loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1787 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – هلاری داف
 
You think you’re goin’ nowhere
فکر می کنی جایی واسه رفتن نداری
When you’re walkin’ down the street
وقتی داری به پایین خیابون قدم میزنی
Actin’ like you just don’t care
کاملا با بی میلی
When life could be so sweet
وقتی زندگی میتونست خیلی شیرین باشه
But why you wanna be like that?
ولی چرا میخوای اینجوری باشی
‘Cause if there’s nothin new
چون اگه چیز جدیدی نباشه
You’re not foolin’ no one
تو هم سر یک نفر دیگه رو شیره نمی مالی
You’re not even foolin’ you
حتی خودت رو هم سر کار نمیذاری
So walk a little slower
پس یک کم قدمهاتو آهسته تر کن
And open up your eyes
و چشماتو وا کن
Sometimes it’s so hard to see
The good things passin’ by
گاهی دیدن اینکه چیزهای خوب داره ازت میگذرن خیلی سخته
And there may never be a sign
و شاد هرگز نشانه ای وجود نداشته باشه
No flashing neon light
نه حتی نور چراغی
Tellin’ you to make your move
تا راهت رو به تو نشون بده
Or when the time is right
یا زمان مناسب رو
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه
Why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
You always dress in yellow
همیشه زرد میپوشی
When you wanna dress in gold
وقتی میخوای لباست طلایی باشه
Instead of listenin’ to your heart
بجای اینکه به صدای قلبت گوش بدی
You do just what you’re told
کاری رو می کنی که بهت گفته شده
You keep waitin’ where you are
اونجایی که هستی منتظر می مونی
And what you’ll never know
و چیزی که هرگز نمیفهمی
Let’s just get into your car
بیا بریم تو ماشینت و
And go baby, go
بریم عزیزم
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه
I can be the one for you
میتونم تو زندگیت تک بشم
Yeah, maybe yes, maybe no
اره، شاید آره، شایدم نه
It could be the thing to do
میتونه اینطور بشه
What I’m sayin’ is ya gotta let me know
چیزی که میگم اینه که میخوام منو در جریان بذاری
You’ll never get to Heaven
هرگز به بهشت نمیری
Or even to L.A.
یا حتی به لس انجلس
If you don’t believe
اگه باور نداری
There’s a way
یک راهی هست
Why not take a star from the sky?
چرا یکی از ستاره های آسمون مال تو نباشه
Why not spread your wings and fly?
چرا بالهات رو باز نکنی و پرواز نکنی
It might take a little
ممکنه یک کم طول بکشه
And it might take a lot
شادم زیاد
But why not, why not?
ولی چرا نه، چرا نه
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه

FindLyrics.ir بازدید : 1990 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – هلاری داف
 
What’s wrong with me?
چه مرگم شده
I get lonely in a crowd,
تو این جمعیت تنهام
Everyone is smiling,
همه میخندن
But I made myself left out.
ولی من از همشون جا موندم
I got an imaginary shield around me,
دور خودم یه پوسته تخیلی درست کردم
But nobody’s ever really getting through.
ولی هیچکس نمیتونه وارد این پوسته من بشه
I keep thinking that they’re gonna break me free,
همش فکر می کنم (بالاخره) اونها این پوسته رو میشکنن و منو آزاد می کنن
But they never do! (no)
ولی هرگز این کارو نمی کنن
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
Don’t wanna get burned..
نمیخوام بسوزم
Is there thickness in the air?
وا سنگین شده
Or are you heavy on my heart?
یا تو توی قلبم سنگینی می کنی
Why can’t I just fit in?
چرا نمیتونم جا بشم
Why can’t I do what everyone else does?
چرا نمیتونم کاری رو انجام بدم که بقیه انجام میدن
People come around like a storm,
مردم مثل طوفان میان دور و برم
When you least expect them to.
وقتی انتظار اومدنشونو نداری
For me I run for cover,
برای من دویدن برای پنهان شدنه
When I should really face the truth.
وقتی واقعا باید با حقیقت روبرو بشم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
Don’t wanna..
نمیخوام
What’s wrong with me?
چه مرگم شده
I get lonely in a crowd,
تو این جمعیت تنهام
Everyone is smiling,
همه میخندن
But I made myself left out.
ولی من از همشون جا موندم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
I get scared, (I get scared)
ترسیدم
Don’t know how it works. (Don’t know how it works)
نمیدونم چطور کار می کنه
Will somebody save me? (Will somebody save me?)
یکی نجاتم میده
Or will I get burned? (Or will I get burned?) [Repeat till end]
یا میسوزم

 

FindLyrics.ir بازدید : 4322 نظرات (0)

Were you born in 74? (Oh no

تو سال 74 بدنیا اومدی؟

Are you the kind of guy that I should ignore?

آیا تو از اون نوع جوونایی هستی که باید بی خیالش بشم؟

Will you give me all the things I need?

آیا تو تمام چیزایی رو که بهش نیاز دارم بهم می دی؟

You probably never wear your heart on your sleeve

تو شاید هیچ وقت احساسات حقیقیت رو واضح نشون ندی *

You intrigue me like no one before

تو منو فریب دادی ،طوری که قبلا هیچ کس رو این شکلی فریب نداده بودی

It may be wrong to get to know you more

شاید این اشتباه باشه که بیشتر تو رو بشناسم

But I’m not sure

اما مطمئن نیستم

I’m so unsure

کاملا مشکوکم

[CHORUS]:

Cause I see danger, danger, danger in your eyes

چون تو چشمات خطر رو میبینم

Cause danger, danger, danger, you disguise

به خاطر خطر تو پنهان کاری می کنی

So baby lift your head up to the light

پس عزیزم سرت رو بالا بگیر به سمت روشنایی

There’s danger in those eyes

تو اون چشم ها خطر وجود داره

There’s danger in your eyes

تو چشمات خطر هست

You belong to my darker side

تو به قسمت تاریکتر من تعلق داری

You’r a guy who sets a girl on fire

تو از اون نوع پسرایی هستی که باعث میشی از دستت عصبی بشم

I can see myself falling in line

می تونم خودمو ببینم که وارد این مسیر شدم

Like the hundred girls you had over time

مثل صدها دختری که تو مواقع دیگه باهاشون بودی

And I want more

من بیشتر نیاز دارم

I am so sure

خیلی مطمئنم

That I want more

که بیشتر می خوام

I am so sure

خیلی مطمئنم

[CHORUS]:

Cause I see danger, danger, danger in your eyes

چون تو چشمات خطر رو میبینم

Cause danger, danger, danger, you disguise

به خاطر خطر تو پنهان کاری می کنی

So baby lift your head up to the light (Danger in your eyes

پس عزیزم سرت رو بالا بگیر به سمت روشنایی

There’s danger in those eyes

تو اون چشم ها خطر وجود داره

I’m smarter than this

من از این چیزا باهوش ترم

And know better than this

و آگاهیم بیشتر از این چیزاست

Cause there’s something really missin in your kiss

چون یه چیز واقعا نامعلومی تو بوست وجود داره

I’m smarter than this

من از این چیزا باهوش ترم

And know better than this

و آگاهیم بیشتر از این چیزاست

But there’s something that you got that is tough to resist

اما چیزی هست که اذیتت می کنه. اونم اینه که مقاومت کردن سخته

It’s tough to resist

مقاومت کردن سخته

[CHORUS]:

Cause I see danger, danger, danger in your eyes (Danger in your eyes)

چون تو چشمات خطر رو میبینم

Cause danger, danger, danger, you disguise

به خاطر خطر تو پنهان کاری می کنی

So baby lift your head up to the light (Danger in your eyes)

پس عزیزم سرت رو بالا بگیر به سمت روشنایی

There’s danger in those eyes

تو اون چشم ها خطر وجود داره

There’s danger in your eyes

تو چشمات خطر هست

Dangereous

خطر داره

Your dangerous

Your dangerous

خطر تو

FindLyrics.ir بازدید : 1739 نظرات (0)

Someone always gets their hearts stomped to the ground

کسی همیشه قلبهای آنان را بر زمین لگدمال می کند

And this is what I think every time I look around

و این چیزی است که من همیشه گمان می کنم

I never thought that this would happen to me

من هرگز فکر نمی کردم که این [اتفاق] برای من [هم] بیفت

I never thought that I’ll end up this way

من هرگز فکر نمی کردم که من این راه را به پایان خواهم رساند

And now that you’re through with me

و حالا که تو در وجود من هستی

Don’t know what to do with me

نمی دانی که با من چه کنی

I guess I’m my own again

من حدس می زنم که بار دیگر مال خود هستم

Like I’m some kind of enemy

به مانند اینکه من تا حدودی شبیه به دشمن هست

Never a friend to me

[که] هرگز با من یک دوست نبوده است

Remember when you used to say

به یاد بیاور هنگامی که می گفتی

These things will always be this way

این چیزها همیشه در این راه [راه عشق] خواهند بود

[Chorus]

Why don’t you, break my heart

چرا تو، نشکنی قلبم را

Watch me fall apart you see

در هم شکسته شدن مرا تماشا کن تو می بینی [که]

I’m falling apart, look what you’re doing to me

من دارم درهم می شکنم، ببین [که] چه با من می کنی

Now I’m trying to get my heart up off the groun

حالا من دارم تلاش می کنم تا قلبم را از روی زمین بر دارم

My confidence is gone

اعتماد به نفسم نابود شده است

Happiness can not be found

شادمانیی نمی تواند پیدا شود

So look what you did to me

ببین [که] چه با کردی

You got the best of me

تو بهترین [چیز] را از من گرفتی

And now I’m stuck with all the rest

و حالا من با همه ی سایرین ادامه می دهم

It will never be the sam

آن هرگز یکسان نخواهد بود

[Chorus]

Why don’t you, break my heart

چرا تو، نشکنی قلبم را

Watch me fall apart you see

در هم شکسته شدن مرا تماشا کن تو می بینی [که]

I’m falling apart, look what you’re doing to me

من دارم درهم می شکنم، ببین [که] چه با من می کنی

Break my heart

قلبم را بشکن

Watch me fall apart you see

در هم شکسته شدن مرا تماشا کن تو می بینی [که]

I’m falling apart, look what you’re doing to me

من دارم درهم می شکنم، ببین [که] چه با من می کنی

All I ever wanted

همه ی چیزی که من همیشه خواستم

Is look me standing here alone

این هست که به من نگاه کنی که تنها اینجا ایستاده ام

It started with you and ended with me

آن با تو شروع می شود و با من به پایان می رسد

All I ever needed

همه چیزی که من همیشه نیاز داشتم

I had it with you in my arms

[این بود که] من دستانت را در بازوانم حس کنم

It started with you and ended with me

آن با تو شروع می شود و با من به پایان می رسد

[Chorus] سه بار

Why don’t you, break my heart

چرا تو، نشکنی قلبم را

Watch me fall apart you see

در هم شکسته شدن مرا تماشا کن تو می بینی [که]

I’m falling apart, look what you’re doing to me

من دارم درهم می شکنم، ببین [که] چه با من می کنی

Why don’t you, break my heart

چرا تو، نشکنی قلبم را

Break my hear

قلبم را بشکن

Break my heart

قلبم را بشکن

FindLyrics.ir بازدید : 1778 نظرات (0)

Let’s go back

بیا به گذشته برگردیم

Back to the beginning

به ابتدا

Back to when the earth, the sun, the stars all aligned

به زمانی که زمین و خورشید و ستاره های بوجود اومدن

‘Cause perfect didn’t feel so perfect

چون هیچوقت همه چیز کامل نیست

Trying to fit a square into a circle

سعی می کنم از گاو نر شیر بگیرم!

was my life I defy

یعنی با زندگیم بجنگم!

[Chorus:]

Let the rain fall down And wake my dreams

بذار بارون بباره و آرزوهام رو بیدار کنه

Let it wash away My sanity

بذار عقل سلیمم رو بیدار کنه

‘Cause I wanna feel the thunder

چن میخوام طوفان رو احساس کنم

I wanna scream

میخوام فریاد بکشم

Let the rain fall down

بذار بارون بباره

I’m coming clean, I’m coming clean

دارم پاک میشم، دارم پاک میشم

I’m shedding

دارم خونریزی می کنم

Shedding every color

انواع رنگها رو

Trying to find a pigment of truth Beneath my skin

تا رنگ واقعی حقیقت رو در زیر پوستم پیدا کنم

‘Cause different Doesn’t feel so different

چون تفاوت همیشه متفاوت احساس نمیشه

And going out is better

و بیرون رفتن از خونه

Then always staying in

بهتر از موندن تو خونست

Feel the wind

چون بهتره بری بیرون و باد رو احساس کنی

I’m coming clean

دارم پاک میشم

Let the rain fall

بذار بارون بباره

Let the rain fall

بذار بارون بباره

I’m coming…

دارم. . . .

Let’s go back

بیا به گذشته برگردیم

Back to the beginning

به ابتدا

FindLyrics.ir بازدید : 1509 نظرات (0)

On a day like any other day

تو یه روز که شبیه روزای دیگه اس

Sky’s so blue it could take

اسمان خیلی ابیه

your breathe away

نفس رو تو سینه حبس می کنه

and what could ever fall apart

چه چیزی تو یه همچین روزی

On a day like it is today?

می تونه خراب بشه؟

The kind of day you climb

تو یه روز(مثل امروز) می تونی

to the top of the world.

به بلند ای دنیا برسی

And see your life unfurl

و زندگیتو گسترده ببینی

before your very eyes.

درست روبه روی چشمات

But when it falls apart

اما اگه زندگیت خراب شد(اونی نشد که تو می خواستی)و

Then you realize

بعد تو مفهمی

this is all a countdown

که همه ی این اتفاقات فقط یه شمارش معکوسه

to a higher place

برای یه جای بهتر وبالاتر

countdown

شمارش معکوس

into some outer space.

برای وارد شدن به یه مکان خارجی و جدید

Maybe it’s a day when the

شاید این روز زمانی باشه که

angels’ll come to sing

فرشته ها میان و اواز می خونن

Or maybe it’s a day when

یا شایدم روزی باشه که

the devil comes

شیطان میاد

to bring a face you couldn’t

تا چهره ای رو بهت نشون بده

imagine in your wildest dreams

که حتی تو وحشتناک ترین رویاهاتم نمی بینی

Countdown

شمارش معکوس!

into a higher place

برای رفتن به یه جای بهتر و بالاتر

Countdown

شمارش معکوس

into some outer space

برای وارد شدن به یه مکان خارجی و جدید

Nevermind the smoke and

به دودها

mirrors left behind you

و اینه هایی که پشت سرت جا گذاشتی نگاه نکن

Don’t you go

نمی خوای بری؟

There is nothing there to

واقعا اونجا هیچی نیست

Really bind you

تا تو رو محدود کنه

Just let it go and all your

فقط بذار از بین بره و همه ی

destiny will find you.

سرنوشت تو مخص میشه

Wherever you are. X8

هر جایی هستی

Countdown

شمارش معکوس

into a higher place

برای یه جای بالاتر و بهتر

Countdown

شمارش معکوس

into some outer space

برای رفتن به یه مکان خارجی و جدید

On a day like any other day

تو یه روز که شبیه روزای دیگه اس

Sky’s so blue it could take

اسمان خیلی ابیه طوری که

your, take your breathe away

نفستو تو سینه حبس می کنه

‘Cause I remember where I

من یادم میاد وقتی

was when I heard the news

خبر رو شنیدم کجا بودم

I remember where I was

یادم میاد وقتی

when I heard the news

خبر رو شنیدم کجا بودم

I remember where I was.

یادم میاد کجا بودم

The sky’s so blue like any other day.

اسمان ابیه مثل روزای دیگه

FindLyrics.ir بازدید : 2318 نظرات (0)

You can change your life – if you wanna

اگه بخوای میتونی زندگیتو تغییر بدی

You can change your clothes – if you wanna

اگه بخوای میتونی لباساتو عوض کنی

If you change your mind

اگه ذهنتو عوض کنی

Well, that’s the way it goes

خب، همینجوری میشه

But I’m gonna keep your jeans

ولی من میخوام لباسای جینتو نگه دارم

And your old black hat – cause I wanna

و میخوام کلاه مشکی قدیمیتو

They look good on me

چون به من میان

You’re never gonna get them back

دیگه هم بهت پسشون نمیدم

At least not today, not today, not today ،’cause

حداقل امروز برشون نمیگردونم ،چون،

[Chorus:]

If it’s over, let it go and

اگه بین ما (همه چیز )تموم شده بذار بشه و

Come tomorrow it will seem So yesterday, so yesterday

وقتی فردا بیاد  بنظرت که هنوز دیروزه

I’m just a bird that’s already flown away

و من مثل یه پرنده پر میکشمو میرم

Laugh it off let it go and

میخندم و بیخیالش میشم و

When you wake up it will seem So yesterday, so yesterday

وقتی از خواب بیدار میشه بنظرت که هنوز دیروزه

Haven’t you heard that I’m gonna be okay

نشنیدی که حالم قراره خوب باشه

You can say you’re bored – if you wanna

اگه بخوای میتونی بگی خسته شدی

You can act real tough – if you wanna

اگه بخوای میتونی خیلی خشن برخورد کنی

You can say you’re torn

میتونی بگی که کلافه ای

But I’ve heard enough

ولی ازین حرفا من زیاد شنیدم

Thank you… you made my mind up for me

ازت ممنونم. . .باعث شدی عقلم بیاد سر جاش

When you started to ignore me

از وقتی که منو نادیده میگیری

Do you see a single tear

اصلا یه قطره عشک هم میبینی

It isn’t gonna happen here

دیگه اتفاق نمی افته

At least not today, not today, not today ، ’cause

حد اقل امروز نه، امروز نه، امروز نه ،چون

If it’s over, let it go and

اگه بین ما (همه چیز )تموم شده بذار بشه و

Come tomorrow it will seem So yesterday, so yesterday

فردا هم مثل دیروز میاد ، مثل دیروز

I’m just a bird that’s already flown away

و من مثل یه پرنده پر میکشمو میرم

Laugh it off let it go and

میخندم و بیخیالش میشم و

When you wake up it will seem So yesterday, so yesterday

وقتی از خواب بیدار میشه بنظرت که هنوز دیروزه

If you’re over me, I’m already over you

اگه (فکر می کنی) به من تسلت پیدا کردی، (بدون که) این منم که بهت تسلت پیدا کردم

If it’s all been done, what is left to do

اگه همه چیز بین ما تموم شده، پس دیگه کاری با هم نداریم

How can you hang up if the line is dead

چطور اینقدر منتظر میشی وقتی جوابی از اون طرف تلفن نمیشنوی

If you wanna walk, I’m a step ahead

اگه تو راه رفتن باشه، من یه قدم از تو جلوترم

If you’re moving on, I’m already gone

اگه به شروع کردن باشه، من خیلی وقته شروع کردم

If the light is off then it isn’t on

اگه چراغ خاموشه، پس روشن نیست

At least not today, not today, not today ، ’cause

حد اقل امروز نه، امروز نه، امروز نه ، چون

If it’s over, let it go and

اگه بین ما (همه چیز )تموم شده بذار بشه و

Come tomorrow it will seem So yesterday, so yesterday

فردا هم مثل دیروز میاد ، شبیه دیروز

I’m just a bird that’s already flown away

و من مثل یه پرنده پر میکشمو میرم

Laugh it off let it go and

میخندم و بیخیالش میشم و

When you wake up it will seem So yesterday, so yesterday

وقتی از خواب بیدار میشه بنظرت که هنوز دیروزه

If it’s over, let it go and

اگه بین ما (همه چیز )تموم شده بذار بشه و

Come tomorrow it will seem So yesterday, so yesterday

فردا هم مثل دیروز میاد ، مثل دیروز

I’m just a bird that’s already flown away

و من مثل یه پرنده پر میکشمو میرم

Laugh it off let it go and

میخندم و بیخیالش میشم و

When you wake up it will seem So yesterday, so yesterday

وقتی از خواب بیدار میشه بنظرت که هنوز دیروزه

FindLyrics.ir بازدید : 4213 نظرات (3)

I found myself today

من امروز خودم رو شناختم

Oh I found myself and ran away,

اه .من امروز خودم رو شناختم و فرار کردم

But something pulled me back,

ولی یه چیزی منو به عقب بر میگردونه

Voice of reason I forgot I had,

صدایی به من میگه که گزشته رو فراموش کن

All I know is your not here to say,

همه چیزی که من میدونم اینه که شما بخاطر گفتن به من اینجا نیستین

What you always used to say,

و همیشه هم اینو میگید

But it’s written in the sky tonight

ولی این گذشتست که در اسمان نوشته میشه

So I won’t give up, no,

پس من هیچوقت به عقب بر نمیگیردم

I won’t break down,

و هیچوقت نا امید نمیشم

sooner than it seems life turns around,

زندگی همیشه در حال تغییره

and I will be strong even if it all goes wrong,

و من باید قوی باشم و دو مقابل تمامش مقاومت کنم

when I’m standing in the dark I’ll still believe,

حتی اگر همه چیز در تاریکی فروع بره من بیرون خواهم امد

someone’s watching over me

یکی داره به من نگاه میکنه(از بالا)(خدا یا دوست یا فامیل)

Seen that ray of light,

من میتونم انو حس کنم

and it’s shining on my destiny

و اون داره با من حرف میزنه

shining all the time

همیشه درخشانه

and I won’t be afraid

و من با اون نمیترسم

to follow everywhere it”s taking me

اون منو تعقیب میکنه در همه جا و با من حرف میزنه

all I know is yesterday is gone

همه میدونند دیروز رفته

and right now I belong

و من به فردا تعلق دارم

to this moment, to my dreams

در این لحظه . من در رویای خودم

So I won’t give up, no,

پس من هیچوقت به عقب بر نمیگیردم

I wont’ break down,

و هیچوقت نا امید نمیشم

sooner than it seems life turns around,

زندگی همیشه در حال تغییره

and I will be strong even if it all goes wrong

و من باید قوی باشم و دو مقابل تمامش مقاومت کنم

when I’m standing in the dark I’ll still believe

حتی اگر همه چیز در تاریکی فروع بره من بیرون خواهم امد

someone’s watching over me

یکی همیشه منو نگاه میکنه

FindLyrics.ir بازدید : 1309 نظرات (0)

 

I can't believe it's really you

نمیتونم باور کنم که این واقعا تو هستی
Been so long, you look good

خیلی وقت بود که با من بودی و همیشه خوب به نظر می رسیدی
I hear you're doing really well

میشنوم که داری از عهده کارات خوب بر میای
Don't ask me, let me tell you

از من نپرس، بذار بهت بگم
How I've been since when you left

که چه حالی داشتم از وقتی که ترکم کردی
Since you left me for dead

از وقتی که منو با مرگ تنها گذاشتی

Finally every tear has dried

بالاخره تمام اشکهام خشک شدن
I've wiped you from my life

و من تورو از زندگیم خط زدم

Do you reamember all the times you said you'd call

یادته همش بهم می گفتی که بهت زنگ می زنم؟
'Cause I remember all the reasons people warned me

حالا تمام دلایلی رو که بقیه منو از با تو بودن نهی می کردن رو بخاطر میارم

And now I hear you saying that you still adore me

ولی هنوزم به گوشم میرسه که منو می پرستی
But if you think I'd ever get with you again

ولی اگه فکر می کنی که دوباره پیشت بر می گردم
Then you can just

اون وقت فقط میتونی. . .

Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Feed the flame

به آتیش عشقم هیزم اضافه کن
If you want me back again

اگه میخوای باز پیشت برگردم

Burn to the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Higher and higher

بالا و بالاتر
Baby, can you play with fire

عزیزم، میتونی با آتیش بازی کنی؟

(Burn into the sky)

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
(Burn into the sky)

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
If you want me

اگه منو میخوای   

You never know just what you got

هیچوقت قدر چیزایی رو که داره رو نمیدونی

'Til it's gone, you freak out

تا وقتی که از دستش بدی، داغون میشی
But I'm not falling for that game

اما من دیگه بازیچه اون بازی نمیشم
Boys like you never change

پسرایی مثل تو هیچوقت عوض نمیشن
You made me feel I wasn't enough

به من حسی دادی که انگار برات کافی نیستم!
Wasn't enough for your love

برای عشقت کافی نیستم!

But it was insecurity that made you run

ولی اون، نا امنی بود که ازش فرار می کردی
It wasn't me
اون من نبودم
So dont you sit there trying to
Give me more excuses

پس اونجا نشین و سعی کنی برام عذر و بهونه بیاری
I don't have time for this

دیگه وقتی برای این کارا ندارم
I'm off to play in Houston

دیگه بازیچه نمیشم
And I'm too busy with the millions things I'm doing

و من مشغول میلیونها کاری هستم که منو مشغول کردن
You can't make up for what you've done

نمیتونی برای کارایی که کردی عذری بیاری
You still try to be the one
هنوز داری سعی می کنی که برای من تک باشی


Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Feed the flame

به آتیش عشقم هیزم اضافه کن
If you want me back again

اگه میخوای باز پیشت برگردم

Burn to the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Higher and higher

بالا و بالاتر
Baby, can you play with fire

عزیزم، میتونی با آتیش بازی کنی؟

(Burn into the sky)

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
(Burn into the sky)

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
If you want me
اگه منو میخوای


Oh, by the way, by the way

آه،... به هر حال، به هر حال
I've found someone who gives me space

 کسی رو پیدا کردم که به من فرصت میده
Keeps me safe

 منو در کنارش امن نگه میداره
Makes me sane

منو دیوونه نمی کنه
Found someone to take your place

کسی رو پیدا کردم که جای تورو پر کرده
Now I'm safe, in his arms

و حالا در آغوشش کاملا احساس امنیت می کنم
And I decided only he can play with fire

و تصمیم گرفتم که تنها اون با آتیش عشق من بازی کنه

Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Feed the flame

به آتیش عشقم هیزم اضافه کن
If you want me back again

اگه میخوای باز پیشت برگردم

Burn to the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Higher and higher

بالا و بالاتر
Baby, can you play with fire

عزیزم، میتونی با آتیش بازی کنی؟


I can't believe it's really you

نمیتونم باور کنم که این واقعا تو هستی
(Love me, love me)

عاشقم باش، عاشقم باش
I hear you're doing really well

میشنوم که داری از عهده کارات خوب بر میای
(If you want me)

اگه منو میخوای
Finally every tear has dried

بالاخره تمام اشکهام خشک شدن
(Love me, love me)

عاشقم باش، عاشقم باش
Can boys like you, boys like you
Play with fire

پسرایی مثل تو میتونن، با آتیش بازی کنن؟

 

FindLyrics.ir بازدید : 1936 نظرات (0)

 

There were places we would go, at midnight,

چه جاهایی که ما شبها نبودیم
There were secrets that nobody else would know,

چه رازهایی که هیچ کس جز ما نمیدونست!
There's a reason but I don't know why,

یه دلیلی وجود داره ولی نمیدونم چرا؟!
I don't know why,

نمیدونم چرا؟!
I don't know why,

نمیدونم چرا؟!
I thought they all belonged to me,

فکر می کردم همشون به من مربوط میشن

Who's that girl?

اون دختره کیه؟
Where's she from?

از کجا اومده؟
No she can't be the one,
That you want,

نه اون همون کسی نمیتونه باشه که تو میخوای
That has stolen my world,

کسی که دنیای منو دزدیده

It's not real, it's not right,

این حقیقت نداره، این درست نیست!
It's my day, it's my night,

این روز مال منه، این شب مال منه
By the way,
Who's that girl, living my life?

راستی اون دختره کیه که تو زندگی من زندگی می کنه؟
Oh no, living my life.

تو زندگی من زندگی می کنه؟

Seems like everything's the same, around me,

انگار همه چیز دور و بر من مثل قبله!

When I look again and everything has changed,

ولی وقتی دوباره نگاه می کنم همه چیز تغییر می کنه!
I'm not dreaming so I don't know why,

تو رویا نیستم ولی نمیدونم چرا!
I don't know why,

نمیدونم چرا!
I don't know why,

نمیدونم چرا!
She's everywhere I wanna be,

هر جا که میخوام باشم اونم اونجاستWho's that girl?

اون دختره کیه؟
Where's she from?

از کجا اومده؟
No she can't be the one,
That you want,

نه اون همون کسی نمیتونه باشه که تو میخوای
That has stolen my world,

کسی که دنیای منو دزدیده

It's not real, it's not right,

این حقیقت نداره، این درست نیست!
It's my day, it's my night,

این روز مال منه، این شب مال منه
By the way,
Who's that girl, living my life?

راستی اون دختره کیه که تو زندگی من زندگی می کنه؟
Oh no, living my life.

تو زندگی من زندگی می کنه؟

I'm the one who made you laugh,

من تنها کسی بودم که به خندت می آوردم
Who made you feel,

خوشحالت می کردم
Who made you sad,

ناراحتت می کردم
I'm not sorry,
For what we did,
And who we were,

بخاطر کارایی که کردیم و جاهایی که بودیم اصلا متاسف نیستم
I'm not sorry,

متاسف نیستم
I'm not her,

من که اون نیستم!

Who's that girl?

اون دختره کیه؟
Where's she from?

از کجا اومده؟
No she can't be the one,
That you want,

نه اون همون کسی نمیتونه باشه که تو میخوای
That has stolen my world,

کسی که دنیای منو دزدیده

It's not real, it's not right,

این حقیقت نداره، این درست نیست!
It's my day, it's my night,

این روز مال منه، این شب مال منه
By the way,
Who's that girl, living my life?

راستی اون دختره کیه که تو زندگی من زندگی می کنه؟
Oh no, living my life.

تو زندگی من زندگی می کنه؟

 

 

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان