loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1719 نظرات (0)

Our day has come
روز ما هم رسید
It’s drawn in the sky
در آسمون غرق شده
So don’t shed a tear now
پس اشکی نریز
Be thankful for the time
برای زمان ارزش قائل شو
 
 
Life wouldn’t be so precious dear if there never was an end
عزیزم اگه پایانی برای زندگی نبود، اینقدر گرانبها نمیشد
 
 
Children still play in the garden
بپه ها هنوز در باغ بازی میکنن
Dance as the sun slips away
و در حالی که خورشید غروب میکنه میرقصن
 
 
We stand on the edge now
لب پرتگاه استادیم
We’ve come so far
زیادی جلو رفتیم
Through all the dust it becomes clear
گرچه تمام گرد و غبارها از بین رفتن
You will always be my heart
همیشه قلب من خواهی بود
 
 
There’s no death, no end of time when I’m facing it with you
مرگی در کار نیست، وقتی چهره به چهره میشیم دیگه پایانی وجود نداره
 
 
Children still play in the garden
بپه ها هنوز در باغ بازی میکنن
Dance as the sun slips away
و در حالی که خورشید غروب میکنه میرقصن
Not even stars last forever
حتی ستاره ها هم ابدی نیستن
Cleanse us Acid rain
بارون اسیدی همه مارو تمیز میکنه
 
 
Stand near to me
کنار من بایست
Don’t look, be brave
نگاه نکن، شجاع باش
Over the blackened moon
در زیر تاریکی ماه
I’ll carry you away
تورو با خودم میبرم
Through the planets we fly
در سرتاسر این کره خاکی
 
 
Children still play in the garden
بپه ها هنوز در باغ بازی میکنن
Dance as the sun slips away
و در حالی که خورشید غروب میکنه میرقصن
Not even stars last forever
حتی ستاره ها هم ابدی نیستن
Cleanse us Acid rain
بارون اسیدی همه مارو تمیز میکنه
 
 
Send us home
مارو به خونه بفرست
Send us home
مارو به خونه بفرست
Send us home
مارو به خونه بفرست
Send us home
مارو به خونه بفرست

FindLyrics.ir بازدید : 1919 نظرات (0)

Watch your tongue, I’ll have it cut from your head
مراقب حرف زدنت باش،زبونتو از حلقومت میکِشَم بیرون
Save your life by keeping whispers unsaid
زندگیتو با زمزمه حرفهای نزده نجات بده
Children roam the streets, now orphans of war
بچه ها تو خیابونا ول میگردن، و حالا یتیمای جنگ
Bodies hanging in the streets to adore
بدنهایی که برای ستوده شدن در خیابونها آویزون شدن
Royal flames will carve a path in chaos,
آتش سلطنتی راهی در هرج و مرج باز می کنه
Bringing daylight to the night
و نور روز رو به شب میاره
Death is riding into town with armor,
مرگ تا دندون مسلح داره به سمت شهر میرونه
They’ve come to take all your rights
دارن میان تا تمام حقوقت رو از تو بگیرن
Hail to the king, hail to the one
بر پادشاه درود بفرست، بر یگانه درود بفرست
Kneel to the crown, stand in the sun
بر تارج زانو بزن، در آفتاب بایست
Hail to the king
بر پادشاه درود بفرست
Hail!
درود بفرست
Hail!
درود بفرست
Hail!
درود بفرست
The King…
بر پادشاه
Blood is spilled while holding keys to the throne
در حالی که کلید دار تاج و تخت بود خونها ریخته شد
Born again, but it’s too late to atone
دوباره به دنیا اومدم، ولی برای جبرانش دیگه خیلی دیره
No mercy from the edge of the blade
طیغه تیز شمشیر رحم نداره
Dare escape and learn the price to be paid
جرات فرار داشته باش  و قیمتی رو که باید پرداخت کنی رو یاد بگیر
Let the water flow with shades of red now
بزار آب با پرده هایی از رنگ قرمز (خون) جاری بشه
Arrows black out all the light
تیر کمانها شب رو تیره کرده
Death is riding into town with armor,
مرگ تا دندون مسلح داره به سمت شهر میرونه
They’ve come to take all your rights
دارن میان تا تمام حقوقت رو از تو بگیرن
Hail to the king, hail to the one
بر پادشاه درود بفرست، بر یگانه درود بفرست
Kneel to the crown, stand in the sun
بر تارج زانو بزن، در آفتاب بایست
Hail to the king
بر پادشاه درود بفرست
Hail!
درود بفرست
Hail!
درود بفرست
Hail!
درود بفرست
The King…
بر پادشاه
There’s a taste of fear (hail, hail, hail)
مزه ای از ترس هست – درود بفرست، درود بفرست، درود بفرست
When the henchmen call (hail, hail, hail)
زمانی که ملازم صدا می کنه –  درود بفرست، درود بفرست، درود بفرست
Iron fist to tame the land (hail, hail, hail)
و با بیرحمی این سرزمین رو اهلی می کنه-  درود بفرست، درود بفرست، درود بفرست
Iron fist to claim it all
با بی رحمی همه رو از آن خود می کنه
Hail to the king, hail to the one
بر پادشاه درود بفرست، بر یگانه درود بفرست
Kneel to the crown, stand in the sun
بر تارج زانو بزن، در آفتاب بایست
Hail to the king, hail to the one
بر پادشاه درود بفرست، بر یگانه درود بفرست
Kneel to the crown, stand in the sun
بر تارج زانو بزن، در آفتاب بایست
Hail to the king
بر پادشاه درود بفرست
Hail!
درود بفرست
Hail!
درود بفرست
Hail!
درود بفرست

FindLyrics.ir بازدید : 4630 نظرات (0)

Seize the day or die regretting the time you lost
امروزی رو که در اونی غنیمت بشمریا اینکه در حسرت سالاع از دست رفته زندگیت بمیر
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over
بدون تو اینجا سرده، آدمای زیادی برای زحم زبود دورو برمن
 
 
I see my vision burn, I feel my memories fade with time
تو چشمام آتیشه، خاططراتم رو میبینم که با زمان از من دور میشن
But I’m too young to worry
ولی من جوونم که نگران این چیزا باشم
These streets we travel on will undergo our same lost past
این خیابونایی که ما توش سفر میکنیم همشون به زیر زمین گذشته گمشدمون میرسن
 
 
I found you here, now please just stay for a while
اینجا پیدات کردم پس خواهشا یک کم اینجا بمون
I can move on with you around
میتونم با تو به جاهای دیگه برم
I hand you my mortal life, but will it be forever?
بیا زندگی فانی من برای تو، ولی آیا این همیشگی خواهد بود
I’d do anything for a smile, holding you ’til our time is done
هر کاری برای تنها یک لبخند (تو) میکنم، تا وقتمون تموم بشه تورو در آغوشم میگیرم
We both know the day will come, but I don’t want to leave you
جفتمون میدونیم که اون روز میاد ولی من نیمخوام تورو ترک کنم
 
 
I see my vision burn, I feel my memories fade with time
تو چشمام آتیشه، خاططراتم رو میبینم که با زمان از من دور میشن
But I’m too young to worry (a melody, a memory, or just one picture)
ولی من جوونم که نگران این چیزا باشم
 
 
Seize the day or die regretting the time you lost
امروزی رو که در اونی غنیمت بشمریا اینکه در حسرت سالاع از دست رفته زندگیت بمیر
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over
بدون تو اینجا سرده، آدمای زیادی برای زحم زبود دورو برمن
 
 
Newborn life replacing all of us, changing this fable we live in
زندگی هایی جدید جای همه مارو میگیرن، و این افسانه ای که درونش زندگی مکنیم رو تغییر میدن
No longer needed here so where do we go?
دیگه به اینجا نیازی ندارم، کجا بریم
Will you take a journey tonight, follow me past the walls of death?
میشه امشب (با من) به سفر بیای، و با هم از این دیودارهای مرگ بیرون بریم
But girl, what if there is no eternal life?
ولی دختر، اگه زندگی جاودانی وجود نداشته باشه چی
 
 
I see my vision burn, I feel my memories fade with time
تو چشمام آتیشه، خاططراتم رو میبینم که با زمان از من دور میشن
But I’m too young to worry (a melody, a memory, or just one picture)
ولی من جوونم که نگران این چیزا باشم
 
 
Seize the day or die regretting the time you lost
امروزی رو که در اونی غنیمت بشمریا اینکه در حسرت سالاع از دست رفته زندگیت بمیر
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over
بدون تو اینجا سرده، آدمای زیادی برای زحم زبود دورو برمن
 
Trials in life, questions of us existing here, don’t wanna die alone without you here
محاکمه های زندگی، سوالاتی که برای زندگی کردن در اینجا ازمون میپرسن،
Please tell me what we have is real
خواهش میکنم بگو چیزی که داریم واقعیه
 
 
So, what if I never hold you, yeah, or kiss your lips again?
پس، اگه دیگه هیچوقت در آغوشت نگیرم و نبوسمت چی
Woooaaah, so I never want to leave you and the memories of us to see
پس نمیخوام تورو و خاطراتت رو ترک کنم
I beg don’t leave me
خواهش میکنم نرو
 
 
Seize the day or die regretting the time you lost
امروزی رو که در اونی غنیمت بشمریا اینکه در حسرت سالاع از دست رفته زندگیت بمیر
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over
بدون تو اینجا سرده، آدمای زیادی برای زحم زبود دورو برمن
 
 
Trials in life, questions of us existing here, don’t wanna die alone without you here
محاکمه های زندگی، سوالاتی که برای زندگی کردن در اینجا ازمون میپرسن،
Please tell me what we have is real
خواهش میکنم بگو چیزی که داریم واقعیه
 
 
Silence you lost me, no chance for one more day
از وقتی که منو از دست دادی دیگه شانسی برای به فردا رسیدن ندارم
I stand here alone
اینجا تنها وایستادم
Falling away from you, no chance to get back home
از تو درو افتادم، شانسی برای برگشتن به خونه ندارم
I stand here alone
اینجا تنها وایستادم
Falling away from you, no chance to get back home
از تو درو افتادم، شانسی برای برگشتن به خونه ندارم

FindLyrics.ir بازدید : 1331 نظرات (0)


Lived through you,
درونت زندگی میکردم
safe with how we lived our lives,
زندگیمون امن بود
with how it all turned out.
و چطور همه چیز تغییر کرد
(But things are bound to change)
ولی همه چیز تغییر میکنه
Uncovered lies, surfaced throughout,
دروغهایی سر نپوشیده و سطحی
will make you change your mind
باعث میشن که نظرت تغییر کنه
 
 
Sometimes life is altered
گاهی زندگی تغییره
Won’t turn out right. Can’t turn out right
گاهی درست از آب در نمیاد، نمیتونه درست از آب در بیاد
 
 
When I see you, I can read it in your eyes,
وقتی میبینمت، میتونم تو چشمات بخونم
fate misunderstood.
کج فهمی تقدیر
(But things are bound to change)
ولی چیزها تغییر میکنن
Swallowed the lies, can’t blame you for,
نمیتونم تورو بخاطر دروغهایی که غورت دادی سرزنش کنم
thinking with your heart.
با قلبت فکر میکنی
 
 
Sometimes life is altered
گاهی زندگی تغییره
Break from the ropes your hands are tied.
در طنابی که دستات باهاش بسته شدن میشکنه
Uneasy with confrontation.
مواجهه ای مشکل
Won’t turn out right. Can’t turn out right
که درست از آب در نمیاد، نمیتونه درست از آب در بیاد
 
 
I see my world crumble and fall, before my eyes
میبینم که دنیای من میلرزه و فرو میریزه، درست جلوی چشمام
I know, I know.
میدونم، میدونم
Dark will turn to light, in time I’ll be alright
تاریکی تبدیل به روشنایی میشه، بموقش حالم خوب میشه
I know, I know
میدونم، میدونم
(I never imagined my life could turn out this way
هرگز فکر نمیکردم که زندگیم اینجوری بشه
 
 
 
So cold so black so alone)
چقدر سرد، چقدر سیاه، چقدر تنها
 
 
Living goes by fast, catch your breath
زندگی سریع میگذره، نفست رو نگه دار
and it will pass you by.
و از تو میگذره
And it won’t last, to sulk with the memories you hold.
و نمیمونن خاطراتی که نگهشون داشتی تا با تو ترشرویی کنن
 
 
Sometimes life is altered
گاهی زندگی تغییره
Break from the ropes your hands are tied.
در طنابی که دستات باهاش بسته شدن میشکنه
Uneasy with confrontation.
مواجهه ای مشکل
Won’t turn out right. Can’t turn out right
که درست از آب در نمیاد، نمیتونه درست از آب در بیاد
 
 
Sometimes life is altered
گاهی زندگی تغییره
Break from the ropes your hands are tied.
در طنابی که دستات باهاش بسته شدن میشکنه
Uneasy with confrontation.
مواجهه ای مشکل
Won’t turn out right. Can’t turn out right
که درست از آب در نمیاد، نمیتونه درست از آب در بیاد

FindLyrics.ir بازدید : 4216 نظرات (0)

Dark years, brought endless rain,
سالهای سیاه، بارانهای بی پایان به همراه آوردند
Out in the cold I lost my way.
آن بیرون در سرما، راهم را گم کردم
But storms won’t last, they clear the air,
اما طوفانها دوام نخواهند داشت، آنها هوا را تمیز می کنند
For something new.
برای چیزی تازه
The sun came out and brought you through.
خورشید در آمد و تورا با خود آورد
A lifetime full of words to say,
زندگانی پر از حرفهایی برای زدن
A hope that time will slow the passing day.
امیدی که شاید زمان سرعت سپری شدن این روزهای گذرا را کم کند
I’ve been wrong times over,
بارها و بارها اشتباه کردم
And I’ve been shamed with no words to find.
و پیشمان بودم و جمله ای (برای ابراز پشیمانیم) پیدا نمیکردم
But if the sun will rise, bring us tomorrow,
ولی اگر خورشید بالا بیاید، و فرا را برایمان به همراه بیاورد
Walk with me, crimson day.
با من بیا، روز قرمز
Don’t speak, no use for words
هیچ نگو، جملات کافی نیستند
Lie in my arms, sleep secure.
در آغوشم بیارام، با خیالی راحت به خواب برو
I wonder what you’re dreaming of, lands rare and far,
در این عجب هستم که در رویای چه هستی؟ سرزمینهایی دور و کمیاب
A timeless flight to reach the stars.
مبارزه ای بی پایان برای رسیدن به ستاره ها
A lifetime full of words to say,
زندگانی پر از حرفهایی برای زدن
A hope that time will slow the passing day.
امیدی که شاید زمان سرعت سپری شدن این روزهای گذرا را کم کند
I’ve been wrong times over,
بارها و بارها اشتباه کردم
And I’ve been shamed with no words to find.
و پیشمان بودم و جمله ای (برای ابراز پشیمانیم) پیدا نمیکردم
But if the sun will rise, bring us tomorrow,
ولی اگر خورشید بالا بیاید، و فرا را برایمان به همراه بیاورد
Walk with me, crimson day.
با من بیا، روز قرمز
I’ve come so far to meet you here,
راه طولانی برای دیدنت آمده ام
To share this life with one I hold so dear.
برای تقسیم کردن زندگی که بسیار دوستش دارم
And I won’t speak but what is true,
و هیچ نخواهم گفت جز حقیقت
The world outside created just for you,
آن دنیایی که در بیرونست برای تو ساخته شده
It’s for you, for you.
برای توست، برای تو
I’ve been wrong times over,
بارها و بارها اشتباه کردم
And I’ve been shamed with no words to find.
و پیشمان بودم و جمله ای (برای ابراز پشیمانیم) پیدا نمیکردم
But if the sun will rise, bring us tomorrow,
ولی اگر خورشید بالا بیاید، و فرا را برایمان به همراه بیاورد
Walk with me, crimson day.
با من بیا، روز قرمز

FindLyrics.ir بازدید : 2451 نظرات (0)

Never feared for anything
هرگز از چیزی نترسیدم
Never shamed but never free
هرگز خجالت زده نبودم ولی آزاد هم نبودم
A laugh that healed the broken heart
خنده ای که قلب شکسته رو دوا می کنه
With all that it could
با تمام کارهایی که میتونست بکنه
Lived the life so endlessly
زندگی رو چون بی نهایت زندگی کن
Saw beyond what others see
دیدم ورای چیزهایی رو که دیگران میدیدند
I tried to heal your broken heart
سعی کردم قلب شکستت رو ترمیم کنم
With all that I could
با تمام فوا
Will you stay?
می مونی؟
Will you stay away forever?
میشه تا عبد دور بمونی
How do I live without the ones I love?
چطور بدون افرادی که عاشقشون هستم زندگی کنم
Time still turns the pages of the book it’s burned
زمان صفحه های کتابی که به آتیش کشید رو هنوز ورق میزنه
Place and time always on my mind
مکانها و زمانها همیشه در ذهنم
I have so much to say but you’re so far away
خیلی چیزا برای گفتن دارم ولی تو خیلی از من دوری
Plans of what our futures hold
نقشه هایی که آیندهمون در خودش داره
Foolish lies of growing old
دروغهای احمقانه، در حالی که داریم پیر میشیم
It seems we’re so invincible
بنظر شکست ناپذیر میایم
The truth is so cold
حقیقت خیلی سرده
A final song, a last request
آخرین آهنگ، آخرین درخواست
A perfect chapter laid to rest
بهترین فصلی که رفت برای استراحت
Now and then I try to find
از الان سعی می کنم پیدا کنم
A place in my mind
جایی تو ذهنم
Where you can stay
جایی که بتونی بمونی
You can stay away forever
میتونی برای همیشه دور بمونی
How do I live without the ones I love?
چطور بدون افرادی که عاشقشون هستم زندگی کنم
Time still turns the pages of the book it’s burned
زمان صفحه های کتابی که به آتیش کشید رو هنوز ورق میزنه
Place and time always on my mind
مکانها و زمانها همیشه در ذهنم
I have so much to say but you’re so far away
خیلی چیزا برای گفتن دارم ولی تو خیلی از من دوری
Sleep tight I’m not afraid (not afraid)
شب خوش، من نمیترسم، نمیترسم
The ones that we love are here with me
اونهایی که عاشقشون بودم الان پیشمن
Lay away a place for me (place for me)
جایی برای من بجا بذار
‘Cause as soon as I’m done I’ll be on my way
چون تا اینکه کارم اینجا تموم بشه میام به سراقت
To live eternally
تا برای ابدیت زندگی کنم
How do I live without the ones I love?
چطور بدون افرادی که عاشقشون هستم زندگی کنم
Time still turns the pages of the book it’s burned
زمان صفحه های کتابی که به آتیش کشید رو هنوز ورق میزنه
Place and time always on my mind
مکانها و زمانها همیشه در ذهنم
And the light you left remains but it’s so hard to stay
و نوری که از خودت بجا گذاشتی ولی موندن خیلی سخته
I have so much to say but you’re so far away
خیلی چیزا برای گفتن دارم ولی تو خیلی از من دوری
I love you, you were ready
من عاشقتم، تو آماده بودی
The pain is strong and urges rise
درد قوی و داره برتر هم میشه
But I’ll see you, when He lets me
ولی میبینمت، وقتی اون بزاره
Your pain is gone, your hands untied
درد از تو دور شده، دستات بازن
So far away (so close)
اون دورا، خیلی نزدیک
And I need you to know
میخوام بدونی
So far away (so close)
اون دورا، خیلی نزدیک
And I need you to, need you to know
و میخوام که، میخوام که بدونی

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان