loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1330 نظرات (0)

 متن آهنگهای خارجی – ایس آو بیس
Fire! I can see it burning so brightly
آتش، میتوانم آنرا ببینم که چه درخشان میسوزد
Fire! I can feel it calling out to me
آتش، میتوانم احساسش کنم که مرا صدا میزند
And as the sun goes down
و در حالی که خورشید غروب می کند
It starts to paint a picture
شروع به کشیدن نقاشی می کند
Of an ancient town
نقاشی از شهر فرشتگان
So far away, across the endless sea
شهری که آن دوردستهاست، در آنطرف دریای بی پایان
Lead me to the light
مرا به سمت آن نور راهنمایی کن
And take me to the edge of heaven
و مرا به گوشه ای از بهست برسان
I’m standing in the night
در تاریکی شب ایستاده ام
Looking for the edge of heaven
و به دنبال گوشه ای از بهست می گردم
We’ll be touching the edge of heaven
ما میتوانیم گوشه ای از بهشت را لمس کنیم
Time
زمان
Close your eyes and see dreams of tomorrow
چشمانت را ببند و رویاهای فردایت را بنگر
Time
زمان
The wheels are turning ’till eternity
چرخها تا عبد الدهر خواهند چرخید
And as the darkness comes
و هنگامی که سیاهی شب می اید
I start to see a picture
شروع به کشیدن نقاشی می کنم
Of a lonely man
نقاشی از یک مرد تنها
So clearly now reaching out for me
که به وضوح به سمت من می آید
Lead me to the light
مرا به سمت آن نور راهنمایی کن
And take me to the edge of heaven
و مرا به گوشه ای از بهست برسان
I’m standing in the night
در تاریکی شب ایستاده ام
Looking for the edge of heaven
و به دنبال گوشه ای از بهست می گردم
We’ll be touching the edge of heaven
ما میتوانیم گوشه ای از بهشت را لمس کنیم
Lead me to the light
مرا به سمت آن نور راهنمایی کن
And take me to the edge of heaven
و مرا به گوشه ای از بهست برسان
I’m standing in the night
در تاریکی شب ایستاده ام
Looking for the edge of heaven
و به دنبال گوشه ای از بهست می گردم
We’ll be touching the edge of heaven
ما میتوانیم گوشه ای از بهشت را لمس کنیم
Lead me to the light
مرا به سمت آن نور راهنمایی کن
And take me to the edge of heaven
و مرا به گوشه ای از بهست برسان
The edge of heaven is near
گوشه ای از بهشت اینجاست
I’m standing in the night
در تاریکی شب ایستاده ام
Looking for the edge of heaven
و به دنبال گوشه ای از بهست می گردم
We’ll sail the endless sea
از این دریای بی انتها گذر خواهیم کرد
Lead me to the light
مرا به سمت آن نور راهنمایی کن
And take me to the edge of heaven
و مرا به گوشه ای از بهست برسان
The edge of heaven is near
گوشه ای از بهشت اینجاست
I’m standing in the night
در تاریکی شب ایستاده ام
Looking for the edge of heaven
و به دنبال گوشه ای از بهست می گردم
We’ll sail the endless sea
از این دریای بی انتها گذر خواهیم کرد

FindLyrics.ir بازدید : 1429 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ایس آو بیس
Funny how everything changes for me
همه چیز خیلی با مزه برام عوض میشه
Memories take me away
خاطرات منو با خودشون می برن
Each time I open the door to my room
هر وقت که در اطاقم رو باز می کنم
Where I must stay in all day
 جایی که باید تمام روز رو توش بمونم
I don’t want to be here, I’m much too tired
دیگه نمی خوام اینجا بمونم، خیلی خیلی خسته شدم
So I close my eyes and, ‘snap’, I’m with you
پس چشامو می بندمو “ناگهان” با تو هستم
We are on vacation, you and me together
ما به یه سفر میریم
Lying in the sunshine
زیر آفتاب دراز کشیدیم
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Where nothing but the blue skies
جایی که چیزی نیست جز یه آسمون آبی
Will tell me that the time flies
خوب بهم بگو که زمان سریع میگزره
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Every time I think of you
هر وقت که بهت فکر می کنم
You’re giving me my life back
تو زندگی رو بهم بر می گردونی
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
One day I will give you myself in a ring
یه روز بهت زنگ میزنم
Bounded by law and by heart
با دل و جون آماده رفتن میشم
It’s you and me against the world
من و تو دور از این دنیا
That is the way it should be
(اصلا تو واقعیت هم) باید اینطور باشه
I don’t want to be here, I’m much too tired
دیگه نمی خوام اینجا بمونم، خیلی خیلی خسته شدم
So I close my eyes and, ‘snap’, I’m with you
پس چشامو می بندمو “ناگهان” با تو هستم
We are on vacation, you and me together
ما به یه سفر میریم
Lying in the sunshine
زیر آفتاب دراز کشیدیم
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Where nothing but the blue skies
جایی که چیزی نیست جز یه آسمون آبی
Will tell me that the time flies
خوب بهم بگو که زمان سریع میگزره
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Every time I think of you
هر وقت که بهت فکر می کنم
You’re giving me my life back
تو زندگی رو بهم بر می گردونی
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Give me my life back
جون دباره ای می گیرم
You are the best
تو بهترینی
You are the best that has happened to me
تو بهترین اتفاق زندگی منی
You’re giving me my life back
تو زندگی رو بهم بر گردوندی
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
You are the best that has happened to me
تو بهترین اتفاق زندگی منی
Please, God, let it be
خدایا، لطفا بذار همینطور (تو رویا) بمونم
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Where nothing but the blue skies
جایی که چیزی نیست جز یه آسمون آبی
Will tell me that the time flies
خوب بهم بگو که زمان سریع میگزره
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Every time I think of you
هر وقت که بهت فکر می کنم
You’re giving me my life back
تو زندگی رو بهم بر می گردونی
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Where nothing but the blue skies
جایی که چیزی نیست جز یه آسمون آبی
Will tell me that the time flies
خوب بهم بگو که زمان سریع میگزره
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم
Every time I think of you
هر وقت که بهت فکر می کنم
You’re giving me my life back
تو زندگی رو بهم بر می گردونی
I travel to Romantis
به تخیلات سفر می کنم

FindLyrics.ir بازدید : 1328 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ایس آو بیس
Have you heard, have you heard?
شنیدی؟ شنیدی
About this girl who was ripped up by her roots
راجع به دختری که از ریشه قطعش کرده بودن
Wanna know what she learned?
میخوای بدونی که (تو زندگی) چی یاد گرفت
Like humility – you win when you lose
درست مثل حقارت، پیروز میشی وقتی شکست می خوری
I have learned, I have learned
یاد گرفتم، یاد گرفتم
The most horrifying nights have an end
که تمام شبهای هولناک پایانی دارن
I was hurt, I was lost
صدمه دیده بودم، گم شده بودم
In the dark I found a way to a friend
ولی تو تاریکی، راهی رو که به یک دوست ختم میشد پیدا کردم
I am standing here in my ravine
در دام خودم ایستادم
Once again I see a piece of the sky
باز تیکه کوجیکی از آسمون رو می بینم
And my joy’ll never be denied
و شور و شادیم هرگز نادیده گرفته نمیشن
‘Cause I was meant to be here –
چون باید در این دام گرفتار می شدم
The only place on earth
Where you are near, where you are near
تنها مکانی که در دنیا وجود داشت که تو کنارم باشی، که تو کنارم باشی
Was a flower, was so frail
من مثل یه گل بودم، سست و شکننده
And I let the trees grow wild around me
و اجازه دادم تا درختها وحشیانه اطرافم رشد کنن
Grew so high, hid the sky
طوری که کلی رشد کنن و سر به فلک بکشن
Shaded everything I needed to see
و تمام چیزهایی که باید می دیدم رو در تاریکی فرو بردن
Then one night, someone came
و بعد یه شب ، یه نفر اومد و
Took a knife and ripped me up by my roots
چاقویی رو ریشه ام گذاشت و منو از بیخ برید
Tossed astray, far away
و منو کلی دور از اونجا حیرون و سرگردون رها کرد
In my darkest night, I started to pray
و در تاریکی شب، من شروع کردم به دعا کردن
I am standing here in my ravine
در دام خودم ایستادم
Once again I see a piece of the sky
باز تیکه کوجیکی از آسمون رو می بینم
And my joy’ll never be denied
و شور و شادیم هرگز نادیده گرفته نمیشن
‘Cause I was meant to be here –
چون باید در این دام گرفتار می شدم
The only place on earth
Where you are near, where you are near
تنها مکانی که در دنیا وجود داشت که تو کنارم باشی، که تو کنارم باشی
Why do you, why do you ask?
چرا ازم می پرسی که
Why I’m not blaming my God?
چرا خدای خودم رو بخاطر (این نامهربونیها) سرزنش نمی کنم
I’ll tell you, I’ll tell you what
خب بهت میگم چرا
He was the only one there
چون اون تنها کسی بود که اونجا پیش من بود
I am standing here in my ravine
در دام خودم ایستادم
Once again I see a piece of the sky
باز تیکه کوجیکی از آسمون رو می بینم
And my joy’ll never be denied
و شور و شادیم هرگز نادیده گرفته نمیشن
‘Cause I was meant to be here –
چون باید در این دام گرفتار می شدم
The only place on earth
Where you are near, where you are near
تنها مکانی که در دنیا وجود داشت که تو کنارم باشی، که تو کنارم باشی

FindLyrics.ir بازدید : 1723 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ایس آو بیس
Hot summer streets and the pavements are burning
کوچه های داغ و سنگ فرشایی که انگار دارن آتیش می گیرن
I sit around
یه گوشه ای می شینم
Trying to smile, but the air is so heavy and dry
سعی می کنم لبخند بزنم ولی هوا خیلی سنگین و خشکه
Strange voices are saying (ah, what did they say?)
صدا های غریبی بهم میگن. . .آه اصلا اونا چی گفتن!؟
Things I can’t understand
چیزایی که برام عجیب غریب بودن
It’s too close for comfort,
انقدر نزدیکه که نمیشه آروم گرفت
this heat has got Right out of hand
این گرما حس و حال آدمو می گیره
It’s a cruel, (cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
Leaving me here on my own
که منو با خودم تنها گذاشته
It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
Now you’re gone
حالا تو از پیشم رفتی
You’re not the only one
البته تو اولین نفری نیستس(که این کار رو می کنه)
It’s a cruel
خیلی بی رحمه
The city is crowded, my friends are away and I’m on my own
شهر شلوغ شده، دوستام ازم دورن، و با خودم تنهام
It’s too hot to handle, so I gotta get up and go, and go
نمیشه از پس این گرما بر اومد، میخوام بلند شم و برم، فقط برم
It’s a cruel, (cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
Leaving me here on my own
که منو با خودم تنها گذاشته
It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
Now you’re gone
حالا تو از پیشم رفتی
You’re not the only one
البته تو اولین نفری نیستس(که این کار رو می کنه)
It’s a cruel
خیلی بی رحمه
Now don’t you leave me
میشه الان ترکم نکنی
Now don’t you leave me
میشه الان ترکم نکنی
Well don’t you leave me
خوب ترکم نکن دیگه!
Come on, come on
بیا، بیا
Now don’t you leave me
میشه الان ترکم نکنی
Now don’t you leave me
میشه الان ترکم نکنی
Well don’t you leave me
میشه الان ترکم نکنی
Come on, come on
بیا، بیا
It’s a cruel, (cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
Leaving me here on my own
که منو با خودم تنها گذاشته
It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
You’re not the only one
البته تو اولین نفری نیستس(که این کار رو می کنه)
It’s a cruel, (cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
Leaving me here on my own
که منو با خودم تنها گذاشته
It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
Now you’re gone
حالا تو از پیشم رفتی
You’re not the only one
البته تو اولین نفری نیستس(که این کار رو می کنه)
It’s a cruel, cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
It’s a cruel, cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer
این یه تابستان بی رحمه
It’s a cruel summer
این یه تابستان بی رحمه

FindLyrics.ir بازدید : 1431 نظرات (0)

 متن آهنگهای خارجی – ایس آو بیس
One step hesitation
در یکقدمی درنگ
One step into the night
یک قدم دیگه در شب
Don’t mind the weather
بی خیال آب و هوام
It’s raining in my heart tonight
چون امشب (هوای دلم) بارونیه
Much more to living
چیزهای زیاد دیگه ای برای ادمه زندگی وجود داره
Two wrongs don’t make a right
آش کشک خالست
You’re gonna regret it
When you’re looking back
On your life
میخوای حسرتشو بخوری؟ وقتی به زندگی گذشتت نگاه میندازی
Don’t go away
(بی تفاوت) نگذر
Make the most of this love I’m giving
بیشتر از این عشقی که بهت دادم بهم بده
Don’t go away
(بی تفاوت) نگذر
Better take another look at my face
بهتره یه نگاه دیگه تو صورتم بندازی
You can be what you wanna be, hmm
خب میتونی اونی که میخوای باشی
But don’t go away
ولی (بی تفاوت) نگذر
Some dream of fortune
بعضیها در رویای مال و دارایین
Others dream of fame
بعضی ها هم در رویای شهرت
Seconds after leaving
ولی زمان کوتاهی بعد از رفتن
Life’ll never be the same
زندگی همیشه یجور نمیمونه
Fell for temptation
در وسوسه غرق میشیم
It didn’t mean a thing
ولی ارزشی نداره
We’ll last forever
برای همیشه جاودانه خواهیم شد
If you turn around
Once again
اگه باز دوباره برگردی
Don’t go away
(بی تفاوت) نگذر
Make the most of this love I’m giving
بیشتر از این عشقی که بهت دادم بهم بده
Don’t go away
(بی تفاوت) نگذر
Better take another look at my face
بهتره یه نگاه دیگه تو صورتم بندازی
You can be what you wanna be, hmm
خب میتونی اونی که میخوای باشی
But don’t go away
ولی (بی تفاوت) نگذر
Do you wanna be more than a picture hanging on the wall?
میخوای بیشتر از قاب عکسی باشی که رو دیوار آویزونه
Something to remind me of how it all went wrong
چیزی که همیشه بهم یادآوری کنه که چطور همه چیز به هم ریخت
Do you wanna be more than a number forgotten in a book?
میخوای بیشتر از شماره ای باشی که در کتابی فراموش شده
You’re holding something special, so take another look
چیز با ارزشی رو نگه داشتی، یه نگاه دیگه بنداز
You’re gonna regret it
افسوسش رو خواهی خورد
When you’re looking back
On your life
وقتی که برگردی و به زندگی گذشتت یه نگاهی بندازی
Don’t go away
(بی تفاوت) نگذر
Make the most of this love I’m giving
بیشتر از این عشقی که بهت دادم بهم بده
Don’t go away
(بی تفاوت) نگذر
Better take another look at my face
بهتره یه نگاه دیگه تو صورتم بندازی
You can be what you wanna be, hmm
خب میتونی اونی که میخوای باشی
But don’t go away
ولی (بی تفاوت) نگذر
Take a look
Take another look on your way
یه نگاه دیگه به مسیری که انتخاب کردی بنداز
Take a look
Take another look on your way
یه نگاه دیگه به مسیری که انتخاب کردی بنداز
Please don’t go…
تورو خدا
Take a look
Take another look on your way
یه نگاه دیگه به مسیری که انتخاب کردی بنداز
Take a look
Take another look on your way
یه نگاه دیگه به مسیری که انتخاب کردی بنداز
Please don’t go…
تورو خدا

FindLyrics.ir بازدید : 3386 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ایس آو بیس
What a beautiful morning
چه صبح زیبایی
the best in life is free
بهترین چیز تو زندگی رهاییه
Mmm, what a beautiful morning
چه صبح زیبایی
believe me…
باور کن
What a mystery
چه رمز و رازی
though the world’s on fire
اگر چه جهان روی آتیشه
yesterday’s hard words still in my head.
حرفهای پر مغز دیروزیها هنوز در ذهن منه
I feel no despair
به هیچ وجه احساس نا امیدی ندارم
no regrets or sorrows
نه پشیمونی نه اندوهی
’cause this new day makes me dance on air.
چون امروز باعث میشه در هوا برقصم
(What a golden day)
چه روز طلایی
What a beautiful morning in my life.
چه صبح زیبایی در زندگیمه
The best in life is free.
بهترین چیز تو زندگی رهاییه
I give it all away,
بیخیال همه چیز
and I wonder what more is to come,
و در این عجبم که چه چیزهای دیگه ای قراره برام اتفاق بی افته
and this beautiful morning changed my mind.
و این صبح زیبا ذهنم رو تغییر داد
Believe me when I say,
وقتی میگم باور کن
the shadow’s fading out
(oh yeah)
سایه ها رخت بستن و از اینجا رفتن، آه آره
As the day grows bright
همینطور که روز روشنتر و روشنتر میشه
we are turning pages
داریم زندگی جدیدی رو شروع می کنیم می کنیم
and we write new chapters of our lives.
و بخشهای جدیدی از داستان زندگیمون رو مینویسیم
Some are strong and long,
که بعضیهاش قوی و طولانیه
others weak with sorrow
و بعضیهاش با غم و اندوه ضعیف شده
keep the focus on the rising sun.
دقیق به طلوع خورشید نگاه کن
(What a golden day)
چه صبح طلایی
What a beautiful morning in my life.
چه صبح زیبایی در زندگیمه
The best in life is free.
بهترین چیز تو زندگی رهاییه
I give it all away,
بیخیال همه چیز
and I wonder what more is to come,
و در این عجبم که چه چیزهای دیگه ای قراره برام اتفاق بی افته
and this beautiful morning changed my mind.
و این صبح زیبا ذهنم رو تغییر داد
Believe me when I say,
وقتی میگم باور کن
the shadow’s fading out
سایه ها رخت بستن و از اینجا رفتن
Believe me
باور کن
Crows will always fly
کلاغها همیشه در پروازن
Believe me
باور کن
They are only birds
اونها فقط پرنده هستن
You have to,
باید
You have to let go
باید دل به دریا بزنی
and you will see things in a different light
و همه چیز رو در نوری تازه خواهی دید
What a beautiful morning.
چه صبح زیبایی
Mmm, what a beautiful morning.
چه صبح زیبایی
Mmm-Mmm, Believe me,
باور کن
Oh, what a beautiful
چه صبح زیبایی
What a beautiful morning.
چه صبح زیبایی
(A beautiful morning)
صبح زیبایی
(A beautiful day, your troubles away)
یک روز زیبا، که مشکلاتت از بین رفتن
(What a morning)
چه صبحی
It’s a beautiful morning.
امروز یک صبح زیباست
The best in life is free.
بهترین چیز تو زندگی رهاییه
(A beautiful morning)
یک صبح زیبا
(A beautiful day, your troubles away)
یک روز زیبا، که مشکلاتت از بین رفتن
(What a morning)
چه صبحی
I give it all away.
دلم رو به دریا میزنم و بی خیال همه چیز میشم
A beautiful morning.
یک صبح زیبا
(A beautiful morning)
یک صبح زیبا
(A beautiful day, your troubles away)
یک روز زیبا، که مشکلاتت از بین رفتن
(What a morning)
چه صبحی
Beautiful morning, Oh yea
یک صبح زیبا
Oh yea believe me.
آه، آره، باور کن

FindLyrics.ir بازدید : 4274 نظرات (1)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ایس آو بیس
Laudate omnes gentes laudate
Magnificat en secula
Et anima! mea laudate
Magnificat en secuala
Happy nation living in a happy nation
ملتهای شاد در کشورهای شاد زندگی می کنند
Where people understand
And dream of the perfect man
جایی که در آن مردم می اندیشند و آرزو می کنند انسانی کامل بودن را
A situation leading to sweet salvation
و موقعیتی را که به رستگاری شیرین راهنماییشان می کند
For the people for the good
For mankind brotherhood
برای مردمی که لایق حب و دوستی هستند
We’re traveling in time
به موقع سفر کرده ایم!
Ideas by man and only that will last
اندیشه های مردان و تنها چیزی که بجا می ماند
And over time we’ve turned to the past
و ما همیشه به گذشته بر می گردیم
That no man’s fit to rule the world alone
هیچ کس نمیتواند به تنهایی جهان را اداره کند
A man will die but not his ideas
یک مرد خواهد مرد، اما نه اندیشه هایش!!!
Happy nation living in a happy nation
ملتهای شاد در کشورهای شاد زندگی می کنند
Where people understand
And dream of the perfect man
جایی که در آن مردم می اندیشند و آرزو می کنند انسانی کامل بودن را
A situation leading to sweet salvation
و موقعیتی را که به رستگاری شیرین راهنماییشان می کند
For the people for the good
For mankind brotherhood
برای مردمی که لایق حب و دوستی هستند
We’re traveling in time
به موقع سفر کرده ایم!
Traveling in time
به موقع سفر کرده ایم!
Tell them we’ve gone too far
به آنها بگویید که ما از انها دور شده ایم
Tell them we’ve gone too far
به آنها بگویید که ما از انها دور شده ایم
Happy nation come through
And I will dance with you
ملتهای شاد، انجامش دهید و آنگاه با شما خواهم رقصید
Happy nation
ملتهای شاد
Happy nation living in a happy nation
ملتهای شاد در کشورهای شاد زندگی می کنند
Where people understand
And dream of the perfect man
جایی که در آن مردم می اندیشند و آرزو می کنند انسانی کامل بودن را
A situation leading to sweet salvation
و موقعیتی را که به رستگاری شیرین راهنماییشان می کند
For the people for the good
For mankind brotherhood
برای مردمی که لایق حب و دوستی هستند

FindLyrics.ir بازدید : 1658 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ایس آو بیس
I know that I’m not the first one
You’ve had love in your life before me
من که میدونم اولین دختری نیستم که تو تو زندگیت عاشقش شدی
But when your lips touched my lips
ولی وقتی لبات لبهام رو لمس کرد
It felt like I was kissing destiny
احساس کردم که دارم بوسه به سرنوشت میزنم
Angel eyes
چشم فرشته ای
with your angel eyes
Will you always be there to hold me?
میشه با اون چشمای فرشته ایت همیشه اونجا باشی تا منو در آغوش بگیری
Angel eyes,
چشم فرشته ای
I am satisfied
I don’t want to hear your story
من که راضیم، نمیخوام دیگه به قصه هات گوش بدم
Cause I can see the things
I really want to see
چون چیزایی رو که واقعا میخوام ببینم رو می بینم
I am in love
من عاشق شدم
I believe in what I’m feeling
من به چیزی که احساس می کنم ایمان دارم
I’d give everything up just for you
من همه چیزم رو بخاطرت می بخشم
Love is devoted to those who see
عشق مطعلق به کساییه که می بینن
That the last dance you dance with a truth
که آخرین رقصی که می کنی رقص با حقیقته
Angel eyes
چشم فرشته ای
with your angel eyes
Will you always be there to hold me?
میشه با اون چشمای فرشته ایت همیشه اونجا باشی تا منو در آغوش بگیری
Angel eyes,
چشم فرشته ای
I am satisfied
I don’t want to hear your story
من که راضیم، نمیخوام دیگه به قصه هات گوش بدم
Cause I can see the things
I really want to see
In your eyes
چون چیزایی رو که واقعا میخوام ببینم رو تو چشمات می بینم
Angel eyes just want you here to hold me
چشم فرشته ای، تنها چیزی که میخوام اینه که اینجا باشی و منو تو بقلت بگیری
Angel eyes
چشم فرشته ای
with your angel eyes
Will you always be there to hold me?
میشه با اون چشمای فرشته ایت همیشه اونجا باشی تا منو در آغوش بگیری
Angel eyes,
چشم فرشته ای
I am satisfied
I don’t want to hear your story
من که راضیم، نمیخوام دیگه به قصه هات گوش بدم
Cause I can see the things
I really want to see
چون چیزایی رو که واقعا میخوام ببینم رو می بینم
I am in love
من عاشق شدم

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان