

When you’re love swept You’ll do anything

وقتی عشقت ترکت می کنه همه کار می کنی

For the one you love

برای کسی که عاشقشی

‘Cause anytime That you needed me

چون هر وقت که به من نیاز داشته باشی

I’d be there

من پیشت خواهم بود

It’s like You were my favorite drug

انگار تو داروی مورد علاقه منی

The only problem is That you was using me In a different way

فقط مشکل اینجا بود که تو از بد راهی از من استفاده کردی

That I was using you

منم ازت استفاده کرده بودم

But now that I know

اما حالا میدونم

That it’s not meant to be

این چیزی نیست که باید میشد

You gotta go

تو دیگه باید بری

I gotta wean myself off of you

دیگه باید ازت دل بکنم

And I’ll never give myself to another The way I gave it to you

دیگه خودم رو به هیچ کس اون طوری که به دو دادم نمیدم

Don’t even recognize The ways you hurt me

حتی نمیدونی چطور به من آسیب رسوندی

Do you?

میدونی

It’s gonna take a miracle to bring me back

باید معجزه ای بشه که من دوباره پیشت برگردم

And you’re the one to blame

و مقصر هم خودتی

And now I feel like, oh

و حالا احساس می کنم که

You’re the reason ،Why I’m thinking

تو دلیلمی ، چرا من حرف میزنم ؟

I don’t wanna smoke on

دیگه نمیخوام از سیگارم دود بلند کنم

These cigarettes no more

که دیگه نمیخوام سیگار بکشم

I guess that’s what I get

فکر کنم همین رو از تو بدست آوردم

For wishful thinking Should’ve never let you enter my door

ای کاش هیچ وقت نمیزاشتم وارد خونم بشی

Next time you wanna go on and leave

دفعه بعد که بخوای بری

I should just let you go on and do it

باید بذارم دیگه این کار رو بکنی

Cause now I’m using like I bleed

انگار دارم خونریزی می کنم

It’s like I checked into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

It’s like I checked into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

I gotta check into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

I gotta check into rehab

انگار داره حالم بهتر میشه

Baby you’re my disease

عزیزم تو دردو رنج منی

cause baby you’re my disease

چون عزیزم تو دردو رنج منی

FindLyrics.ir بازدید : 1408 نظرات (0)

 

I'm holding on your rope

از طنابت آویزونم
Got me ten feet off the ground

و 10 فیت از زمین فاصله دارم
And I'm hearing what you say

و میشنوم که داری چی میگی
But I just can't make a sound

ولی نمیتونم حرف بزنم
You tell me that you need me

بهم میگی که به من نیاز داری
Then you go and cut me down

و بعدش میری و طناب رو می بری و منو به زمین میندازی
But wait...
You tell me that you're sorry

 اما صبر کن بهم مییگی که متاسفی
Didn't think I'd turn around and say..

فکر نمیکردی که برگردم و بهت بگم. . .

That it's too late to apologize, it's too late

برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی
I said it's too late to apologize, it's too late

بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I'd take another chance, take a fall, take a shot for you

شانسم رو با تو امتحان کردم، زمین خوردم، ریسک کردم
And I need you like a heart needs a beat

و من بهت نیاز دارم، مثل قلب که به تپیدن نیاز داره
(But that's nothing new)
Yeah yeah

 اما این چیز جیدی نیست

I loved you with a fire red, now it's turning blue

من عاشقت بودم، عشقی گرم و سوزان که دیگه سرد شده
And you say
Sorry like the angel heaven let me think was you

ولی میگی که معذرت میخوای، درست مثل فرشته ایکه از بهشت اومده
But I'm afraid

اما من شک دارم

It's too late to apologize, it's too late

 برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی
I said it's too late to apologize, it's too late

بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی
Woahooo woah

It's too late to apologize, it's too late

 برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی
I said it's too late to apologize, it's too late

بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی
I said it's too late to apologize, yeah yeah

 بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی
I said it's too late to apologize, a yeah

بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I'm holding on your rope

از طنابت آویزونم
Got me ten feet off the ground

و 10 فیت از زمین فاصله دارم

FindLyrics.ir بازدید : 1151 نظرات (0)

 

What is somebody like you doin' in a place like this?

یکی مثل تو اینجا چیکار می کنه

Say did you come alone or did you bring all your friends?

بگو تنها اومدی یا دوستاتم با خودت آوردی

Say whats your name? What you drinking?

بگو اسمت چیه! چی میخوری

I think I know what are you thinking

فکر کنم میدونم داری به چی فکر می کنی

Baby whats your sign,

عزیزم نقشت چیه

tell me yours and ill tell you mine

تو مال خودتو بگو منم مال خودمو

Say What is someone like you doin' in a place like this?

یکی مثل تو اینجا چیکار می کنه

 

 

I'll never be the same

If we ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم دیگه مثل قبل نمیشم

Won't let you get away

If we ever meet again

اگه دوباره همدیگرو ببینیم نمیذارم از دستم فرار کنی

This free fall's got me me so

این سقوط آزاد منو گرفتار خودش کرده

kiss me all night,

خب، منو ببوس

don't ever let me go

نذار از پیشت برم

Ill never be the same

if we ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم دیگه مثل قبل نمیشم

 

Do you come here much?

زیاد اینورا میای

I swear I've seen your face before

قسم میخورم قبلن یه جا دیدمت

You don't see me blush

من آدم خجالتی نیستم

but I cant help to want you more more

اما نمیتونم نخوامت

Baby tel me whats youre story?

عزیزم بگو چه داستان تو اون کلته

I ain't shy, don't you worry

خجالت نمی کشم، نگران نباش

I'm flirting with my eyes

دارم با چشمام باهات *** می زنم

I wanna leave with you tonight

میخوام امشب با تو اینجارو ترک کنم

do you come here much?

زیاد اینورا میای

I've gotta see your face some more

میخوام بیستر ببینمت

(some more Cause baby I)

بیشتر ببینمت، چون عزیزم من

 

I'll never be the same

If we ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم دیگه مثل قبل نمیشم

Won't let you get away

If we ever meet again

اگه دوباره همدیگرو ببینیم نمیذارم از دستم فرار کنی

This free fall's got me me so

این سقوط آزاد منو گرفتار خودش کرده

kiss me all night,

خب، منو ببوس

don't ever let me go

نذار از پیشت برم

Ill never be the same

if we ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم دیگه مثل قبل نمیشم

 

If we ever meet again,

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم

I'll have so much more to say

چیزای زیادی دارم که بهت بگم

(Say if we ever meet again)

بگو که بازم همدیگرو می بینیم

If we ever meet again, again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم

I wont let you go away

نمیذارم از پیشم بری

(Say if we ever meet again)

بگو که بازم همدیگرو می بینیم

 

If we ever, ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم

I'll have so much more to say

چیزای زیادی دارم که بهت بگم

(Say if we ever meet again)

بگو که بازم همدیگرو می بینیم

If we ever, ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم

I wont let you go away!

نمیذارم از پیشم بری

 

I'll never be the same

If we ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم دیگه مثل قبل نمیشم

Won't let you get away

If we ever meet again

اگه دوباره همدیگرو ببینیم نمیذارم از دستم فرار کنی

This free fall's got me me so

این سقوط آزاد منو گرفتار خودش کرده

kiss me all night,

خب، منو ببوس

don't ever let me go

نذار از پیشت برم

Ill never be the same

if we ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم دیگه مثل قبل نمیشم

 

I'll never be the same

If we ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم دیگه مثل قبل نمیشم

Won't let you get away

If we ever meet again

اگه دوباره همدیگرو ببینیم نمیذارم از دستم فرار کنی

This free fall's got me me so

این سقوط آزاد منو گرفتار خودش کرده

kiss me all night,

خب، منو ببوس

don't ever let me go

نذار از پیشت برم

Ill never be the same

if we ever meet again

اگه یه بار دیگه همدیگرو ببینیم دیگه مثل قبل نمیشم

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان