loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 8884 نظرات (0)

Just a smile and the rain is gone

فقط یک لبخند بزن، و باران تمام خواهد شد

Can hardly believe it (yeah)

بسختی می تونم باور کنم که

There's an angel standing next to me

فرشته ای در کنار منه و

Reaching for my heart

داره به قلبم راه پیدا می کنه

 

Just a smile and there's no way back

فقط یک لبخد بزن، و راهی برای برگشت نمی مونه

Can hardly believe it (yeah)

بسختی می تونم باور کنم که

But there's an angel calling me,

اما یه فرشته داره من رو صدا می کنه

Reaching for my heart

وداره به قلبم راه پیدا می کنه

 

I know, that I'll be ok then

می دونم که دیگه هیچ مشکلی نخواهم داشت

This time it's real

این بار دیگه واقعیه

 

I lay my love on you

تمام عشقم را نثارت کردم

It's all I wanna do

و این تمام کاریه که می خوام برات انجام بدم

Everytime I breathe I feel brand new

(با بودنت در کنارم) با هر نفسی که می کشم احساس تازگی می کنم

You open up my heart

سفره دلم رو برات باز کردم

Show me all your love, and walk right through

تمام عشقت را به من نشون بده و وارد قلبم شو

As I lay my love on you

در حالی که دارم تمام عشقم رو نثارت می کنم

 

I was lost in a lonely place

در جایی تنها گم شده بودم و

Could hardly believe it (yeah)

به سختی می تونستم باور کنم که

Holding on to yesterdays

به گذشته چسبیده بودم

Far, far too long

گذشته ای خیلی خیلی دور

 

Now I believe its ok cause this time it's real

ولی حالا باور می کنم که همه چیز رو براهه

چون ایندفعه واقعی به نظر می رسه

 

I lay my love on you

تمام عشقم را نثارت کردم

It's all I wanna do

و این تمام کاریه که می خوام برات انجام بدم

Everytime I breathe I feel brand new

(با بودنت در کنارم) با هر نفسی که می کشم احساس تازگی می کنم

You open up my heart

سفره دلم رو برات باز کردم

Show me all your love, and walk right through

تمام عشقت را به من نشون بده و وارد قلبم شو

As I lay my love on you

در حالی که دارم تمام عشقم رو نثارت می کنم

 

 

I never knew that love could fell so good

هیچوقت فکر نمی کردم که عشق اینقدر احساس خوبی بهم بده

 

Like once in a lifetime

درست یک بار در زندگی

You change my world

تو دنیای من رو تغییر دادی

 

I lay my love on you

تمام عشقم را نثارت کردم

It's all I wanna do

و این تمام کاریه که می خوام برات انجام بدم

Everytime I breathe I feel brand new

(با بودنت در کنارم) با هر نفسی که می کشم احساس تازگی می کنم

You open up my heart

سفره دلم رو برات باز کردم

Show me all your love, and walk right through

تمام عشقت را به من نشون بده و وارد قلبم شو

As I lay my love on you

در حالی که دارم تمام عشقم رو نثارت می کنم

 

I lay my love on you

تمام عشقم را نثارت کردم

It's all I wanna do

و این تمام کاریه که می خوام برات انجام بدم

Everytime I breathe I feel brand new

(با بودنت در کنارم) با هر نفسی که می کشم احساس تازگی می کنم

You open up my heart

سفره دلم رو برات باز کردم

Show me all your love, and walk right through

تمام عشقت را به من نشون بده و وارد قلبم شو

As I lay my love on you

در حالی که دارم تمام عشقم رو نثارت می کنم

 

I lay my love on you

تمام عشقم را نثارت کردم

It's all I wanna do

و این تمام کاریه که می خوام برات انجام بدم

Everytime I breathe I feel brand new

(با بودنت در کنارم) با هر نفسی که می کشم احساس تازگی می کنم

You open up my heart

سفره دلم رو برات باز کردم

Show me all your love, and walk right through

تمام عشقت را به من نشون بده و وارد قلبم شو

As I lay my love on you

در حالی که دارم تمام عشقم رو نثارت می کنم

 

As I lay my love on you

در حالی که دارم تمام عشقم رو نثارت می کنم

FindLyrics.ir بازدید : 1220 نظرات (0)He called her on the road
From a lonely cold hotel room

از یه هتل سرد و دور افتاده تو جاده بهش زنگ زد
Just to hear her say I love you one more time

تا یه بار دیگه اون زن بهش بگه که عاشقشه
But when he heard the sound
Of the kids laughing in the background

ولی وقتی صدای خنده بچه های کوچیک رو از اون طرف تلفن شنید
He had to wipe away a tear from his eye

شروع به پاک کردن اشک از رو گونه هاش کرد


A little voice came on the phone

صدای ضعیفی از اون طرف خط اومد
Said daddy when you coming home

گفت "بابایی کی میای خونه؟"
He said the first thing that came to his mind
و اولین چیزی که به ذهنش اومد رو به زبون آورد


Im already there

عزیزم من الانشم اونجام
Take a look around

یه نگا به دور و برت بنداز
Im the sunshine in your hair

من همون نور خورشیدی هستم که تو موهات می درخشه
Im the shadow on the ground

من همون سایه های روی زمینم
Im the whisper in the wind

من همون نجوای بادم
Im your imaginary friend

من همون دوست خیالیتم
And I know Im in your prayers

و میدونم که تو دعا هات هستم
Oh Im already there

آه عزیزم من الانشم اونجام

She got back on the phone

همسرش گوشی رو گرفت
Said I really miss you darling

گفت: هنوزم دلم برات تنگه
Dont worry about the kids theyll be alright

خیالت از بابت بچه ها راحت باشه، حالشون خوبه
Wish I was in your arms

ای کاش الان در آغوشت بودم
Lying right there beside you

کنارت دراز می کشیدم
But I know that Ill be in your dreams tonight

ولی با این حال می دونم که امشب تو تصوراتت هستم
And Ill gently kiss your lips

به آرومی می بوسیدمت
Touch you with my fingertips

با انگشتام نوازشت می کنم
So turn out the light and close your eyes
پس چراغ رو خاموش کن و چشمات رو ببند و (تصور کن). . .


Im already there

من الآن اونجام
Dont make a sound

هیچی نگو
Im the beat in your heart

من همون ضربان قلبتم
Im the moonlight shining down

من اون نور مهتابیم که الان داره می درخشه
Im the whisper in the wind

من اون نجوای بادیم که داره می وزه
And Ill be there until the end

و تا آخر پیشت می مونم
Can you feel the love that we share

عشقمون رو احساس می کنی؟
Oh Im already there

آه من الانشم اونجام

We may be a thousand miles apart

اگرچه مایل ها از هم دوریم
But Ill be with you wherever you are

ولی من هرجا باشی باهاتم

Im already there

عزیزم من الانشم اونجام
Take a look around

یه نگا به دور و برت بنداز
Im the sunshine in your hair

من همون نور خورشیدی هستم که تو موهات می درخشه
Im the shadow on the ground

من همون سایه های روی زمینم
Im the whisper in the wind

من همون نجوای بادم
And Ill be there until the end

و تا آخر پیشت می مونم

Can you feel the love that we share

عشقمون رو احساس می کنی؟
Oh Im already there

آه من الانشم اونجام
Oh Im already

آه من الانشم
There

اونجام


FindLyrics.ir بازدید : 2329 نظرات (0)

 

 

The way you say the things you do

حرفایی که می زنی و کاریایی که می کنی
The softness of the words you choose

حرفای شیرین و ملایمی که میگی
The times that you can read my mind

و زمانهایی که ذهنمو می خونی
And take my worries out of sight

و دلهره ها رو از جلوی چشمم دور می کنی

Your fingers touching on my lips

انگشتات لبام رو لمس می کنه
And say a kiss is still a kiss

و بگو بوسه هنوز یه بوسست
And when you look at me I see

و وقتی به من نگاه می کنی
I see the pain that you had to feel

می تونم دردت رو ببینم

You must've had a broken heart, to love me the way do

باید یه قلب شکسته داشته باشی که اینطور عاشق منی
Must've been so torn apart, I can see it when I look at you

باید خورد شده باشی، میتونم اینو وقتی بهت نگاه می کنم ببینم
All the meaning that is in your eyes, the

و تمام اون معانی که در چشمات نهفتست
love you give will never die

عشقی که به من میدی هرگز نخواهد مرد
And I knew right from the start, you

و از همون اول هم میدونستم
must've had a broken heart

که تو باید یه قلب شکسته داشته باشی

You seem to have that certain smile

انگار اون لبخند روی لبات دوخته شده
I can't forget after a while
The day you walked into the room

بعد از اون همه مدت هنوز اون روزی که پاتو تو اطاقم گذاشتی رو فراموش نکردم
At once I knew the hurt that you'd been through

و بلا فاصله دردی رو که کشیدی رو درک کردم

Sometimes when its late at night and I see
your face in the fire light

بعضی موقع ها وقتی شبه و دروقت، صورتت رو در روشنایی آتیش می بینم
Showing all the love you have for

me, well I love you as much

که میخوای عشقی که به من داری رو نشون بدی، خب راستش عشق من خیلی بیشتر از اونه

Sometimes, sometimes

بعضب وقتا، بعضی وقتا
Must've had a broken heart

باید قلب شکسته ای داشته باشی
Yeah
All the meaning that is in your eyes,

آره، تمام معانی که در چشمات نهفتست
the love u give will never die

اون عشقی رو که به من میدی هرگز نمی میره
And I knew right from the start, you

و از همون اول هم میدونستم که تو
must've had a broken heart

باید یه قلب شکسته داشته باشی
Sometimes.....

بعضی وقتا. . .

 

 

FindLyrics.ir بازدید : 1136 نظرات (0)


An empty street,

یه کوچه خالی
An empty house,

یه خونه خالی
A hole inside my heart,

حفره ای درون قلبم
I'm all alone, the rooms are getting smaller

من تنهای تنهام، انگار اطاقها دارنم کوچیک و کوچیکتر میشن

I wonder how,

نمیدونم چطور
I wonder why,

نمیدونم چرا
I wonder where they are,

نمیدونم کجان
The days we had,

روزهایی رو که با هم داشتیم
The songs we sang together(oh yeah).

شعرهایی رو که با هم میخوندیم

And ohhh.. my love,

و، آه، عشق من
I'm holding on forever,

همیشه به فکرتم
Reaching for a love that seems so far,
و میخوام به عشقی برسم که خیلی دور به نظر می رسه


Chorus:
So I say a little prayer,

خب کمی دعا می کنم
and hope my dreams will take me there,

و امیدوارم رویا هام منو به آرزوهام برسونه
where the skies are blue to see you once again,

جایی که آسمن آبیه و من دوباره تورو اونجا می بینم
My love,

عشق من
over seas from coast to coast,

ماورای دریاها و از ساحلی به ساحل دیگه
to find the place I love the most,

می گردم تا جایی رو که از همه بیشتر دوست دارم رو پیدا کنم
where the fields are green to see you once again,

جایی رو که زمین سبزه و من دوباره تورو اونجا ببینم
my love.

عشق من

I try to read,

سعی می کنم بخونم
i go to work,

میرم سر کار
i'm laughing with my friends,

با دوستام می خندم
but i can't stop to keep myself from thinking(oh no)

ولی نمیتونم از فکرت در بیام

I wonder how,

نمیدونم چطور
I wonder why,

نمیدونم چرا
I wonder where they are,

نمیدونم کجان
The days we had,

روزهایی رو که با هم داشتیم
The songs we sang together(oh yeah).

شعرهایی رو که با هم میخوندیم


So I say a little prayer,

خب کمی دعا می کنم
and hope my dreams will take me there,

و امیدوارم رویا هام منو به آرزوهام برسونه
where the skies are blue to see you once again,

جایی که آسمن آبیه و من دوباره تورو اونجا می بینم
My love,

عشق من
over seas from coast to coast,

ماورای دریاها و از ساحلی به ساحل دیگه
to find the place I love the most,

می گردم تا جایی رو که از همه بیشتر دوست دارم رو پیدا کنم
where the fields are green to see you once again,

جایی رو که زمین سبزه و من دوباره تورو اونجا ببینم
my love.

عشق من


To hold you in my arms,

تا تورو در آغوش بگیرم
To promise you my love,

عشق من تا به تو قول بدم
To tell you from a far

تا از این دوردستها
You're all I'm thinking of

تو تنها چیزی هستی که بهش فکر می کنم

Reaching for the love that seems so far

و میخوام به عشقی برسم که خیلی دور به نظر می رسه

So I say a little prayer,

خب کمی دعا می کنم
and hope my dreams will take me there,

و امیدوارم رویا هام منو به آرزوهام برسونه
where the skies are blue to see you once again,

جایی که آسمن آبیه و من دوباره تورو اونجا می بینم
My love,

عشق من
over seas from coast to coast,

ماورای دریاها و از ساحلی به ساحل دیگه
to find the place I love the most,

می گردم تا جایی رو که از همه بیشتر دوست دارم رو پیدا کنم
where the fields are green to see you once again,

جایی رو که زمین سبزه و من دوباره تورو اونجا ببینم
my love.

عشق من


FindLyrics.ir بازدید : 1253 نظرات (0)

 

Goodbye to you, my trusted friend

خدا نگهدارت باشه دوست واقعیه من
We've known each other since we were nine or ten

همدیگه رو از وقتی 9 یا 10 سالمون بود می شناسیم
Together we climbed hills and trees

اونموقع ها از درختها و تپه ها بالا می رفتیم
Learned of Love and ABC's

با هم کلمه "عشق" و حروف الفبا رو یاد گرفتیم
Skinned our hearts and skinned our knees

قلبها و زانوهامون رو زخمی می کردیم

Goodbye my friend, it's hard to die

دوست خوبم خدانگهدار، خیلی سخته بمیری
When all the birds are singing in the sky

وقتی که همه پرندها دارن تو آسمون آواز سر میدن
Now that the spring is in the air

دیگه فصل بهار نزدیکه
Pretty girls are everywhere

دخترای ترگل مرگل همه طرف هستن
Think of me and I’ll be there

به من فکر کن و من اونجا پیشت خواهم بود

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

با هم شاد بودیم و سرخوش، چه فصلهایی رو باهم تو افتاب گذروندیم
But the hills that we climbed were just Seasons out of time

اما تپه هایی که ازشون بالا میرفتیم دیگه رنگ باختن

Goodbye Papa, please pray for me

خداحافظ باب، تورو خدا برام دعا کن
I was the Black Sheep of the Family

من پسر بد خانواده بودم
You tried to teach me right from wrong

تو همیشه سعی کردی که بدی و خوبی رو بهم یاد بدی
Too much wine and too much song

چقدر با هم نوشیدنی خوردیم و شعر خوندیم
Wonder how I got along

تعجب می کنم که چقدر همه چیز زود گذشت

Goodbye Papa, it's hard to die

خداحافظ بابا، خیلی سخته بمیری
When all the bird's are singing in the sky

وقتی که همه پرندها دارن تو آسمون آواز سر میدن
Now that the spring is in the air

دیگه فصل بهار نزدیکه
Little Children everywhere

بچه کوچولوها همه جا هستن
When you see them I'll be there

وقتی بهشون نگاه می کنی من اونجا خواهم بود

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

با هم شاد بودیم و سرخوش، چه فصلهایی رو باهم تو افتاب گذروندیم
But the wine and the song like the Seasons have all gone
اما اون نوشیدنیها و شعرها درست مثل فصلهایی که پشت سر گذاشتم دارن از کفم میرن


We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

با هم شاد بودیم و سرخوش، چه فصلهایی رو باهم تو افتاب گذروندیم
But the hills that we climbed were just seasons out of time
اما تپه هایی که ازشون بالا میرفتیم دیگه رنگ باختن


Goodbye Michelle, my little one

خداحافظ میشل، کوچولوی من
You gave me Love and helped me find the sun

تو عشقو به من دادی و کمکم کردی که خورشید رو پیدا کنم
And every time when I was down

و هر وقت که بی حوصله بودم
You would always come around

همیشه پیشم بودی
And get my feet back on the ground

و پاهام را رو زمین استوار کردی

Goodbye Michelle, it's hard to die

خداحافظ میشل، خیلی سخته بمیری
When all the birds are singing in the sky

وقتی که همه پرندها دارن تو آسمون آواز سر میدن
Now that the spring is in the air

دیگه فصل بهار نزدیکه
With the flowers everywhere

و قتی اطرافت پر از گل شده
I wish that we could both be there

کاش میشد هر دومون اونجا می بودیم

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

با هم شاد بودیم و سرخوش، چه فصلهایی رو باهم تو افتاب گذروندیم
But the hills that we climbed were just Seasons out of time

اما تپه هایی که ازشون بالا میرفتیم دیگه رنگ باختن

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

با هم شاد بودیم و سرخوش، چه فصلهایی رو باهم تو افتاب گذروندیم
But the wine and the song, like the Seasons, have all gone

اما اون نوشیدنیها و شعرها درست مثل فصلهایی که پشت سر گذاشتم دارن از کفم میرن

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun

با هم شاد بودیم و سرخوش، چه فصلهایی رو باهم تو افتاب گذروندیم
But the wine and the song, like the Seasons, have all gone

اما اون نوشیدنیها و شعرها درست مثل فصلهایی که پشت سر گذاشتم دارن از کفم میرن


FindLyrics.ir بازدید : 12908 نظرات (0)

 

Never thought that I'd be so inspired

فکرنمی کردم اینطور بهم الهام بشه

Never thought that I would find the higher truth

نمیدونستم یه روز چنین حقیقت بزرگی رو بفهمم

I believed that love was overrated

فکر می کردم (همه) بیش از حد به عشق بها میدن

'Til the moment I found you

تا اینکه تورو پیدا کردم

 

Now baby I know I don't deserve

The love you give me

و حالا عزیزم میدونم که من لایق این عشقی که به من عطا کردی نیستم

But now I understand that

ولی حالا می فهمم که

 

If you want me I must be doing something right

اگه منو میخوای باید کار درستی رو انجام داده باشم

I got nothing left to prove

چیزی برای اثبات حرفم ندارم

And it's all because of you

و همش بخاطر تو هستش

So if you need me

خب اگه به من نیاز داری

And baby I make you feel alive

و عزیزم من به تو زندگی می بخشم

I know I must be doing

Doing something right

میدونم، میدونم که باید کار درستی رو انجام داده باشم

 

It's because of you I feel so lifted

این بخاطر تو هستش که حالا احساس سربلندی می کنم

I've been looking at my life from higher ground

همیشه تو زندگیم دنبال مقامهای بالاتر بودم

Never thought that I'd be so elated

هیچوقت فکر نمی کردم اینقدر سربلند بشم

You're the one who turned it all around

تو کسی هستی که اینارو برام برآورده کردی

 

Now baby, I didn't know myself

حالا عزیزی، من خودمو نمیشناختم

Until you changed me

تا اینکه تو منو تغییر دادی و

And made me understand that

کاری کردی که خودمو بشناسم

 

If you want me I must be doing something right

اگه منو میخوای باید کار درستی رو انجام داده باشم

I got nothing left to prove

چیزی برای اثبات حرفم ندارم

And it's all because of you

و همش بخاطر تو هستش

So if you need me

خب اگه به من نیاز داری

And baby I make you feel alive

و عزیزم من به تو زندگی می بخشم

I know I must be doing

Doing something right

Oohhh

میدونم، میدونم که باید کار درستی رو انجام داده باشم

 

And baby I know I don't deserve the love you give me

و عزیزم میدونم که لیاقت این همه عشقی که بهم دادی رو ندارم

But I don't really care, cause

ولی اصلا برام مهم نیست چون

 

If you want me I must be doing something right

اگه منو میخوای باید کار درستی رو انجام داده باشم

I got nothing left to prove

چیزی برای اثبات حرفم ندارم

And it's all because of you

و همش بخاطر تو هستش

So if you need me

خب اگه به من نیاز داری

And baby I make you feel alive

و عزیزم من به تو زندگی می بخشم

I know I must be doing

Doing something right

میدونم، میدونم که باید کار درستی رو انجام داده باشم

 

Doing something right

باید کار درستی رو انجام داده باشم

Yeah yeah

Something right

کار درستی رو انجام داده باشم

 

So if you need me

خب اگه به من نیاز داری

And baby I make you feel alive

و عزیزم من به تو زندگی می بخشم

I know I must be doing

Doing something right

میدونم، میدونم که باید کار درستی رو انجام داده باشم

Yeah yeah

Something right

کار درستی رو انجام داده باشم

 

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان