loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 3547 نظرات (0)

 

صدای بارون رو که میباره بشنو

Coming down like an Armageddon flame, The shame,

که مبارند مثل اتیش جهنم ، شمرساری

The ones who died without a name,

.تنها کسی که بدون داشتن نامی میمیره

Hear the dogs howling out of key,

به صدای پارس سگ ها گوش کن

To a hymn called “Faith and Misery”, And bleed,

که سرود میخونن ” ایمان و بدبختی ” و ریخته شدن خون

the company lost the war today

این دسته امروز توی جنگ از بین رفته

I beg to dream and differ,

من شرط میبندم این یه رویایی متفاوته

From the hollow lies,

از دروغ های پوشالین

This is the dawning of the rest of our lives

این بیدار شدن زندگی ما از خواب هست

On Holiday

توی روز تعطیل

Hear the drum pounding out of time,

به صدای درام کوبنده “تیک تاک ” زمان گوش بده

Another protester has crossed the line,

اون بقیه پوستر هایی که روی دیوار هستند

To find the money’s on the other side,

تا باهاش یه جای دیگه پولی پیدا کنی

Can I get another Amen?(AMEN)

میتونم چند تا دعای دیگه بکنم ؟

There’s a flag wrapped around the score of men,

اینجا یه پرچم تا شده هست که نمره یه مرد توشه

A gag, A plastic bag on a monument

، یه شیرین کاری ، کیسه های پلاستیکی روی مکان های تاریخی کشیدن

I beg to dream and differ,

من شرط میبندم این یه رویایی متفاوته

From the hollow lies,

از دروغ های پوشالین

This is the dawning of the rest of our lives

این بیدار شدن زندگی ما از خواب هست

On Holiday

توی روز تعطیل

The representative from California has the floor

نماینده ای در کالیفرنیا روی سن هستند

Zieg Heil to the president gas, man,

“زیگ هیل ” تا رئیس جمهور ، مرد

Bombs away is your punishment,

مجازاتت اینه بمب رو دور کنی

Pulverize the Eiffel towers,

حالا هم باید برج ایفل رو بسایی

Who criticize your government,

کی از دولت شما انتقاد میکنه

Bang, Bang goes the broken glass, man,

بنگ ، بنگ میره تا لیوان هارو بشکنه ، اره مرد

Kill all the fags that don’t agree,

همه حمال های مفت که قوانین رو قبول ندارن بکش

Trials by fire setting fire,

محاکمه اتیش با اتیشه ( شکلیک تفنگ )

Is not a way that’s meant for me,

این راهیه که میتونه برام معنی داشته باشه

Just cause,

فقط  به این دلیل …

Just cause because we’re outlaws, yeah!

فقط به این دلیل که چون من قانون گریزیم

I beg to dream and differ,

من شرط میبندم این یه رویایی متفاوته

From the hollow lies,

از دروغ های پوشالین

This is the dawning of the rest of our lives

این بیدار شدن زندگی ما از خواب هست

I beg to dream and differ,

من شرط میبندم این یه رویایی متفاوته

From the hollow lies,

از دروغ های پوشالین

This is the dawning of the rest of our lives

این بیدار شدن زندگی ما از خواب هست

FindLyrics.ir بازدید : 2722 نظرات (0)

St. Jimmy’s comin’ down across the alleyway

خیابون جیمی سر تا سر بزرگراه رو گرفته

Up on the boulevard like a zip gun on parade

 روی بلوار مانند یه طپانچه تو مراسم رژه

Light of a silhouette

نور یک شبح

He’s insubordinate

اون روح سرکشی هست

Coming at you on the count of 1,2,1,2,3,4!

داره با شمارش معکوس طرف میاد ..

My name is Jimmy and you better not wear it out

اسم من جیمی هست و بهتره که دستپاجه نشی

Suicide commando that your momma talked about

همون کماندوی از جان گذشته که مادرت دربارش صحبت میکرد

King of the forty thieves

شاه چهل دزدان

And I’m here to represent

و من اینجام تا نشونت بدم

The needle in the vein of the establishment

که چطور یه سوزن توی رگ این نظام کنی

I’m the patron saint of the denial

من رهبر مقدس حکم رد دادن هستم

With an angel face and a taste for suicidal

با یه صورت فرشته مانند و مزه ی مرگ رو چشیدم

Cigarettes and ramen and a little bag of dope

سیگار ها و آرامشی که دارم و یه کیف کوچولو پر از مخدر

I am the son of a bitch and Edgar Allen Poe

من و ادگار آلن پو یه مشت عوضی هستیم

Raised in the city under a halo of lights

توی این شهر بزرگ و زیر این هاله ی نور

The product of war and fear that we’ve been victimized

یه جنگ به پا هست و ترس از اینکه قربانی بشیم

I’m the patron saint of the denial

من رهبر مقدس حکم رد دادن هستم

With an angel face and a taste for suicidal

با یه صورت فرشته مانند و مزه ی مرگ رو چشیدم

ARE YOU TALKING TO ME?

داری با من حرف میزنی ؟

I’ll give you something to cry about.

من یه چیزی بهت میدم تا جا داری گریه کنی

ST. JIMMY!

خیابان جیمی

My name is St. Jimmy I’m a son of a gun

اسم من خیابون جیمی هست ، من ساخته شدم از اسلحه

I’m the one that’s from the way outside

من تنها کسیم که از راه خروح اومدم

I’m a teenage assassin executing some fun

من قاتل جوون ها هستم فقط برای یکم سرگرمیم

In the cult of the life of crime.

توی یه فرقه ی کوچیک مجرمم

I really hate to say it but I told you so

من واقعا بدم میاد اینو بهت بگم  اما 100 دفعه بهت گفتم

So shut your mouth before I shoot you down ol’ boy

پس دهنت رو ببند قبل از اینکه یه گوله توی مخت خالی نکردم

Welcome to the club and give me some blood

به گروه خوش اومدی و یکم برام خون بریز (خون بده)

And the resident leader at the lost and found

و رهبر بزرگ از دست داده و پیدا شده

It’s comedy and tragedy

این خنده دار وغمگین هست

It’s St. Jimmy

این خیابون جیمی هست

And that’s my nameeeeeee… and don’t wear it out!

و این اسم مــــــــــن هست  و اینقد دستپاچه نشو

FindLyrics.ir بازدید : 2944 نظرات (1)

ترجمه توسط کیان

————————————————

Don’t wanna be an American Idiot

من نمیخوام یه امریکایی احمق باشم

Don’t wanna nation under the new media

نمیخوام یه ملت زیر رسانه های جدید باشه

And can you hear the sound of hysteria?

حالا تو میتونی صدای تشنج رو بشنوی

The subliminal mind fuck America

یه مغز ناخوداگاه امریکای لعنتی

Welcome to a new kind of tension

خوش اومدی به یه چیز جدید مثل تنش

All across the alienation

همه کنار هم بیگانه ان

Where everything isn’t meant to be okay

کجاست همه ی چیزایی رو که خوب نیست(معنی خوب نمیده)

Television dreams of tomorrow

تلوزیون ارزوی فرداس

We’re not the ones who’re meant to follow

ما اونهایی نیستیم که معنیشون اینه که دنبالمون کنین

For that’s enough to argue

بخاطر اینکه خیلی حرف میزنن

Well maybe i’m the faggot America

خوب شاید من یه دسته هیزم امریکام

I’m not a part of a redneck agenda

من قسمتی از دستورات کار یک ردنک(نوعی تیپ ادم )نیستم

Now everybody do the propaganda

حالا همه برین تبلیغات کنین

And sing along in the age of paranoia

بخونین همراه هم در زمان پارانویا(نوعی بیماری  که در ان سوء ظن بسیار حس میشود)

Welcome to a new kind of tension

خوش اومدی به یه چیز جدید مثل تنش

All across the alienation

همه کنار هم بیگانه ان

Where everything isn’t meant to be okay

کجاست همه ی چیزایی رو که خوب نیست

Television dreams of tomorrow

تلوزیون ارزوی فرداس

We’re not the ones who’re meant to follow

ما اونهایی نیستیم که معنیشون اینه که دنبالمون کنین

For that’s enough to argue

بخاطر اینکه خیلی حرف میزنن

Don’t wanna be an American Idiot

من نمیخوام یه امریکایی احمق باشم

One nation controlled by the media

نمیخوام یه ملت زیر رسانه های جدید باشه

Information age of hysteria

حالا تو میتونی صدای تشنج رو بشنوی

It’s going out to idiot America

این داره میره به طرف امریکای دیوانه

Welcome to a new kind of tension

خوش اومدی به یه چیز جدید مثل تنش

All across the alienation

همه کنار هم بیگانه ان

Where everything isn’t meant to be okay

کجاست همه ی چیزایی که خوب نیست

Television dreams of tomorrow

تلوزیون ارزوی فرداس

We’re not the ones who’re meant to follow

ما اونهایی نیستیم که معنیشون اینه که دنبالمون کنین

For that’s enough to argu

بخاطر اینکه خیلی حرف میزنن

FindLyrics.ir بازدید : 1750 نظرات (0)

ترجمه از رویــــــــــــــــــــــــــــا

rouya222@yahoo.com

 

————————————————

I lost my way oh baby this stray heart

من راهمو گم کردم عزیزم این قلب منحرف

Went to another

راه دیگه ای رو رفت

Can you recover baby

میتونی دوباره به دست بیاریش?

Oh, you are the only one that I’m dreaming of

تو تنها کسی هستی که رویا شو دارم

Your precious heart, was torn apart by me and you

قلب گرانبهای تو رو من تیکه تیکه کردم

You’re not alone

تو تنها نیستی

Oh and now I’m where I belong

من جایی هستم که بهش تعلق دارم

We’re not alone

ما تنها نیستیم

Oh, I’ll hold your heart and never let go

من قلبتو نگه میدارم و هرگز نمی ذارم بره

Everything that I want, I want from you

هر چی میخوام از تو میخوام

But I just can’t have you

اما نمی تونم داشته باشمت

Everything that I need, I need from you

هر چیزی که نیاز دارم از توست

But I just can’t have you

اما نمیتونم داشته باشمت

I said thousand times and now a thousand one

هزاربار گفتم هزار بار دیگه ام میگم

We’ll never part

ما هرگز جدا نمیشیم

I’ll never stray again from you

من هرگز دوباره ازت منحرف نمیشم

You start discussing for our home to your heart

این ادم مزخرف برای داشتن خونه ای توقلبت نا امید شده

We’ll never part

ما هرگز جدا نمیشیم

I’ll never stray again from you

من هرگز دوباره ازت منحرف نمیشم

You’re not alone

تو تنها نیستی

Oh and now I’m where I belong

من جایی هستم که بهش تعلق دارم

We’re not alone

ما تنها نیستیم

Oh, I’ll hold your heart and never let go

من قلبتو نگه میدارم و هرگز نمی ذارم بره

Everything that I want, I want from you

هر چی میخوام از تو میخوام

But I just can’t have you

اما نمی تونم داشته باشمت

Everything that I need, I need from you

هر چیزی که نیاز دارم از توست

But I just can’t have you

اما نمی تونم داشته باشمت

You’re not alone

تو تنها نیستی

Oh and now I’m where I belong

من جایی هستم که بهش تعلق دارم

We’re not alone

ما تنها نیستیم

Oh, I’ll hold your heart and never let go

من قلبتو نگه میدارم و هرگز نمی ذارم بره

Everything that I want, I want from you

هر چی میخوام از تو میخوام

But I just can’t have you

اما نمی تونم داشته باشمت

Everything that I need, I need from you

هر چیزی که نیاز دارم از توست

But I just can’t have you

اما نمی تونم داشته باشمت

Everything that I want, I want from you

هر چی میخوام از تو میخوام

But I just can’t have you

اما نمی تونم داشته باشمت

Everything that I need, I need from you

هر چیزی که نیاز دارم از توست

But I just, just can’t have you

اما من فقط فقط نمی تونم داشته باشمت

FindLyrics.ir بازدید : 11591 نظرات (0)

Oh Love, oh love

آه .. ای عشق

Won’t you rain on me tonight?

نمیشه امشب روی من بباری ؟

Oh life, oh life

آه ای زندگی ..

Please don’t pass me by

تروخدا جون منو نگیر

Don’t stop, don’t stop

ایست نکن ، ایست نکن

Don’t stop when the red lights flash

ایست نکن وقتی نور قرمزی داره میاد

Oh ride, free ride

اوه سواره … ای سواره ی مجانی

Won’t you take me close to you

منو نزدیک خودت نمیبری ؟

Far away, far away

خیلی دور …

Waste away tonight

داری  تلف میشی امشب

I’m wearing my heart on a noose

من قلبم رو با تله پوشش میدم

Far away, far away

خیلی دور …

Waste away tonight

داری  تلف میشی امشب

Tonight my heart’s on the loose

امشب ، شب از دست رفتن قلبم هست

Oh lights and action

اوه نور ها دارند میتابند

I just can’t be satisfied

من فقط نمیتونم راضی شم

Oh losers and choosers

آه ای بازنده ها و بیجاره ها

Won’t you please hold on my life

نمیشه لطفا زندگی من رو نگه دارید

Oh hours and hours

اوه ساعت ها ساعت ها

Like the dog years of the day

مث ساله های و روز های سگی

Old story, same old story

این داستان قدیمی میاد  ، همون داستان تکراری  و قدیمی

Won’t you see the light of day

نمیتونی روشنایی روز رو ببینی ؟

Far away, far away

خیلی دور …

Waste away tonight

داری  تلف میشی امشب

I’m wearing my heart on a noose

من قلبم رو با تله پوشش میدم

Far away, far away

خیلی دور …

Waste away tonight

داری  تلف میشی امشب

Tonight my heart’s on the loose

امشب ، شب از دست رفتن قلبم هست

 

Talk myself out of feeling

با خودم بدون احساس حرف میزنم

Talk my way out of control

بحث من این راه بدون کنترل هست

Talk myself out of falling in love

بحث من بدون عاشق شدنم هست

Falling in love with you

عاشق تو شدن ..

Oh Love, oh love

آه .. ای عشق

Won’t you rain on me tonight?

نمیشه امشب روی من بباری ؟

Oh ride, free ride

اوه سواره … ای سواره ی مجانی

Won’t you take me close to you

منو نزدیک خودت نمیبری ؟

Far away, far away

خیلی دور …

Waste away tonight

داری  تلف میشی امشب

I’m wearing my heart on a noose

من قلبم رو با تله پوشش میدم

Far away, far away

خیلی دور …

Waste away tonight

داری  تلف میشی امشب

Tonight my heart’s on the loose

امشب ، شب از دست رفتن قلبم هست

 

Far away, far away

خیلی دور …

Waste away tonight

داری  تلف میشی امشب

I’m wearing my heart on a noose

من قلبم رو با تله پوشش میدم

Far away, far away

خیلی دور …

Waste away tonight

داری  تلف میشی امشب

Tonight my heart’s on the loose

امشب ، شب از دست رفتن قلبم هست

Tonight my heart’s on the loose

امشب ، شب از دست رفتن قلبم هست

FindLyrics.ir بازدید : 1198 نظرات (0)


Summer has come and passed

تابستون اومد و رفت
The innocent can never last

صداقت هیچ وقت پا برجا نمی مونه
wake me up when september ends

وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن

like my fathers come to pass

درست مثل پدرانم که اومدن و رفتن
seven years has gone so fast

هفت سال مثل باد گذشت
wake me up when september ends
وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن


here comes the rain again

باز بارون شروع به باریدن کرد
falling from the stars

باز از ستاره ها بارید
drenched in my pain again

و باز درد و رنجم رو آب داد
becoming who we are

و تبدیل به کسانی که ما هستیم میشن

as my memory rests

دارم خاطراتم رو پاک می کنم
but never forgets what I lost

ولی هیچ وقت چیزهایی که از دست دادم رو فراموش نمی کنم
wake me up when september ends
وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن


Summer has come and passed

تابستون اومد و رفت
The innocent can never last

صداقت هیچ وقت پا برجا نمی مونه
wake me up when september ends

وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن

ring out the bells again

زنگها رو به صدا در بیارید
like we did when spring began

درست انگار بهاران شروع شده
wake me up when september ends
وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن


here comes the rain again

باز بارون شروع به باریدن کرد
falling from the stars

باز از ستاره ها بارید
drenched in my pain again

و باز درد و رنجم رو آب داد
becoming who we are

و تبدیل به کسانی که ما هستیم میشن

as my memory rests

دارم خاطراتم رو پاک می کنم
but never forgets what I lost

ولی هیچ وقت چیزهایی که از دست دادم رو فراموش نمی کنم
wake me up when september ends
وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن

Summer has come and passed

تابستون اومد و رفت
The innocent can never last

صداقت هیچ وقت پا برجا نمی مونه
wake me up when september ends

وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن

like my father's come to pass

درست مثل پدرانم که اومدن و رفتن
twenty years has gone so fast

20 سال مثل باد گذشت
wake me up when september ends

وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن
wake me up when september ends

وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن
wake me up when september ends

وقتی ماه سپتامبر به پایان رسید منو بیدار کن

FindLyrics.ir بازدید : 1063 نظرات (0)Born into Nixon I was raised in hell.

در نیکسون بدنیا اومدم و تو جهنم
A welfare child where the Teamsters dwelled.

یه بچه مرفح، جایی که راننده های کامیون میشستن
The last one born and the first one to run.

آخریش هم بدنیا اومد و اولیش شروع به دویدن کرد
My town was blind from refinery sun.
تمام مردم شهر بوسیله تابش پالایشگاه کور شده بودن

My generation is zero

نسل من صفره
I never made it

هیچوقت موفق نشدم
As a working class hero

که مثل یه قهرمان طبقه کارگر بشم

21st century breakdown

ویرانی قرن بیست و یکم
I was once lost but never was found

آخرین بار گم شدم ولی دیگه پیدا نشدم
I think I am losing what's left of my mind

فکر کنم چیزایی که از ذهنم باقی مونده بود رو دارم گم می کنم
To the 20th century deadline.

در آخرین لحظات قرن بیستم

I was made of poison and blood

من از جنس سم و خونم
Condemnation is what I understood

محکومیت چیزیه که فهمیدم

Videogames of the tower's fall

بازی های ویدئویی از ریزش قلعه
Homeland security could kill us all

امنیت ملی میتونه همه رو به کشتن بده

My generation is zero

نسل من صفره
I never made it

هیچوقت موفق نشدم
As a working class hero

که مثل یه قهرمان طبقه کارگر بشم

21st century breakdown

ویرانی قرن بیست و یکم
I was once lost but never was found

آخرین بار گم شدم ولی دیگه پیدا نشدم
I think I am losing what's left of my mind

فکر کنم چیزایی که از ذهنم باقی مونده بود رو دارم گم می کنم
To the 20th century deadline.

در آخرین لحظات قرن بیستم

We are the [cries of] the class of '13

ما فریاد کلاس سیزدهمی ها هستیم
Born in the era of humility

که در عصر حقارت بدنیا اومدیم
We are the desperate in the decline

ما در این انحطاط بیچارگانی بیش نیستیم
Raised by the bastards of 1969

که با کثافتهای سال 1969 بزرگ شدیم

My name is No One

اسم من "هیچ کس" هست و
The long lost son

فرزندی که خیلی وقته گم شده
Born on the 4th of July

4رم جولای بدنیا اومدم
Raised in the era of heroes and cons

در عصر قهرمانان و مخالفان بزرگ شدم
That left me for dead or alive

که منو با مرگ و زندگی رها کرد

I am a nation

من ملتی هستم
A worker of pride

کارگری از جنس فخر و غرور
My debt to status quo

و به شرایط فعلی مقروض

The scars on my hands

زخمهای روی دستام
And the means to an end

و وسیله ای به یک انتها
Is all that I have to show

چیزیه که باید از خودم نشون بدم

I swallowed my pride

من غرورم رو بلعیدم
And I chocked on my faith

و به تقدیرم محکم بسته شدم
I've given my heart and my soul

من قلب و روحم رو بخشیدم
I’ve broken my fingers

انگشتام رو شکوندم
And lied though my teeth

و به نیش کشیدم
The pillar of damage control

پایه های کنترل خسارت

I've been to the edge

به پرتگاه رسیدم
And I've thrown the bunch
Of flowers left over the grave

و گلهایی رو روی قبر گذاشتم
I sat in the waiting room

تو اطاق انتظار نشستم و
Wasting my time

وقتمو هدر دادم
And waiting for Judgment Day

و به انتظار روز واقعه نشستم

I praise liberty

من آزادی رو تحسین می کنم
The "Freedom to Obey"

آزادی اطاعت
Is the song that strangles me

این آهنگ گلوی منمو درد میاره
Don't cross the line

از خط قرمزها عبور نکن

Dream, America Dream

رویا ببین، رویا ببین آمریکا
I can't even sleep

حتی نمیتونم بخوابم
From the light's early dawn

از تابش نور صبح دم خواب به چشمم نمیاد

Scream, America scream

فریاد بزنف آمریکا فریاد بزن
Believe what you see
From heroes and cons?

باور داشته باش که تو قهرمانا و مخالفان رو می بینی


FindLyrics.ir بازدید : 9021 نظرات (0)

 

I walk a lonely road

در جاده ای تنها و بی عابر قدم می زنم
The only one that I have ever known

تنها جاده ای که می شناسم
Don't know where it goes

نمیدانم که به کجا ختم می شود
But It's home to me and I walk alone

ولی بخود می قبولانم که آنجا خانه است و تنها قدم می زنم

I walk this empty street

در این خیابان ساکت و خلوت قدم می زنم
On the Boulevard of broken dreams

در این بولوار رویاهای شکسته ام
Where the city sleeps

جایی که شهر به خواب رفته است
And I'm the only one and I walk alone

و من در آن تنها هستم و بتنهایی قدم می زنم

I walk alone

بتنهایی قدم می زنم
I walk alone

بتنهایی قدم می زنم

I walk alone

بتنهایی قدم می زنم
I walk a...

بتنهایی قدم می زنم

My shadow's the only one that walks beside me

سایه ام تنها فردیست که همراه من راه می رود
My shallow heart's the only thing that's beating

و دل تنگم تنها چیزیست که می تپد
Sometimes I wish someone out there will find me

گاهی آرزو می کنم فردی آن دوردستها مرا پیدا کند
'Till then I walk alone

ولی تا آن زمان تنها قدم می زنم

Ah-ah Ah-ah Ah-ah Aaah-ah
Ah-ah Ah-ah Ah-ah


I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind

در پایین خطی قدم می زنم که مرا از ذهنم جدا می سازد
On the border line of the edge

And where I walk alone

و بر آن مرز تنهای تنها قدم می زنم

Read between the lines

سر و گوش آب می دهم (تا بفهمم
What's fu*** up and everything's all right

چه چیز بهم ریخته و همه چیز آرام است
Check my vital signs to know I'm still alive

علامتهای حیاتیم را چک می کنم تا بفهمم که هنوز زنده ام
And I walk alone
و تنها قدم می زنم


I walk alone

بتنهایی قدم می زنم
I walk alone

بتنهایی قدم می زنم

I walk alone

بتنهایی قدم می زنم
I walk a...

بتنهایی قدم می زنم

My shadow's the only one that walks beside me

سایه ام تنها فردیست که همراه من راه می رود
My shallow heart's the only thing that's beating

و دل تنگم تنها چیزیست که می تپد
Sometimes I wish someone out there will find me

گاهی آرزو می کنم فردی آن دوردستها مرا پیدا کند
'Till then I walk alone

ولی تا آن زمان تنها قدم می زنم

Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Aaah-Ah
Ah-Ah Ah-Ah

I walk alone

بتنهایی قدم می زنم
I walk a...

بتنهایی قدم می زنم

I walk this empty street

در این خیابان ساکت و خلوت قدم می زنم
On the Boulevard of broken dreams

در این بولوار رویاهای شکسته ام
Where the city sleeps

جایی که شهر به خواب رفته است
And I'm the only one and I walk a…

و من در آن تنها هستم و بتنهایی قدم می زنمMy shadow's the only one that walks beside me

سایه ام تنها فردیست که همراه من راه می رود
My shallow heart's the only thing that's beating

و دل تنگم تنها چیزیست که می تپد
Sometimes I wish someone out there will find me

گاهی آرزو می کنم فردی آن دوردستها مرا پیدا کند
'Till then I walk alone

ولی تا آن زمان تنها قدم می زنم


اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان