loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 4085 نظرات (0)


آیا من فقط یه احمقم
 
Blind and stupid for loving you?
که واسه دوست داشتن تو کور و خنگ شده؟
 
Am I just a silly girl?
ایا من فقط یه دختر ابله هستم؟
 
So young and naive to think you were
خیلی خام و بی تجربه که فکر میکرد تو بودی

The one who came to take claim of this heart
اون کسی که اومده تا این قلب رو اروم کنه
 
Cold-hearted, shame, you'll remain just afraid in the dark
بی عاطفه، شرم بر تو، تو مثل کسی که از تاریکی میترسه باقی خواهی ماند
 
کورس آهنگ
And now the people
و الان مردم
 
The people are talking, the people are saying
و الان مردم (در موردش) حرف میزنن ، مردم در موردش صحبت میکنن
 
That you have been playing my heart like a grand piano
که تو با قلب من مثل یه گرند پیانو (پیانو بزرگ) بازی کرده بودی
 
(بازی با کلمات داره Play my heart یعنی همون بازی دادن کسی
Play piano یعنی نواختن پیانو)
 
The people are talking, the people are saying
و الان مردم (در موردش) حرف میزنن ، مردم در موردش صحبت میکنن
 
That you have been playing my heart like a grand piano
که تو با قلب من مثل یه گرند پیانو بازی کرده بودی
 
So play on, play on, play on
پس بنواز بنواز
 
(اینجا ایهام داره معنی اول play on میشه همون پیانو
و مهنی دوم میشه همون بازی دادن)
 
Play on, play on, play on
بنواز بنواز بنواز
 
Play on, play on, play on
بنواز بنواز بنواز
 
Play on, play on
بنواز بنواز
 
Am I being a fool
آیا من فقط یه احمقم
 
Wrapped up in lies and foolish truths?
که مجذوب دروغها و صداقت کذایی تو شده؟
 
What do I see in you?
من چی توی تو دیدم؟
 
Maybe I'm addicted to all the things you do
شاید من معتاد تمام کارهایی که تو میکنی شده باشم
 
Cause I keep thinking you were
چون هنوزم فکر میکنم این تو بودی
 
The one who came to take claim of this heart
اون کسی که اومده تا این قلب رو اروم کنه
 
Cold-hearted, shame, you'll remain just afraid in the dark
بی عاطفه، شرم بر تو، تو مثل کسی که از تاریکی میترسه باقی خواهی ماند

FindLyrics.ir بازدید : 2074 نظرات (0)

I used to think that we’d run away

من به فرار کردن از فکرامون عادت کردم

One lovely, pretty summer day

یک عشق. روزه زیبای تابستون

I remember when you would say

یادمه وقتی خواستی بگی

Would be ok, come what may

همه چی خوبه. چی ممکن بود بیاد و همه چیو عوض کنه

I never knew you would lie to me

من هرگز نمی دونستم داری بهم دروغ میگی

Took everything from inside of me

تو هر چیزی رو از طرف من قبول میکردی

Your silhouette in the doorway

سایه ات در راهرو بود

But before you walk away

اما قبلا رفته بودی

Don’t say goodbye, look in my eyes

نگو خداحافظ توی چشمام نگاه کن

So that I always will remember

من همیشه یادم میمونه

Frozen in time, always be mine

زمان یخ زده.همیشه ماله من می مونی

Baby boy you’ll be young forever

عزیزم ما با هم تا ابد جوان می مونیم

I’ll be over here, you’ll be over there

من ایجام و تو اونجا

I’ma shed a tear but I really don’t care

من اشک می ریزم ولی دیگه واقعا اهمیتی نداره

Frozen in time, always be mine

زمان یخ زده.همیشه ماله من می مونی

Baby boy you’ll be young forever

عزیزم ما با هم تا ابد جوان می مونیم

I used to think that we’d reunite

من فکر میکردم میتونیم دوباره با هم باشیم

I’d be your wife, in the real life

من همسرت باشم.توی زندگیه واقعی

I thought that you’d come back for me

در این بین تو به خاطر من برگشتی

And you would take me away

و خواستی بازم باهات باشم

I never knew only as a teen

مثله یه نوجوان نمی دونستم چی کار کنم

You’d reappear, only in my dream

تو ظاهر شدی.فقط در رویای من

Your silhouette in the doorway

سایه ات در راهرو بود

But before you walk away

اما قبلا رفته بودی

Don’t say goodbye, look in my eyes

نگو خداحافظ توی چشمام نگاه کن

So that I always will remember

من همیشه یادم میمونه

Frozen in time, always be mine

زمان یخ زده.همیشه ماله من می مونی

Baby boy you’ll be young forever

عزیزم ما با هم تا ابد جوان می مونیم

I’ll be over here, you’ll be over there

من ایجام و تو اونجا

I’ma shed a tear but I really don’t care

من اشک می ریزم ولی دیگه واقعا اهمیتی نداره

Frozen in time, always be mine

زمان یخ زده.همیشه ماله من می مونی

Baby boy you’ll be young forever

عزیزم ما با هم تا ابد جوان می مونیم

This is my last cry

ای اخرین گریه ی منه

Is this the only way

این تنها راهه?

This is my own prison

این زندانه خودمه

I’m frozen in time, in time, in time

من در زمان یخ زدم

Don’t say goodbye, look in my eyes

نگو خداحافظ توی چشمام نگاه کن

So that I always will remember

من همیشه یادم میمونه

Frozen in time, always be mine

زمان یخ زده.همیشه ماله من می مونی

Baby boy you’ll be young forever

عزیزم ما با هم تا ابد جوان می مونیم

I’ll be over here, you’ll be over there

من ایجام و تو اونجا

Wanna shed a tear but I really don’t care

میخوام اشک بریزم ولی دیگه واقعا اهمیتی نداره

Frozen in time, always be mine

زمان یخ زده.همیشه ماله من می مونی

Baby boy you’ll be young forever

عزیزم ما با هم تا ابد جوان می مونیم

You’ll always be mine, frozen in time

ماله من میمونی زمان یخ زده

Young forever

تا ابد جوان

FindLyrics.ir بازدید : 4706 نظرات (1)

Docta docta, need you back home baby

دکتر ، من نیاز دارم اینجا باشی

Docta Docta, where you at?

دکتر پس کجایی ؟

Give me somethin’) I need your love( x3

بهم یچیزی بده ، من نیاز به محبتت دارم

You got that kind of medicine that keeps me comin’

تو یه پزشک هستی که منو زنده نگه میداری

My body needs a hero

بدن من به یه قهرمان نیاز داره

Come and save me

بیا و نجاتم بده

Something tells me you know how to save me

یچیزی بهم الهام میکنه که تو میتونی نجاتم بدی

I’ve been feeling weird (oh)

من حس خارق العاده دارم

Oh, I need you to come and rescue me

من بهت احتیاج دارم تا زندم کنی

[Chorus]

Make me come alive

من رو به زندگی برگردون

Come on turn me on

بیا و منو زنده کن

Touch me, save my life

منو لمس کن و زندگیم رو نجات بده

Come on and turn me on

بیا و من رو زنده کن

I’m too young to die

من خیلی برا مردن جوونم

Come on and)  turn me on ( x5

بیا و من رو زنده کن

Make me come alive

من رو به زندگی برگردون

Come on turn me on

بیا و منو زنده کن

Touch me, save my life

منو لمس کن و زندگیم رو نجات بده

Come on and turn me on

بیا و من رو زنده کن

I’m too young to die

من خیلی برا مردن جوونم

Come on and)  turn me on ( x5

بیا و من رو زنده کن

Oh you make it right

اوه تو این رو درستش میکنی

My temperature is super high

بدنم خیلی تب داره

If I scream, if I cry

اگه فریاد کشیدم ، اگه گریه کردم

It’s only ’cause I feel alive

این فقط دلیل زنده بودنم هست

My body needs a hero

بدن من به یه قهرمان نیاز داره

Come and save me

بیا و نجاتم بده

Something tells me you know how to save me

یچیزی بهم الهام میکنه که تو میتونی نجاتم بدی

I’ve been feeling real low

داره بهم یه حس حقیقی دست میده

Oh, I need you to come and rescue me

اوه ، من بهم نیاز دارم تا بیای و نجاتم بدی

Make me come alive

من رو به زندگی برگردون

Come on turn me on

بیا و منو زنده کن

Touch me, save my life

منو لمس کن و زندگیم رو نجات بده

Come on and turn me on

بیا و من رو زنده کن

I’m too young to die

من خیلی برا مردن جوونم

Come on and)  turn me on ( x5

بیا و من رو زنده کن

Make me come alive

من رو به زندگی برگردون

Come on turn me on

بیا و منو زنده کن

Touch me, save my life

منو لمس کن و زندگیم رو نجات بده

Come on and turn me on

بیا و من رو زنده کن

I’m too young to die

من خیلی برا مردن جوونم

Come on and)  turn me on ( x5

بیا و من رو زنده کن

You’ve got my life in the palm of your hands

تو زندگی من رو توی دست هات گرفتی

Come and save me now

پس بیا و زندم کن

I know you can, I know you can

من میدونم که تو میتونی ، میدونم میتونی زندم کنی

Don’t let me die young, I just want you to fatha’ at my young

نذار جوون مرگ شم ، من فقط میخوام جوونیم رو پس بگیری

I just want you to be my docta, we can get it crackin’ chiropractor, I, I, I, I know you can save me

من فقط میخوام که تو دکترم باشی ، میتونیم بریم تو کار تنفس مصنوعی ، من میدونم که میتونی نجاتم بدی

And make me feel alive

و کاری کنی حس زنده بودن بهم دست بده

Make me come alive

من رو به زندگی برگردون

Come on turn me on

بیا و منو زنده کن

Touch me, save my life

منو لمس کن و زندگیم رو نجات بده

Come on and turn me on

بیا و من رو زنده کن

I’m too young to die

من خیلی برا مردن جوونم

Come on and)  turn me on ( x5

بیا و من رو زنده کن

FindLyrics.ir بازدید : 4007 نظرات (0)

 

Let’s go to the beach, each

بیا بریم کناز ساحل

Let’s go get away

بیا تا زا اینجا دور شیم

They say, what they gonna say?

اونا میگن ، اونا جی میخوان بگن ؟

Have a drink, clink, found the bud light

یه نوشیدنی بزنیم ، نور رو پیدا کنیم

Bad b-tches like me, is hard to come by

اون هرزه ها ازم خوششون میاد ، این خیلی سخته ک

The patron on, let’s go get it on

یه حامی بیام ، بی بریم تا ترتیبش رو بدیم

The zone on, yes, I’m in the zone

این منطقه، بله، من در منطقه هستم

Is it two, three? Leave a good tip

این دوتاست ؟ سه تا هست ؟ بیخیال نوکش شو

I’mma blow off my money and don’t give two sh-ts

کم دارم پولم رو میریزم وسط و یه مشت چرت تحویلت نمیدم

I’m on the floor, floor

من روی سن هستم

I love to dance

من عاشق رقصیدن هستم

So give me more more, till I can’t stand

پس بیشتر بهم برس ، تا وقتی که نتونم سر پا ویسم

Get on the floor, floor

بیا روی سن ، روی سن رقص

Like it’s your last chance

انگار این اخرین شانست هست

If you want more, more

اگه بیشتر میخوای ، بیشتر

Then here I am

اونوقت من اینجام

Starships were meant to fly

فضا پیما ساخته شده برای پرواز

Hands up, and touch the sky

دست هاتونو بالا بگیرید و اسمون رو لمس کنید

Can’t stop, ’cause we’re so high

نمیتونم دست نگه دارم ، چون الان خیلییی بالا هستم

Let’s do this one more time

بیا اینکار رو یه بار دیگه انجام بدیم

Starships were meant to fly

فضا پیما ساخته شده برای پرواز

Hands up, and touch the sky

دست هاتونو بالا بگیرید و اسمون رو لمس کنید

Let’s do this one more time

بیا اینکار رو یه بار دیگه انجام بدیم

Can’t stop..

نمیتونم دست نگه دارم

(We’re higher than a motherf-ck-r)

ما خیلی بالاتر از اون لعنتی ها هستیم

 

Jump in my hoopty hoopty hoop

بپر تو بغلم ، بپر

I own that

من صاحبشم

And I ain’t paying my rent this month

من برای هر ماه اجاره ای نمیدم

I owe that

من صاحبشم

But f-ck who you want, and f-ck who you like

اما لعنت به کسی که میخوایش  و لعنت به کسی که خوشت میاد ازش

Dance our life, there’s no end in sight

با زندگیمون برقص ، هیچ پایانی وجود نداره

Twinkle, twinkle, little star

چشمک زدن … اون ستاره ی کوچولو

Now everybody let me hear you say ray ray ray

حالا بذاید صدای گفتن خرفات رو بشنوم

Now spend all your money ’cause they pay pay pay

حالا همه پول هاتو رو کن ، چون اونا خرجش میکنن

And if you’re a G, you a G,G,G!

و اگه بری ، رفتی

My name is Onika, you can call me Nicki

اسم من اونیکا هست ، میتونی نیکی صدام کنی

Get on the floor, floor

بیا بالای سن

Like it’s your last chance

انگار که این اخرین شانست هست

If you want more, more

اگه بیشتر ازا این میخوای ، بیشتر

Then here I am

اونوقت که من اینجام

Starships were meant to fly

فضا پیما ساخته شده برای پرواز

Hands up, and touch the sky

دست هاتونو بالا بگیرید و اسمون رو لمس کنید

Can’t stop, ’cause we’re so high

نمیتونم دست نگه دارم ، چون الان خیلییی بالا هستم

Let’s do this one more time

بیا اینکار رو یه بار دیگه انجام بدیم

Starships were meant to fly

فضا پیما ساخته شده برای پرواز

Hands up, and touch the sky

دست هاتونو بالا بگیرید و اسمون رو لمس کنید

Let’s do this one more time

بیا اینکار رو یه بار دیگه انجام بدیم

Can’t stop..

نمیتونم دست نگه دارم

(We’re higher than a motherf-ck-r)

ما خیلی بالاتر از اون لعنتی ها هستیم

Starships were meant to fly

فضا پیما ساخته شده برای پرواز

Hands up, and touch the sky

دست هاتونو بالا بگیرید و اسمون رو لمس کنید

Can’t stop, ’cause we’re so high

نمیتونم دست نگه دارم ، چون الان خیلییی بالا هستم

Let’s do this one more time

بیا اینکار رو یه بار دیگه انجام بدیم

Starships were meant to fly

فضا پیما ساخته شده برای پرواز

Hands up, and touch the sky

دست هاتونو بالا بگیرید و اسمون رو لمس کنید

Let’s do this one more time

بیا اینکار رو یه بار دیگه انجام بدیم

Can’t stop..

نمیتونم دست نگه دارم

(We’re higher than a motherf-ck-r)

ما خیلی بالاتر از اون لعنتی ها هستیم

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان