loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 2705 نظرات (0)

In the morning when you wake up
هر رو صبح که از خواب بلند میشی
I like to believe you are thinking of me
دوست دارم بارو کنم که داری به من فکر میکنی
And when the sun comes through your window
و وقتی خورشید به دم پنجرت میرسه
I like to believe you’ve been dreaming of me
دوست دارم باور کنم که در رویای من بودی
 
 
Dreaming mmm mmm
رویاااااااا
 
 
I know
میدونم
’cause I’d spend half this morning
Thinking about the t-shirt you sleep in
چون نصف امروز صبح رو در فکر تی شرتی که باهاش خواب بودی صرف کردم
I should know
باید میدونستم
’cause I’d spend all the whole day
Listening to your message I’m keeping and never deleting
چون تمام روز رو صرف شنیدن مسیجی کردم که هرگز پاکش نخواهم کرد
 
 
When I saw you,
وقتی دیدمت
Everyone knew
همه میدونستن
I liked the effect that you had on my eyes
چه تاثیری رو چشمای من گذاشتی
 
 
But no one else heard
ولی هیشکی دیگه نشنید
The weight of your words
سنگینی کلماتت رو
Or felt the effect that they have on my mind
و یا تاثیری که رو ذهن من گذاشتن
 
 
Falling mmm mmm
سقوط میکنم
 
I know
میدونم
’cause I’d spend half this morning
Thinking about the t-shirt you sleep in
چون نصف امروز صبح رو در فکر تی شرتی که باهاش خواب بودی صرف کردم
I should know
باید میدونستم
’cause I’d spend all the whole day
Listening to your message I’m keeping and never deleting
چون تمام روز رو صرف شنیدن مسیجی کردم که هرگز پاکش نخواهم کرد
 

FindLyrics.ir بازدید : 8608 نظرات (1)

Sunlight comes creeping in
خورشید سپیده میزنه
Illuminates our skin
پوستامونو روشن میکنه
We watch the day go by
میبینیم که روز سپری میشه
Stories of all we did
داستانه همه ماست
It made me think of you
منو به فکر تو انداخت
It made me think of you
منو به فکر تو انداخت
 
Under a trillion stars
زیر میلیونها ستاره
We danced on top of cars
روی سقف ماشینا رقصیدیم
Took pictures of the stage
روی سن عکس انداخاتیم
So far from where we are
و از اونجایی که هستیم کلی دور شدیم
They made me think of you
همشون منو به فکر تو میندازن
They made me think of you
همشون منو به فکر تو میندازن
 
 
Oh lights go down
آه، نور (خورشید) پایین میره و (هوا تاریک میشه) ه
In the moment we’re lost and found
تو لحظه ای که ما گم میشیم و پیدا میشیم
I just wanna be by your side
فقط میخوام طرف تو باشم
If these wings could fly
اگه این بالها رمق پرواز داشته باشن
Oh damn these walls
آه لعنت به این دیوارها
In the moment we’re ten feet tall
در لحظخ ای که 10 فیت به هوا رفتیم
And how you told me after it all
و بعد از اون چیزایی که به من گفتی
We’d remember tonight
For the rest of our lives
امشب رو تا آخرین روز زندگیمون هرگز فراموش نمیکنم
 
I’m in a foreign state
من از شهر خارج شدم
My thoughts they slip away
افکارم از من دور میشن
My words are leaving me
حرفی برام نمونده که بزنم
They caught an airplane
همشون هواپیما گرفتن و رفتن
Because I thought of you
چون به تو فکر میکردم
Just from the thought of you
فقط بخاطر اینکه به فکر تو بودم
 
 
Oh lights go down
آه، نور (خورشید) پایین میره و (هوا تاریک میشه) ه
In the moment we’re lost and found
تو لحظه ای که ما گم میشیم و پیدا میشیم
I just wanna be by your side
فقط میخوام طرف تو باشم
If these wings could fly
اگه این بالها رمق پرواز داشته باشن
Oh damn these walls
آه لعنت به این دیوارها
In the moment we’re ten feet tall
در لحظخ ای که 10 فیت به هوا رفتیم
And how you told me after it all
و بعد از اون چیزایی که به من گفتی
We’d remember tonight
For the rest of our lives
امشب رو تا آخرین روز زندگیمون هرگز فراموش نمیکنم
 
 
If these wings could fly
کاش این بالها پزوار میکردن
 
 
Oh lights go down
آه، نور (خورشید) پایین میره و (هوا تاریک میشه) ه
In the moment we’re lost and found
تو لحظه ای که ما گم میشیم و پیدا میشیم
I just wanna be by your side
فقط میخوام طرف تو باشم
If these wings could fly
اگه این بالها رمق پرواز داشته باشن
Oh damn these walls
آه لعنت به این دیوارها
In the moment we’re ten feet tall
در لحظخ ای که 10 فیت به هوا رفتیم
And how you told me after it all
و بعد از اون چیزایی که به من گفتی
We’d remember tonight
For the rest of our lives
امشب رو تا آخرین روز زندگیمون هرگز فراموش نمیکنم
 

FindLyrics.ir بازدید : 2887 نظرات (0)

God knows what is hiding in those weak and drunken hearts
فقط خدا میداند که چه چیز پشت آن  قلبهای خسته و مست پنهانست
Guess he kissed the girls and made them cry
گویا دخترانی را بوسیده و آنها را به گریه انداخت
Those Hard-faced Queens of misadventure
آن ملکه های چهره خسته از بدبختی
God knows what is hiding in those weak and sunken lives
تنها خدا میداند که چه چیز پشت آن جانهای خسته و غرق شده پنهانست
Fiery thrones of muted angels
اورنگهای آتشین فرشته هایی خاموش
Giving love but getting nothing back
عشق میدهند و هیچ عایدشان نمی شود
People help the people
مردم به مردم یاری میرسانند
And if you’re homesick, give me your hand and I’ll hold it
و اگر دلتنگ خانه ات شده ای، دستت را به من بده و من نگهش میدارم
People help the people
مردم به مردم یاری میرسانند
And nothing will drag you down
و هیچ چیز تورا به زمین نمیکشد
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
آه، و کاش عقلی داشتم،آه و کاش عقلی داشتم
I’d be cold as a stone and rich as the fool
و آنگاه چون سنگ سرد و  چون احمقی ثروتمند میشدم
That turned all those good hearts away
و آن تمام قلبهای خوب را با خود برد
God knows what is hiding in this world of little consequence
خدا میداند که چه چیز در این دنیای پیامد مخفی شده است
Behind the tears, inside the lies
در پشت این اشکها، درون این دروغها
A thousand slowly dying sunsets
هزاران غروبی که به آرامی می میرند
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts
فقط خدا میداند که چه چیز پشت آن  قلبهای خسته و مست پنهانست
Guess the loneliness came knocking
گویا تنهایی آمده است و در میزند
No one needs to be alone, oh singin’
هیچ فردی نیازی به دنها بودن ندارد، آه، میخوانم
People help the people
مردم به مردم یاری میرسانند
And if you’re homesick, give me your hand and I’ll hold it
و اگر دلتنگ خانه ات شده ای، دستت را به من بده و من نگهش میدارم
People help the people
مردم به مردم یاری میرسانند
And nothing will drag you down
و هیچ چیز تورا به زمین نمیکشد
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
آه، و کاش عقلی داشتم،آه و کاش عقلی داشتم
I’d be cold as a stone and rich as the fool
و آنگاه چون سنگ سرد و  چون احمقی ثروتمند میشدم
That turned all those good hearts away
و آن تمام قلبهای خوب را با خود برد
Nah Naaah nah nah naaaaahhhhhh oooouuuu
Nah Naaah nah nah naaaaahhhhhh oooouuuu
People help the people
مردم به مردم یاری میرسانند
And if you’re homesick, give me your hand and I’ll hold it
و اگر دلتنگ خانه ات شده ای، دستت را به من بده و من نگهش میدارم
People help the people
مردم به مردم یاری میرسانند
And nothing will drag you down
و هیچ چیز تورا به زمین نمیکشد
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
آه، و کاش عقلی داشتم،آه و کاش عقلی داشتم
I’d be cold as a stone and rich as the fool
و آنگاه چون سنگ سرد و  چون احمقی ثروتمند میشدم
That turned all those good hearts away
و آن تمام قلبهای خوب را با خود برد

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان