loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 2043 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – سلن دیون
 
 
If I could
I’d protect you from the sadness in your eyes
اگه میتونستم، تورو از غمی که درون چشمات هست محافظت می کردم
Give you courage in a world of compromise
و در دنیایی از تسالم، به تو جرات میدادم
Yes, I would
آره، این کارو می کردم
If I could
I would teach you all the things I’ve never learned
اگه میتونستم بهت یاد میدادم چیزهایی که هرگز تعلیم ندیدم
And I’d help you cross the bridges that I’ve burned
و کمکت می کردم که از پلهایی که پشت سرم سوزوندمشون رد بشی
Yes, I would
آه، این کارو می کردم
If I could
I would try to shield your innocence from time
اگه میتونستم، از پاکی تو در برابر زمان محافظت می کردم
But the part of life I gave you isn’t mine
ولی این قسمت از زندگی که من نسیبت کردم ازآن من نیست
I’ve watched you grow
ازت مراقبت کردم تا بزرگ بشی
So I could let you go
پس اون موقع بود که میتونستم بذارم بری
If I could
I would help you make it through the hungry years
اگه میتونستم، کمکت میکردم از این سالهای گشنگی عبور کنی
But I know that I can never cry your tears
ولی میدونم که نمیتونم با چشمهام اشکهای تورو گریه کنم
But I would
If I could
ولی اگه میتونستم این کارو می کردم
If I live
In a time and place where you don’t want to be
اگه در زمانی که تو نمیخوای توی اون باشی زندگی می کردم
You don’t have to walk along this road with me
مجبور نبودی که در کنار من این راه رو طی کنی
My yesterday
دیروز من
Won’t have to be your way
نیازی نبود راه تو باشه
If I knew
I’d have tried to change the world I brought to you too
اگه میدونستم، سعی می کردم دنیایی رو که من برات به ارمغان آوردمو تغییر بدم
And there isn’t very much that I can do
ولی کار زیادی از دستم بر نمیاد
But I would
If I could…
ولی اگه میتونستم این کارو می کردم
Oh baby… mummy wants to protect you
آه، عزیزم، مامنت میخواد از تو محافظت کنه
And help my baby through the hungry years
و میخود عزیزش رو در این سالهای گرسنگی کمک کنه
It’s part of me
این قسمتی از منه
And if you ever… ever need
Sad shoulder to cry on
و اگه هر وقتف هروقت به شونه هایی محزون برای گریه کردن نیاز پیدا کردی
I’m just someone to talk to
من اون فردی هستم که میتونی باهاش حرف بزنی
I’ll be there… I’ll be there
من اونجا خواهم بود، اونجا خواهم بود
I didn’t change your world
من دنیای تورو تغییر ندادم
But I would
If I Could!
ولی اگه میتونستم این کارو می کردم

FindLyrics.ir بازدید : 2742 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – سلن دیون
 
Sun is creeping down
Behind the hill
خورشید داره خزون خزون پشت اون تپه غروب می کنه
Everything is calm
همه چی ساکته
Everything is still
همه چی آرومه
So baby close your eyes
پس عزیزم چشمات رو ببند
And rest your weary mind
و به این ذهن خستت استراحت بده
Let me hold you close I’ll sing you this lullaby
بذار محکم در آغوشت بگیرم و این لالایی رو برات بخونم
Let your worries go
بذار ترهات برن
You fall asleep
بخواب میری
Think of nothing more
به هیچ چیز دیگه فکر نکن
Memories will keep
خاطراتت (در ذهنت) باقی می مونن
Your dreams will turn to gold
رویاهات تبدیل به طلا میشن
And you will waken fine
و سالم و سرحال از خواب بیدار میشی
Then you’ll hold a smile all day from this lullaby
و تمام روز لبخندی بخاطر (شنیدن) این لالایی رو لبهات می مونه
Maybe somewhere in the silence
شاید جایی تو سکوت
You will wake and you’re alone
بیدار بشی و تنها باشی
Just call out and I’ll be there
کافیه من رو صدا کنی و من پیش تو خواهم بود
Even when I’m gone
حتی وقتی که من رفتم
Each day will end
هر روز به پایان میرسن
So I’ll say ‘goodnight’
پس بهت شب بخیر میگم
‘Til we meet again
تا دیداری دوباره
So baby close your eyes
پس عزیزم چشمات رو ببند
And rest your weary mind
و به این ذهن خستت استراحت بده
Let me hold you close I’ll sing you this lullaby
بذار محکم در آغوشت بگیرم و این لالایی رو برات بخونم

FindLyrics.ir بازدید : 3006 نظرات (1)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – سلن دیون
 
I was walking dead
من مُرده متحرک بودم
Stuck inside my head
تو ذهنم گرفتار
I couldn’t get out
نمیتونستم ازش خارج بشم
Turn the lights down
چراغارو خاموش کردم
The voices inside were so loud
ثداهای تو سَرَم خیلی بلند بودن
Need a jump-start, catatonia
به یه پَرِش نیاز دارم، یه جنون
I couldn’t feel,
نمیتونستم حس کنم
I wish that I could disappear
کاش میتونستم محو بشم
The voices inside were so real
اون صداهای درون سَرَم خیلی واقعی بودن
But you stood by my side
ولی تو کنارم ایستادی
Night after night, night after night.
شبهایی متمادی، شبهایی متمادی
You loved me back to life, life
تو منو با عشق به زندگی برگردوندی
From the coma.
از کُما
The wait is over.
صبر دیگه بَسِه
You loved me back to life, life
تو منو با عشق به زندگی برگردوندی
From the coma.
از کُما
We’re lovers again tonight.
ما امشب باز مثل دو عاشقیم
Back to life, back to life, back to life, back to life, yeah, yeah.
به زندگی برگشتم، به زندگی برگشتم، به زندگی برگشتم
You woke me up, one touch and I felt alive
تو منو از خواب بیدار کردی، با یک نوازش زنده شدم
You loved me back to life, life
تو منو با عشق به زندگی برگردوندی
Back to life, thought I died.
به زندگی برگردوندی، فکر کردم که مُردَم
The voices inside were so quiet.
صداهای درونم خیلی آروم بودن
But you stood by my side
ولی تو کنارم ایستادی
Night after night, night after night.
شبهایی متمادی، شبهایی متمادی
You loved me back to life, life
تو منو با عشق به زندگی برگردوندی
From the coma.
از کُما
The wait is over.
صبر دیگه بَسِه
You loved me back to life, life
تو منو با عشق به زندگی برگردوندی
From the coma.
از کُما
We’re lovers again tonight.
ما امشب باز مثل دو عاشقیم
Strong hand, thick skin and an open heart
دستایی قوی، پوستی نازک، دلی بزرگ
You saw through the pain, saw through the mask
تو درست دردُدیدی از پشت نقاب
You never gave up on me, yeah
تو هرگز منو ترک نکردی
Life, life
زندگی، زندگی
From the coma.
از کُما
The wait is over.
صبر دیگه بَسِه
You loved me back to life, life
تو منو با عشق به زندگی برگردوندی
From the coma.
از کُما
We’re lovers again tonight.
ما امشب باز مثل دو عاشقیم
Back to life, back to life, back to life, back to life
به زندگی برگشتم، به زندگی برگشتم، به زندگی برگشت
Back to life, back to life, back to life, back to life
به زندگی برگشتم، به زندگی برگشتم، به زندگی برگشت
Yeah, yeah…
آره، آره

FindLyrics.ir بازدید : 4159 نظرات (0)

 متن آهنگهای خارجی – سلن دیون
 
People are sayin’
مردم میگن
That boy is gonna hurt you
اون پسره به تو آسیب میرسونه
His kind of love is not for real
عشقش واقعی نیست
He’s only playin’
داره باهات بازی می کنه
Foolin’ with your heart girl
دختر داره قلبت رو سر کار میذاره
But I know how he makes me feel
ولی میدونم چه حسی به من میده
And I don’t need any other proof
و به هیچ برهانی نیاز ندارم
They just don’t understand
اونا نمیفهمن
They don’t know the truth
اونا حقیقت رو نمیدونن
Momma says he’s bad for me
مامان میگه اون برای من خوب نیست
Poppa says I’ll be sorry
بابا میگه پشیمون میشم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
And all my friends doubt him
همه دوستام بهش شک دارن
Tell me I should live without him
میگن که باید بدون اون زندگی کنم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
He’s not like the others
اون مثل بقیه نیست
Nobody wants to see it
هیشکی نمیخواد انو ببینه
They don’t even wanna try
حتی نمیخوان سعی بکنن
Judge a book by its cover
از رو جلد کتاب راجع بهش نظر میدن
And you’ll never know the story
و هرگز داستانو نمیدونی
There’s so much more than meets the eye
چیزی بیشتر از دیدن تو چشمای مردم برای فهمیدنشون  وجود داره
Oh and I know his heart is true
میدونم که قلبش صافه
I don’t need anyone
به هیچ فرد دیگه ای نیاز ندارم
To tell me what to do
که به من بگه باید چیکار کنم
Momma says he’s bad for me
مامان میگه اون برای من خوب نیست
Poppa says I’ll be sorry
بابا میگه پشیمون میشم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
And all my friends doubt him
همه دوستام بهش شک دارن
Tell me I should live without him
میگن که باید بدون اون زندگی کنم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
My sisters and my brothers
خواهر برادرام
Tell me I should find another
میگن باید یکی دیگه پیدا کنم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
Oh but they can’t feel his touch
ولی اونا که لمس دستاشو حس نکردن
They can’t feel his kiss
بوسه هاشو
They don’t know what it’s like to be loved like this
نمیدونم چنین عشقی چه حسی داره
I don’t care about their point of view
به دیدگاهشون اهمیتی نمیدم
‘Cause it’s understood
چون درک می کنم
When the love is good
وقتی که عشق خوبه
Nothin’ else is gonna do
هیچی دیگه کارساز نیست
Momma says he’s bad for me
مامان میگه اون برای من خوب نیست
Poppa says I’ll be sorry
بابا میگه پشیمون میشم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
And all my friends doubt him
همه دوستام بهش شک دارن
Tell me I should live without him
میگن که باید بدون اون زندگی کنم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
No they don’t know what he’s all about
نه اونا نمیدونن اون کیه
Everybody’s just wanna talk my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
No they can’t see that his heart is gold
نه نمیدونن که قلبش از طلاست
Everybody wanna treat my baby so cold, so cold
همه با عزیز دلم سردی میکنن، خیلی سرد
Momma says he’s bad for me
مامان میگه اون برای من خوب نیست
Poppa says I’ll be sorry
بابا میگه پشیمون میشم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن
And all my friends doubt him
همه دوستام بهش شک دارن
Tell me I should live without him
میگن که باید بدون اون زندگی کنم
Everybody’s talkin’ my baby down
همه دارن تو سرِ عزیز دل من میزنن

FindLyrics.ir بازدید : 5854 نظرات (0)

I had to escape

مجبور بودم فرار کنم

The city was sticky and cruel

بودن تو شهر واسم  دشوار و مشقت بار بود

Maybe I should have called you first

شاید اول باید به تو خبر میدادم

But I was dying to get to you

اما داشتم واسه رسیدن به تو میمردم

I was dreaming while I drove

وقتی داشتم رانندگی میکردم  مشغول رویا پردازی بودم

The long straight road ahead

یه جاده ی طولانی و مستقیم جلوم بود

Could taste your sweet kisses

به این فکر میکردم که آیا میتونستم بوسه های شیرینت رو مزه کنم

Your arms open wide

وقتی که آغوشت واسم بازه

This fever for you is just burning me up inside

این تبی که واسه تو دارم داره از درون من میسوزونه و آتیشی میکنه

I drove all night….. to get to you

من تمام شب رو رانندگی کردم…تا به تو برسم

Is that alright

آیا این درسته؟

I drove all night

من تمام شب رو رانندگی کردم

Crept in your room

خزیدم و آروم آروم اومدم تو اتاقت

Woke you from your sleep

تو رو از خواب بیدار کردم

To make love to you

تا باهات عش.قبازی کنم

 What in this world

چه چیزی تو این دنیا

Keeps us from falling apart

ما رو از خرد شدن در امان نگه میداره

No matter where I go I hear

مهم نیست کجا میرم من میشنوم

The beating of our one heart

ضربان قلب های یکیمونو

I think about you

من بهت فکر میکنم

When the night is cold and dark

زمانی که شب سرد و تاریکه

No one can move me

هیچکس نمیتونه منو به حرکت واداره

The way that you do

اونجور که تو اینکارو میکنی

Nothing erases this feeling between me and you

هیچ چیز نمیتونه احساس بین من و تو رو پاک و محو کنه

I drove all night….. to get to you

من تمام شب رو رانندگی کردم…تا به تو برسم

Is that alright

آیا این درسته؟

I drove all night

من تمام شب رو رانندگی کردم

Crept in your room

خزیدم و آروم آروم اومدم تو اتاقت

Woke you from your sleep

تو رو از خواب بیدار کردم

To make love to you

تا باهات عشق بازی کنم

Is that alright

ایا این درسته ؟

I drove all night

تموم شبو رانندگی کرده بودم

Could taste your sweet kisses

برای ایکه مزه لباتو بچشم

Your arms open wide

تا  دستاتو برام باز کنی و بیام بغلت

This fever for you is just burning me up inside

این تا اخر برای تو هست فقط منو میسوزونه اینجا

I drove all night to get to you

متوم شبو رانندگی کردم تا بدستت بیارم

Is that alright

اخه این درسته ؟

I drove all night

تموم شبو رانندگی کردم

Crept in your room

اومدم توی اتاقت

Is that alright

این درسته ؟

I drove all night

تموم شبو راندگی کردم

I drove all night to get to you

تموم شبو برای بدست اوردنت روندم

Is that alright

این اخه درسته ؟

I drove all night

تموم شبو رانندگی کردم

Crept in your room

اومدم تو اتاقت

Woke you from your sleep

بیدارت کردم بودم از خواب

FindLyrics.ir بازدید : 2075 نظرات (0)

A million stars light

ملیونها ستاره می درخشند

This beautiful night

در این شب زیبا

This is not a night to die

امشب شبی نیست برای مردن

Let me sing and dance

بگذار بخوانم و برقصم

Beneath the sky

در زیر این آسمان

I have such love to give…to give

میخواهم عشقم را نصارت کنم، نصارت کنم

I want a chance to live

شانس دیگری برای زنده ماندن می خواهم

Live For the one I love

زنده بمانم برای کسی که عاشقش هستم

Love As no one has loved

عاشق باشم صوری که هرگز کسی نبوده

Give Asking nothing in return

و نصارت کنم و هیچ چیز در عوضش نخواهم

Free free to find my way

برای پیدا کردن راهم آزادم

Free to have my say

برای پیدا کردن راهم آزادم

Free to see the day

برای دیدن آن روز آزادم

Be like I used to be

میخواهم باز آن طور که بودم باشم

Like a wild bird free

مانند پرنده ای وحشی آزاد باشم

With all of life in me

سرشار از زندگی

Live For the one I love

زنده بمانم برای کسی که عاشقش هستم

Love As no one has loved

عاشق باشم صوری که هرگز کسی نبوده

Give Asking nothing in return

و نصارت کنم و هیچ چیز در عوضش نخواهم

Though this world tears us apart

گرچه این دنیا مارا از هم جدا کرده

We’re still together in my heart

ولی هنوز در قلبم ما با هم هستیم

I want the world to hear my cry

میخواهم دنیا صدای گریه ام را بشنود

Even if I have to die

حتی اگر مجبور باشم بمیرم

Love will not die

عشق که هرگز نمی میرد

Love will change the world

عشق میتواند تمام دنیارا تغییر دهد

Live For the one I love

زنده بمانم برای کسی که عاشقش هستم

Love As no one has loved

عاشق باشم صوری که هرگز کسی نبوده

Give Asking nothing in return

و نصارت کنم و هیچ چیز در عوضش نخواهم

I’ll love until love wears me away

عاشقت خواهم ماند تا عشق از من رخت برکند

I’ll die and I know my love will stay

خواهم مرد و میدانم که عشق ماندگار خواهد بود

And I know… I know my love will stay

و میدانم. . .میدانم که عشق من ماندگار خواهد بود

FindLyrics.ir بازدید : 3538 نظرات (1)

The first time ever I saw your face

اولین باری که چهرت رو دیدم

I thought the sun rose in your eyes

فکر کردم خورشید در چشمان تو طلوع کرده

And the moon and the stars were the gifts you gave

و ماه و ستاره ها هدیه هایی بودند که…

To the night and the empty skies my love

تو به شب و آسمان تهی تقدیم کردی عقش من

To the night and the empty skies

تو به شب و آسمان تهی تقدیم کردی

The first time ever I kissed your mouth

اولین باری که بوسه بر لبهات زدم

I felt the earth turn in my hand

احساس کردم که زمین رو تحت کنترل خودم دارم

Like the trembling heart of a captive bird

مثل قلب لرزان یک پرنده اسیر

That was there at my command my love

که تحت فرمان و کنترل من بود عشق من

That was there at my command

که تحت فرمان و کنترل من بود

The first time ever I lay with you

اولین باری که در کنارت خوابیدم

And felt your heart beat close to mine

و ضربان قلبت رو که بهم نزدیک شده بود احساس کردم

I thought our joy would fill the earth

فکر کردم که شادی و لذت تو دنیا رو پر خواهد کرد

And would last ’till the end of time my love

و تا آخر عمر این احساس باقی خواهد موند عشق من

And would last ’till the end of time

و تا آخر عمر این احساس باقی خواهد موند

The first time ever I saw your face

اولین باری که چهرت رو دیدم

I thought the sun rose in your eyes

فکر کردم خورشید در چشمان تو طلوع کرده

And the moon and the stars were the gifts you gave

و ماه و ستاره ها هدیه هایی بودند که…

To the night and the empty skies my love

تو به شب و آسمان تهی تقدیم کردی عقش من

To the night and the empty skies

تو به شب و آسمان تهی تقدیم کردی

FindLyrics.ir بازدید : 6026 نظرات (0)

 

میتونی یه رازی رو تو دلت نگه داری؟

These walls keep a secret

این دیوار هایه رازی رو نگه داشتن(یه رازی رو میدونن)

That only we know

که فقط ما اونو می دونیم.

But how long can they keep it?

ولی این دیوار ها چقدر میتونن این راز رو نگه دارن؟

Cause we re to lovers,who lose control

چون ما 2 تا عاشقیم که کنترلمون رو از دست دادم.

We re two shadows, chasing rainbows

ما 2 تا سایه ایم که رنگین کمان رو تعقیب میکنیم

Behind closed windows,behind closed doors

پشت پنجرهای بسته و پشت درهای بسته.

If walls could talk

اگه دیوار ها میتونستن حرف بزنن

Oooh………they would say I want you more

که من بیشتر از اینا تورو میخوام.

They would say

همچنین میگن که

Hey……never felt like this befor

این حس و هیچ وقت قبل از این تجربه نکرده بودم و

That you ll always be the one for me

اینکه تو همیشه یکی یه دونه واسه من باقی میمونی.

Two people making memories

اینکه 2 تا آدم برای هم خاطره میسازن

Just too good to tell

واسه گفتن چیز خوبیه.

And these arms are never empty

این دستا هیچ وقت خالی نمی مونه

When we re lying where we fell

زمانیکه ما جایی که افتادیم دراز کشیدیم.

We re painting pictures

ما نقاشی میکشیم

Making magic

سحر و جادو میسازیم

Taking chances

شانس مون رو امتحان میکنیم

Making love

و بالاخره عشق رو به وجود می یاریم.

If the walls had eyes , my

اگه دیوار ها چشم داشتن

They would see the love inside

عشق رو در من میدیدن

They would see ,me in your arms in ecstasy

اونا میدیدن که من در کمال خوشهالی تو بغل تو ام.

And with every move they d know

و با هر تکون خوردن اونا میفهمیدن که

I love you so…..oooh

تو رو خیلی دوست دارم.

When I m feeling weak

وقتی احساس ضعیفی میکنم

You give me wings

تو به من پرو بال میدی.

When the fire has no heat

وقتی آتیش هیچ گرمایی نداره(خاموشه)

You light it up again

تو دوباره روشنش میکنی.

When I hear no violins

وقتی هیچ صدای ویولنی نمیشنوم

You play my every string

تو سعی میکنی که صدای منو در آری.

So stop the press and hold the news

پس دست از نواختن بر دار وهر چی میدونی پیشه خودت نگه دار.

The secret is safe between me and you

این راز بین من و تو میمونه

Walls, can you keep the secret?

اهای دیوارها می تونید رازمون رو نگه دارید؟

If walls could talk

اگه دیوار ها میتونستن حرف بزنن

Oooh………they would say I want you more

که من بیشتر از اینا تورو میخوام.

They would say

همچنین میگن که

Hey……never felt like this befor

این حس و هیچ وقت قبل از این تجربه نکرده بودم و

That you ll always be the one for me

اینکه تو همیشه یکی یه دونه واسه من باقی میمونی.

If the walls had eyes , my

اگه دیوار ها چشم داشتن

They would see the love inside

عشق رو در من میدیدن

They would see ,me in your arms in ecstasy

اونا میدیدن که من در کمال خوشهالی تو بغل تو ام.

And with every move they d know

و با هر تکون خوردن اونا میفهمیدن که

I love you so…..oooh

تو رو خیلی دوست دارم.

FindLyrics.ir بازدید : 12385 نظرات (0)

I surrender

من تسلیم ام

           There’s so much life I’ve left to live

زندگی همیشه وجود دارد من باقی مانده ام برای زندگی

And this fire’s burning still

واین آتش هنوزسوزان است

When I watch you look at me

وقتی من توروزمانی که به من نگاه می کنی تماشا می کنم

I think I could find the will

فکرکنم من می تونم پیدا بشم

To stand for every dream

تا بمونم برای هررویایی

And forsake the solid ground

وپشت سربذارم زمین جامد رو

And give up this fear within

ودست بردارم ازاین ترسی که درونم هست

Of what would happen if they ever knew

ازچیزی که اتفاق خواهدافتاد اگه اونها همیشه بدونن که

I’m in love with you

من عاشق توهستم

cause I’d surrender everything

چون من برهرچیزی تسلیم شدم

To feel the chance to live again

تا حس کنم شانس دوباره زندگی کردن رو

I reach to you

من به تورسیدم

I know you can feel it to

من می دونم تومی تونی اینو حس کنی که

We’d make it through

ما اینو ساختیم از طریق

A thousand dreams I still believe

هزاران رویایی که من هنوزاونا روباوردارم

I’d make you give them all to me

من می خوام توهمه ی اونا روبه من بدی

I’d hold you in my arms and never let go

من توروتوی بازوهام نگه داشتم وهیچوقت نمی ذارم بری

I surrender

من تسلیم شدم

I know I can’t survive

من می دونم که نمی تونم زنده بمونم

Another night away from you

یه شب دیگه دورازتو

You’re the reason I go on

تو دلیل رفتن من هستی

And now I need to live the truth

والان من نیازدارم تا واقعازندگی کنم 

Right now, there’s no better time

همین حالا ،هیچ زمان بهتری وجود نخواهد داشت

From this fear I will break free

من ازاین ترس آزادخواهم بود

And I’ll live again with love

ومن دوباره باعشق زندگی خواهم کرد

And no the they can’t take that away from me

وآنها نمی تونن اونوازمن دورکنن

And they will see

واونها خواهند دید

cause I’d surrender everything

چون من برهرچیزی تسلیم شدم

To feel the chance to live again

تا حس کنم شانس دوباره زندگی کردن رو

I reach to you

من به تو رسیدم

I know you can feel it too

من می دونم تومی تونی اینو حس کنی که

We’d make it through

ما اینو ساختیم از طریق

A thousand dreams I still believe

هزاران رویایی که من هنوزاونا روباوردارم

I’d make you give them all to me

من می خوام توهمه ی اونا روبه من بدی

I’d hold you in my arms and never let go

من توروتوی بازوهام نگه داشتم وهیچوقت نمی ذارم بری

I surrender

من تسلیم شدم

Every night’s getting longer

هرشب طولانی ترمیشه

And this fire is getting stronger, babe

واین آتش قوی ترمیشه ، عزیزم

I’ll swallow my pride and I’ll be alive

من غرورم رافروبردم وزنده خواهم ماند

Did you hear my call

آیا صدای منو میشنوی؟

I surrender all

من همه روتسلیم کردم

 cause I’d surrender everything

چون من برهرچیزی تسلیم شدم

To feel the chance to live again

تا حس کنم شانس دوباره زندگی کردن رو

I reach to you

من به تو رسیدم

I know you can feel it too

من می دونم تومی تونی اینو حس کنی که

We’d make it through

ما اینو ساختیم از طریق

A thousand dreams I still believe

هزاران رویایی که من هنوزاونا روباوردارم

I’d make you give them all to me

من می خوام توهمه ی اونا روبه من بدی

I’d hold you in my arms and never let go

من توروتوی بازوهام نگه داشتم وهیچوقت نمی ذارم بری

I surrender

من تسلیم شدم

Right here, right now

همین جا،همین الان

I give my life to live again

من زندگی مو میدم تا دوباره زندگی کنم

I’ll break free, take me

من آزادخواهم شد،منو بگیر

My everything I surrender all to you

همه چیزمن، من همه چیزو به توتسلیم می کنم

Right here, right now

همین جا،همین الان

I give my life to live again

من زندگی مو میدم تا دوباره زندگی کنم

I break free, take me

من آزادخواهم شد،منو بگیر

My everything I surrender all to you

همه چیزمن، من همه چیزو به توتسلیم می کنم

FindLyrics.ir بازدید : 7958 نظرات (0)

Take me back in the arms I love

مرا به آغوشی باز گردان که دوست میدارم

Need me like you did before

دوستم بدار، همانگونه که پیش از این دوست میداشتی

Touch me once again

بار دیگر مرا نوازش کن

And remember when

و بیاد بیاور زمانی را که

There was no one that you wanted more

کسی را بیش از من نمیخواستی

Don’t go you know you will break my heart

نرو، میدانی که قلب مرا خواهی شکست

She won’t love you like I will

او تو را آنگونه من دوستت دارم دوست نخواهد داشت

I’m the one who’ll stay

من تنها کسی هستم که خواهد ماند

When she walks away

هنگامیکه ترکت میکند

And you know I’ll be standing here still

و میدانی که من همچنان اینجا ایستاده ام

I’ll be waiting for you

در انتظارت خواهم ماند

Here inside my heart

اینجا درون قلبم

I’m the one who wants to love you more

من تنها کسی هستم که ترا بیشتر دوست خواهد داشت

You will see I can give you

خواهی دید که هر آنچه را که بخواهی

Everything you need

بتو خواهم بخشید

Let me be the one to love you more

بگذار که تنها کسی باشم که تو را بیشتر دوست میدارد

See me as if you never knew

مرا بنگر ، گویی که هرگز مرا ندیده ای

Hold me so you can’t let go

مرا در برگیر،گویی که هرگز نمیتوانی بگذاری که بروم

Just believe in me

فقط به من باور داشته باش

I will make you see

خواهم گذاشت تا ببینی

All the things that your heart needs to know

هرآنچه را که قلبت نیاز دارد که بداند

I’ll be waiting for you

منتظرت خواهم ماند

Here inside my heart

اینجا درون قلبم

I’m the one who wants to love you more

من تنها کسی هستم که ترا بیشتر دوست خواهد داشت

You will see I can give you

خواهی دید که هر آنچه را که بخواهی

Everything you need

میتوانم بتو ببخشم

Let me be the one to love you more

بگذار تنها کسی باشم که تو را بیشتر دوست میدارد

And some way all the love that we had can be saved

بهر حال تمام عشقی را که داشتیم میتواند ایمن بماند

Whatever it takes we’ll find a way

هرچند بطول می انجامد سرانجام راهی را خواهیم یافت

I’ll be waiting for you

در انتظارت خواهم ماند

Here inside my heart

اینجا درون قلبم

I’m the one who wants to love you more

من تنها کسی هستم که ترا بیشتر دوست خواهد داشت

You will see I can give you Everything you need

 خواهی دید که هر آنچه را که بخواهی میتوانم بتو ببخشم

Let me be the one to love you more

بگذار تنها کسی باشم که تو را بیشتر دوست میدارد

تعداد صفحات : 3

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان