loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1415 نظرات (0)

Always said I would know where to find love
همیشه پیش خودم میگفتم که میدونم کجا میتونم عشق رو پیدا کنم
Always thought I’d be ready and strong enough
همیشه فکر می کردم آماده ام و به اندازه کافی قوی هستم
But sometimes I just felt I could give up
و بعضی وقتا فکر می کردم میتونم بدون اون هم زندگی کنم
But you came and you changed my whole world now
ولی تو اومدی و تمام زندگیم رو تغییر دادی
I’m somewhere I’ve never been before
من جایی هستم که قبلا هرکز نبودم
Now I see
What word love means
ولی حالا معنی کلمه “عشق” رو درک می کنم
It’s so unbelievable
باور کردنی نیست
And I don’t wanna let it go
و نمیخوام از دستم بره
Its something so beautiful
خیلی زیباست
Flowin down like a waterfall
درست مثل یک آبشار سرازی میشه
I feel like you’ve always been
Forever a part of me
احساس می کنم که تو همیشه قسمتی از وجود من بودی
And it’s so unbelievable
و این باور کردنی نیست
To finally be in love
که آخر سر عاشق شدم
Somewhere I never thought I’d be
چیزی که هرگز فکرش رو نمی کردم بشم
In my heart in my head it’s so clear now
و حالا در قلب و ذهنم اینو به روشنی احساس می کنم
hold my hand you’ve got nothin’ to fear now
دستم رو بگیر، چیزی برای ترس وجود نداره
I was lost and you’ve rescued me somehow
من گم شده بودم و تو منو نجات دادی
I’m alive I’m in love you complete me
من عاشقم و زنده و تو منو کامل مب کنی
And I’ve never been here before
و اینجا جایی هست که من هرگز نبودم
Now I see
What word love means
و حالا معنی کلمه “عشق” رو می فهمم
It’s so unbelievable
باور کردنی نیست
And I don’t wanna let it go
و نمیخوام از دستم بره
Its something so beautiful
خیلی زیباست
Flowin down like a waterfall
درست مثل یک آبشار سرازی میشه
I feel like you’ve always been
Forever a part of me
احساس می کنم که تو همیشه قسمتی از وجود من بودی
And it’s so unbelievable
و این باور کردنی نیست
To finally be in love
که آخر سر عاشق شدم
Somewhere I never thought I’d be
چیزی که هرگز فکرش رو نمی کردم بشم
When I think of what I have
وقتی به چیزی که دارم فکر می کنم
And this chance I nearly lost
و این فرصتی که اخیرا از دست دادم
I can’t help but break down and cry
نمیتونم نشکنم و گریه نکنم
oooh yeah break down and cry
آه، آره، نشکنم و گریه نکنم
It’s so unbelievable
باور کردنی نیست
And I don’t wanna let it go
و نمیخوام از دستم بره
Its something so beautiful
خیلی زیباست
Flowin down like a waterfall
درست مثل یک آبشار سرازی میشه
I feel like you’ve always been
Forever a part of me
احساس می کنم که تو همیشه قسمتی از وجود من بودی
And it’s so unbelievable
و این باور کردنی نیست
To finally be in love
که آخر سر عاشق شدم
Somewhere I never thought I’d be
چیزی که هرگز فکرش رو نمی کردم بشم
Now I see
What word love means
و حالا معنی کلمه “عشق” رو می فهمم

FindLyrics.ir بازدید : 5481 نظرات (0)

On my way to see my friends
who lived a couple blocks
away from me (owh)
داشتم می رفتم دوستم رو که بلوک پایین تر میشینه رو ببینم که
As I walked through the subway
it must have been about quarter past three
وقتی داشتم می رفتم تو مترو باید ساعت 3:15 می بود که
In front of me
stood a beautiful honey
with a beautiful body
جلوم، یه جیگر خوشگل با اندامی خوشگل وایستاده بود
She asked me for the time
ازم ساعترسید
I said it’d cost her her name
a six digit number & a date
with me tomorrow at nine
منم بهش گفتم شرط داره و شرطش شماره تلفنشه و یه قرار واسه فردا شب
Did she decline?
رد کرد
No
نه
Didn’t she mind?
بدش نیومد
I don’t think so
فکر نکنم
Was it for real?
حالا واقعا راسته
Damn sure
آره بابا
What was the deal?
حالا باکی معامله کردی
A pretty girl aged 24
یه دختر خوشگل 24 ساله
So was she keen?
آش دهن سوزی بود
She couldn’t wait
صبر و قرار نداشت
Cinnamon queen?
مث ملکه سینامون بود
 let me update
بذار یادم بیاد
What did she say?
حالا چی گفت
She said she’d love to
گفت اونم راضیه
rendezvous
قرار گذاشت و
She asked me what we were gonna do
گفت که حالا چیکار کنیم
said we’d start with a
bottle of moet for two
گفتم فعلا با دوتا گیلاس مشروب موت شروع می کنیم
Monday
اون روز دو شنبه بود
took her for a drink on Tuesday
واسه مشروب خوری سه شنبه بردمش بیرون
we were making love by Wednesday
عشق بازیمون از چهار شنبه شروع شد
and on Thursday & Friday &
Saturday we chilled on Sunday
این کارو پنج شنبه و جمعه هم ادامه دادیم و
I met this girl on Monday
این دختره رو دو شنبه دیدمش
took her for a drink on Tuesday
واسه مشروب خوری سه شنبه بردمش بیرون
we were making love by Wednesday
عشق بازیمون از چهار شنبه شروع شد
and on Thursday & Friday &
Saturday we chilled on Sunday
این کارو پنج شنبه و جمعه هم ادامه دادیم
[Verse 2]
Nine was the time
ساعت 9 بود
cos I’ll be getting mine
تو حال خودم بودم
and she was looking fine
خیلی خوشگل به نظر میومد
Smooth talker
خوش سر و زبون و
she told me
She’d love to unfold me all night long
بهم گفت که حاظره تمام شب رو با من باشه
Ooh I loved the way she kicked it
با حرکتاش حال می کردم
from the front to back she
flipped (back she flipped
it, ooh the
way she
kicked it)
*** *** *** ***
And I oh oh I yeah
hope that she’d care
cos I’m a man who’ll always be there
کاش همیشه یادش بمونه چون من پسریم که همیشه اونجا خواهم بود
Ooh yeah
I’m not a man to play around baby
من از اون مردا نیستم که پرسه بزنم
Ooh yeah
cos a one night stand isn’t really fair
چون فقط یه شب با هم بودن منسفانه نیست
From the first impression
girl hmm you don’t seem to
be like that
چون تو اولین برخوردت دختر اصلا اینجوری به نظر نمیومد
Cos there’s no need to chat
for there’ll be plenty for
that
نیازی به حرف زدن نیست چون وقت واسه این کار زیاد داریم
From the subway to my home
از مترو تا خونه
endless ringing of my phone
بی توقف موبایلم زنگ می خورد
When you feeling all alone
وقطی احساس تنهایی می کنی
all you gotta do
is just call me call me
تنها کاری که میتونی بکنی اینه که زنگ بزنی و زنگ بزنی
Monday
اون روز دو شنبه بود
took her for a drink on Tuesday
واسه مشروب خوری سه شنبه بردمش بیرون
we were making love by Wednesday
عشق بازیمون از چهار شنبه شروع شد
and on Thursday & Friday &
Saturday we chilled on Sunday
این کارو پنج شنبه و جمعه هم ادامه دادیم و
I met this girl on Monday
این دختره رو دو شنبه دیدمش
took her for a drink on Tuesday
واسه مشروب خوری سه شنبه بردمش بیرون
we were making love by Wednesday
عشق بازیمون از چهار شنبه شروع شد
and on Thursday & Friday &
Saturday we chilled on Sunday
این کارو پنج شنبه و جمعه هم ادامه دادیم
[Bridge]
(Break it down, uh break it down)
Since I met this special lady
ooh yeah
از وقتی این بانوی بی همتا رو دیدم
I can’t get her of my mind
نمیتونم بهش فکر نکنم
She’s one of a kind
اون تو دنیا تکه
And I ain’t about to deny it
نمیخوام ازش دست بردارم
It’s a special kind thing
این دختر بی همتاست
with you-oh…….
Monday
اون روز دو شنبه بود
took her for a drink on Tuesday
واسه مشروب خوری سه شنبه بردمش بیرون
we were making love by Wednesday
عشق بازیمون از چهار شنبه شروع شد
and on Thursday & Friday &
Saturday we chilled on Sunday
این کارو پنج شنبه و جمعه هم ادامه دادیم و
I met this girl on Monday
این دختره رو دو شنبه دیدمش
took her for a drink on Tuesday
واسه مشروب خوری سه شنبه بردمش بیرون
we were making love by Wednesday
عشق بازیمون از چهار شنبه شروع شد
and on Thursday & Friday &
Saturday we chilled on Sunday
این کارو پنج شنبه و جمعه هم ادامه دادیم

FindLyrics.ir بازدید : 9590 نظرات (1)

Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب
Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب
I
always said that I was gonna make it
من همیشه بخودم میگفتم که از پس همه چیز بر میام
Now it’s plain for everyone to
See
ولی این واسه اینه که همه متوجه بشن
But this game I’m in don’t take no prisoners
اما این بازی که توش افتادم زندانی نمیپزیره
Just casualties, I know
فقط صدمه یزنه، میدونم
that everything is gonna change
همه چیز تغییر میکنه
Even the friends I knew before may go
و حتی دوستانی رو هم که داشتم منو ترک خواهند کرد
But
This dream is the life I’ve been searching for
اما، این رویا، زندگی هست که بدنبالش بودم
Started believing that I was
the greatest
فکر می کردم که بهترینم
My life was never gonna be the same
زندگی من هیچوقت یکنواخت نبوده
‘Cos with the money came
چون با اومدن پول و
a different status
جایگاه و مقامی متفاوت
That’s when things changed
همه چیز تغییر می کنه
Now I’m too concerned with
all the things I own
حالا دیگه خیلی به چیزایی که دارم فکر می کنم
Blinded by all the pretty girls I see
با دیدن دخترای خوشگل کور شدم
I’m beginning
to lose my integrity
دارم درستی خودم رو از دست میدم
Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب
I never used to be a
Troublemaker
هیچوقت مشکل ساز نبودم
Now I don’t even wanna please the fans
حتی نمیخوام طرفداراو خوشنود کنم
No autographs, no
نه امضا میدم
Interviews,
نه مصاحبه می کنم
no pictures
نه عکس میگیرم
Endless demands
خب چون تمومی ندارن
Gave in to vices that were
clearly wrong
به گناهانی که بوضوح اشتباه بودن تسلیم شدم
The types that seemed to make me feel so right
گناهانی که با وجود اونا احساس خورسندی می کردم
But some
things you may find can take over your life
ولی چیزایی تو زندگی پیدا می کنی که میتونه کل زندگیت رو احاطه کنه
Burnt all my bridges now I’ve
run out of places
پلای پشت سرم رو خراب کردم حالا دیگه راهی به جایی ندارم
And there’s nowhere left for me to run
و جایی برای فرار کردن ندارم
Been caught in
compromising situations
در موقعیتهای تابلویی گرفتار شدم
I should have learned
From all those times I
باید از اون زمانها درس مسگرفتم
Didn’t walk away
بی تفاوت نمیگزشتم
When I knew that it was best to go
که رفتن بهترین گزینست
Is it too late to
Show you the shape of my heart
یعنی واقعا دیر شده که شکل قلبم رو بهت نشون بدم
Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
Writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
Picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب
Now I know I’ve made
Mistakes, you think I don’t care
حالا میدونم که اشتباهاتی کردم و تو فکر می کنی  که اهمیتی نمیدم
But you don’t realize what this means to
Me
ولی نمیدونی که این چه معنی برای من داره
So let me have just one more chance
خب یه شانس دیگه به من بده
I’m not the man I used to
Be
من دیگه اون مردی که بودم نیستم
Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان