loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1186 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – آوریل لاوین
 
Never made it as a wise man
هیچ وقت مثل یک مرد عاقل رفتار نکردم
I couldn’t cut it as a poor man stealing
نتونستم قطعش کنم درست مثل یه آدم فقیری کهع دزدی می کنه
Tired of living like a blind man
از اینکه مثل یه آدم کور زندگی کنم خسته شدم
I’m sick of sight without a sense of feeling
از دیدن منظره هایی که حس دیدنشونو ندارم خسته شدم
This is how you remind me
این چیزیه که تو به من یادآوری می کنی
This is how you remind me
این چیزیه که تو به من یادآوری می کنی
Of what I really am
که من واقعا کی هستم
It’s not like you to say sorry
نه اینکه بخوای عذر خواهی کنی
I was waiting on a different story
منتظر داستان دیگه ای از طرف تو بودم
This time I’m mistaken
این بار اشتباه از من بود
For handing you a heart worth breaking
که قلبی رو به دستت دادم که ارزش شکستن رو داشت
And I’ve been wrong, I’ve been down
و من اشتباه می کردم و غمگین بودم
To the bottom of every bottle
تا ته هر بطری
These five words in my head
این پنج جمله تو ذهنم
Scream, “Are we having fun yet?”
داد میزنن: تا بحال لذتی بردیم
“Are we having fun yet?”
تا بحال لذتی بردیم
It’s not like you didn’t know that
نه اینکه تو اینو ندونی
I said I love you and I swear I still do
بهت گفتم عاشقتم و قسم میخورم که هنوزم هستم
It must have been so bad
باید خیلی بد میبود
‘Cause living with me must have damn near killed you
چون زندگی در کنار من تغریبا داشت از پا درت می آورد
This is how you remind me
این چیزیه که تو به من یادآوری می کنی
This is how you remind me
این چیزیه که تو به من یادآوری می کنی
Of what I really am
که من واقعا کی هستم
It’s not like you to say sorry
نه اینکه بخوای عذر خواهی کنی
I was waiting on a different story
منتظر داستان دیگه ای از طرف تو بودم
This time I’m mistaken
این بار اشتباه از من بود
For handing you a heart worth breaking
که قلبی رو به دستت دادم که ارزش شکستن رو داشت
And I’ve been wrong, I’ve been down
و من اشتباه می کردم و غمگین بودم
To the bottom of every bottle
تا ته هر بطری
These five words in my head
این پنج جمله تو ذهنم
Scream, “Are we having fun yet?”
داد میزنن: تا بحال لذتی بردیم
This is how you remind me
این چیزیه که تو به من یادآوری می کنی
This is how you remind me
این چیزیه که تو به من یادآوری می کنی
Of what I really am
که من واقعا کی هستم
It’s not like you to say sorry
نه اینکه بخوای عذر خواهی کنی
I was waiting on a different story
منتظر داستان دیگه ای از طرف تو بودم
This time I’m mistaken
این بار اشتباه از من بود
For handing you a heart worth breaking
که قلبی رو به دستت دادم که ارزش شکستن رو داشت
And I’ve been wrong, I’ve been down
و من اشتباه می کردم و غمگین بودم
To the bottom of every bottle
تا ته هر بطری
These five words in my head
این پنج جمله تو ذهنم
Scream, “Are we having fun yet?”
داد میزنن: تا بحال لذتی بردیم
“Are we having fun yet?”
تا بحال لذتی بردیم

FindLyrics.ir بازدید : 11305 نظرات (1)

One more depending on a prayer

یکی ادم دیگه دست به دعا شده

And we all look away

و ما چشمونو ازش برداشتیم

People pretending everywhere

مردمه متظاهر همه جا هستند

It’s just another day

این فقط یه روز دیگه هست

There’s bullets flying through the air

اینجا فقط گلوله ها حکمرانی میکنند

And they still carry on

و اونها هنوز دارند این بار رو به دوش میکشند

We watch it happen over there

و این اتفاق هارو دورمون میبینیم ، همینجا

And then just turn it off

و تنها کار که میکنیم اینه چشم پوشی کنیم

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

We must stand together

ما باید پیش هم بمونیم

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

There’s no getting even

دیگه راهی برای گرفتن نیست

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

Hand in hand forever

دست در دست همیشه

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

That’s when we all win

اون زمانیه که ما پیروز میشیم

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

That’s, that’s, that’s when we all win

اون اون اون زمانیه کی همه ما پیروز شدیم

That’s, that’s, that’s when we all win

اون اون اون زمانیه کی همه ما پیروز شدیم

They tell us everything’s allright

اونا بهمون گفتن همه چیز روبه راهه

And we just go along

و ما فقط  با این فکر حرکت میکردیم

How can we fall asleep at night?

چطوری میتونی ما شب های بخوابیم ؟

When something’s clearly wrong

وقتی معلومه که یچیزی اشتباه هست

When we could feed a starving world

وقتی که میتونیم جهان رو از گرسنگی دراریم

With what we throw away

با این وجود ما میریزمشون دور

But all we serve are empty words

اما ما فقط با این کلمه های بازی میکنیم ( حرف الکی میزنیم )

That always taste the same

که همش یه مزه داره برامون

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

We must stand together

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

There’s no getting even

دیگه راهی برای گرفتن نیست

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

Hand in hand forever

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

That’s when we all win

اون زمانیه که همه ی ما پیروز میشیم

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

That’s, that’s, that’s when we all win

اون اون اون زمانیه کی همه ما پیروز شدیم

That’s, that’s, that’s when we all win

اون اون اون زمانیه کی همه ما پیروز شدیم

The right thing to guide us

درسته اون چیز راهنمای ماست

Is right here, inside us

اون همینجاست درون ما

No one can divide us

کسی نمیتونه مارو تقسیم کنه

When the light is leading on

وقتی که نور هدایتمون میکنه

But just like a heartbeat

اما مثل ضربان قلبه

(Just like a heartbeat)

درست مثل ضربان قلب

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

We must stand together

ما باید پیش هم بمونیم

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

There’s no getting even

دیگه راهی برای گرفتن نیست

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

Hand in hand forever

دست در دست همیشه

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

That’s when we all win

اون زمانیه که ما پیروز میشیم

(Hey, yeah, yeah, yeah, yeah)

هی اره اره اره اره

That’s, that’s, that’s when we all win

اون اون اون زمانیه کی همه ما پیروز شدیم

That’s, that’s, that’s when we all win

اون اون اون زمانیه کی همه ما پیروز شدیم

FindLyrics.ir بازدید : 6705 نظرات (0)

Well I know the feeling Of finding yourself stuck out on the ledge

اره من حسی رو که وقتی خودتو لبه تیغ میبینی گیر کردی رو میشناسم

And there ain’t no healing From cutting yourself with the jagged edge

و دیگه هم جای اون لبه ها که بریدنت خوب نمیشه

I’m telling you that

دارم میگن اینارو بهت

Its never that bad

اونقدارم بد نیس

Take it from someone whose been where you’re at

این از یه نفری که فبلا اینو تجربه کرده قبول کن

Laid out on the floor And your not sure

تو اونو رو زمین گذاشتی و مطمئن نیستی

You can take this anymore

تو بیشترم میتونی تحملش کنی

So just give it one more try To a lullaby

فقط به بار دیگه تلاش کن لالای بخونی

And turn this up on the radio

و یه موسیقی بذار و گوش کن

If you can hear me now

اگه حالا میتونی صدام رو بشنوی

I’m reaching out

من دیگه میکشم کنار

To let you know that you’re not alone

تا بدونی که بازم تنها نیستی

And you can’t tell

و تو نمیتونی بگی

I’m scared as hell

که از جهنم میترسم

Cause I can’t get you on the telephone

چون من نمیتونم دیگه با تلفن بت زنگ بزنم

So just close your eyes

پس فقط چشم هات رو ببند

Well honey here comes a lullaby

خوبه عزیزم  حالا لالایی بخون

Your very own lullaby

تو خیلی خوب بلدی لالای بگی

Please let me take you

ترو خدا بذار تورو ببرم …

Out of the darkness and into the light

بیرون از تاریکی ها به سمت نور

Cause I have faith in you

چون من بهت ایمان دارم

That you’re gonna make it through another night

که تو قصد داری این کار رو شب های دیگه هم انجام بدی

Stop thinking about

دیگه بس کن از فکر کردن درباره …

The easy way out

جا خالی کردن

There’s no need to go and blow the candle out

هیچ احتیاجی نیست که بری و شمع هارو خاموش کنی

Because you’re not done

چون تو تنها نیستی

You’re far too young

تو هنوز خیلی جوونی

And the best is yet to come

و بهترین ها تازه میار سراغت

So just give it one more try To a lullaby

فقط به بار دیگه تلاش کن لالای بخونی

And turn this up on the radio

و یه موسیقی بذار و گوش کن

If you can hear me now

اگه حالا میتونی صدام رو بشنوی

I’m reaching out

من دیگه میکشم کنار

To let you know that you’re not alone

تا بدونی که بازم تنها نیستی

And you can’t tell

و تو نمیتونی بگی

I’m scared as hell

که از جهنم میترسم

Cause I can’t get you on the telephone

چون من نمیتونم دیگه با تلفن بت زنگ بزنم

So just close your eyes

پس فقط چشم هات رو ببند

Well honey here comes a lullaby

خوبه عزیزم  حالا لالایی بخون

Your very own lullaby

تو خیلی خوب بلدی لالای بگی

Well everybody’s hit the bottom

خوبه که همه به انتها فکر کنن

And everybody’s been forgotten

و همه همه چیزای بد رو براموش کنن

When everybody’s tired of being alone

وقتی که هر کسی از تنها بودن خسته بشه

Yeah everybody’s been abandoned

اره همه یه روزی تنها و بیکس میشن

And left a little empty handed

و براشون یه دست کوچیک خالی میمونه

So if you’re out there barely hanging on

پس اگه بکشی کنار برات خیلی بد تموم میشه

So just give it one more try To a lullaby

فقط به بار دیگه تلاش کن لالای بخونی

And turn this up on the radio

و یه موسیقی بذار و گوش کن

If you can hear me now

اگه حالا میتونی صدام رو بشنوی

I’m reaching out

من دیگه میکشم کنار

To let you know that you’re not alone

تا بدونی که بازم تنها نیستی

And you can’t tell

و تو نمیتونی بگی

I’m scared as hell

که از جهنم میترسم

Cause I can’t get you on the telephone

چون من نمیتونم دیگه با تلفن بت زنگ بزنم

So just close your eyes

پس فقط چشم هات رو ببند

Well honey here comes a lullaby

خوبه عزیزم  حالا لالایی بخون

Your very own lullaby

تو خیلی خوب بلدی لالای بگی

Well honey here comes a lullaby

خوبه عزیزم  حالا لالایی بخون

Your very own lullaby

تو خیلی خوب بلدی لالای بگی

FindLyrics.ir بازدید : 2108 نظرات (0)

You call to me, and I fall at your feet

تو بهم میگی و من جلوی پاهات به زمین می افتم

How could anyone ask for more?

چطور کسی میتونه از این بیشتر بپرسه

And our time apart, like knives in my heart

و وقتمون از بین میره  مثل سوزنی ک توی قلبم میره

How could anyone ask for more?

چطور کسی میتونه بیشتر از این بخواد

But if there’s a pill to help me forget,

اما اگه اینجای یه قرصی بود به فراموشیم کمک میکرد

God knows I haven’t found it yet

خدا میدونه ک هنوز هم نتونستم پیداش کنم

But I’m dying to, God I’m trying to

اما دارم سعیم رو میکنم ، خدا دارم سعیم رو میکنم

‘Cause trying not to love you, only goes so far

چون سعی کردن برای اینکه عاشقت نباشم ، فقط یه کار بیهودست

Trying not to need you, is tearing me apart

سعی کردن برای اینکه بهت نیازی نداشته باشم ، منو تیکه پاره میکنه

Can’t see the silver lining, from down here on the floor

نمیشه این خط کشی نقره ای رو دید روی زمین

And I just keep on trying, but I don’t know what for

و من فقط به تلاش ادامه میدم اما نمیدونم برای چی

‘Cause trying not to love you

چون تلاش برای اینکه دوست نداشته باشم

Only makes me love you more

فقط   کاری میکنه ک من بیشتر عاشقت باشم

Only makes me love you more

فقط   کاری میکنه ک من بیشتر عاشقت باشم

(V2)

And this kind of pain, only time takes away

و یه جورایی درد هر بار ک میای ازم دور میشه

That’s why it’s harder to let you go

و این دلیل دیگه هست ک ول کردنت سخته

And nothing I can do, without thinking of you

و هیچ کاری نمیتونم بکنم بجز اینکه به تو فکر کنم

That’s why it’s harder to let you go

به خاطر اینکه این از ول کردنت سخت تره

But if there’s a pill to help me forget,

اما اگه اینجای یه قرصی بود به فراموشیم کمک میکرد

God knows I haven’t found it yet

خدا میدونه ک هنوز هم نتونستم پیداش کنم

But I’m dying to, God I’m trying to

اما دارم سعیم رو میکنم ، خدا دارم سعیم رو میکنم

‘Cause trying not to love you, only goes so far

چون سعی کردن برای اینکه عاشقت نباشم ، فقط یه کار بیهودست

Trying not to need you, is tearing me apart

سعی کردن برای اینکه بهت نیازی نداشته باشم ، منو تیکه پاره میکنه

Can’t see the silver lining, from down here on the floor

نمیشه این خط کشی نقره ای رو دید روی زمین

And I just keep on trying, but I don’t know what for

و من فقط به تلاش ادامه میدم اما نمیدونم برای چی

‘Cause trying not to love you

چون تلاش برای اینکه دوست نداشته باشم

Only makes me love you more

فقط   کاری میکنه ک من بیشتر عاشقت باشم

So I sit here divided, just talking to myself

پس این گوشه میشینم و به خودم فکر میکنم

Was it something that I did?

این هست کاری ک کرده بودم ؟

Was there somebody else?

پای کس دیگه ای در میونه ؟

When a voice from behind me, that was fighting back tears

وقتی ک ی صدایی از پشتم اومد ک این نبرد پس گرفتن اشکام بود

Sat right down beside me, and whispered right in my ear

ک کنار من نشسته بود و درست کنار گوشم زمزمه میکرد

Tonight I’m dying to tell you

امشب برای گفتن این به تو میمیرم و زنده میشه

That trying not to love you, only went so far

ک سعی برای عاشق نبودن تو فقط کار رو بدتر میکنه

Trying not to need you, is tearing me apart

سعی کردن برای اینکه بهت نیازی نداشته باشم ، منو تیکه پاره میکنه

Can’t see the silver lining, from down here on the floor

نمیشه این خط کشی نقره ای رو دید روی زمین

And I just keep on trying, but I don’t know what for

و من فقط به تلاش ادامه میدم اما نمیدونم برای چی

‘Cause trying not to love you

چون تلاش برای اینکه دوست نداشته باشم

Oh, yeah, trying not to love you

اوه اره ، تلاش برای عاشق نبودن تو

Only makes me love you more

فقط کاری میکنه ک بیشتر عاشقت باشم

Only makes me love you more

فقط کاری میکنه ک بیشتر عاشقت باشم

FindLyrics.ir بازدید : 2813 نظرات (0)

Just one more moment

فقط یه لحظه ی دیگه

That’s all that’s needed

همه چیزی که نیاز داشتم

Like wounded soldiers

مثل یه سرباز مجروح

In need of feeling

که نیاز به احساس داشت

Time to be honest

دیگه وقتش رسیده که صادق باشیم

This time I’m pleading

این بار از خودم دفاع میکنم

Please don’t dwell on it

لطفا رو درپوش نذار

‘Cause I didn’t mean it

چون حرفم جدی نبود

I can’t believe I said

باور نمیکنم همچین چیزی کفتم

I’d lay my love on the ground

و عشقم رو روی زمین گذاشتم

But it doesn’t matter

اما این مهم نیست

‘Cause I made it up

چون از خودم در اوردمش

Forgive me now

حالا دیگه منو ببخش

Everyday I spent away

هر روز رو ک میگذرونم

My soul’s inside out

روحم از تنم جد ا میشه

Gotta be someway

جتما باید را های دیگه ای باشه

That I can make it up

که بتونم ازشون استفاده کنم

To you now some how

برای تو حالا یه جوری

By now you know that

حالا دیگه تو هم میدونی ایتو

I’d come for you

که من برای تو میام

No one but you

برای هیچ کس همچین کاری نمیکنم اما تو

Yes, I’d come for you

اره ، من برای تو میام

But only if you told me to

اما فقط وقتی که خودت اینو ازم بخوای

I’d fight for you

برات دعوا میکنم

I’d lie, it’s true

دروغ میگم ، راست میگم برات

Give my life for you

زندگیم رو فدای تو کردم

You know I’d always come for you

تو میدونی که من همیشه میام سراغت

I was blindfolded

من چشم هام رو بسته بودم

But now I’m seeing

اما حالا دیگه دارم میبینم

My mind was closing

ذهن من بسته بود و …

Now I’m believing

حالا دارم به باور میرسم

I finally know just

بلاخره همه چیزو فهمیدم

What it means

که چی منظوری داشتم

To let some one in

که گذاشتم یکی بیاد تو دلم

To see the side of me

تا جیزای خصوصیم رو ببینه

That no one does or ever will

که هیچ کس دیگه ای اونارو ندیدده

So if you’re ever lost and

پس اگه حتی  خودت و گم کردی …

Find yourself all alone

و وقتی پیدا کردی خودتو ، دیدی تنهایی

I’d search forever

من همش دنبالت بودم

Just to bring you home

تا بیارمت خونه

Here and now, it’s a vow

اینجا و حالا ، این یه  پیمان بینمون بود

By now you know that

حالا دیگه تو هم میدونی ایتو

I’d come for you

که من برای تو میام

No one but you

برای هیچ کس همچین کاری نمیکنم اما تو

Yes, I’d come for you

اره ، من برای تو میام

But only if you told me to

اما فقط وقتی که خودت اینو ازم بخوای

I’d fight for you

برات دعوا میکنم

I’d lie, it’s true

دروغ میگم ، راست میگم برات

Give my life for you

زندگیم رو فدای تو کردم

You know I’d always come for you

تو میدونی که من همیشه میام سراغت

No matter what gets in my way

مهم نیست که چه چیزی میخواد جلوم سبز شه

As long as there’s still life in me

خیلی وقته که این به من وجود زندگی میده

No matter what, remember

مهم نیس چی بشه ، به خاطر بیار

You know I’ll always come for you

میدونی که من به دیدارت میام

Yes, I’d come for you

اره ، من میام برای تو

No one but you

هیچ کس و فقط برای تو

Yes, I’d come for you

اره ، من به سراغت میام

But only if you told me to

اما فقط وقتایی که تو اینو بگی

And I’d fight for you

و من برا تو دست به دعوا هم میشم

I’d lie, it’s true

حتی دروغ و حقیقت رو میگم

Give my life for you

زندگی من فدای تو

You know I’d always come for you

تو میدونی که من همیشه میام سراغت

No matter what gets in my way

مهم نیست که چه چیزی میخواد جلوم سبز شه

As long as there’s still life in me

خیلی وقته که این به من وجود زندگی میده

No matter what, remember

مهم نیس چی بشه ، به خاطر بیار

You know I’ll always come for you

میدونی که من به دیدارت میام

I’d crawl across this world for you

من همه ی دنیا رو برای به دست اوردن تو زیر پا گذاشتم

Do anything you want me to

هر کاری که ازم خواستی رو انجام دادم

No matter what, remember

این مهم نیست ، یادت باشه

You know I’d always come for you

تو میدونی که من همیشه میام سراغت

FindLyrics.ir بازدید : 3514 نظرات (0)


نجاتم بده

 

Prison gates won’t open up for me
دروازه های زندان برایم باز نخواهند شد

 

On these hands and knees I’m crawlin’
با این دستان و این زانوها دارم میخزم

 

Oh, I reach for you
به دستت میارم (بهت میرسم )

 

Well I’m terrified of these four walls
خوب ، ازین 4 دیواری وحشت زده میشم


These iron bars can’t hold my soul in
این میله های اهنی نمیتوانند روحم رو از من بگیرند

 

All I need is you
تمام چیزی که نیاز دارم تویی

 

Come please I’m callin’
بیا لطفا دارم صدات میزنم

 

And all I scream for you
و همش تورو صدا میزنم

 

 

Hurry I’m fallin’, I’m fallin’
عجله کن دارم نابود میشم

 

 

[Chorus:]

Show me what it’s like
بهم نشون بده شبیه چیه

 

 

To be the last one standing
تا اخرین نفر ایستاده باشم


And teach me wrong from right
نادرست را از درست به من بیاموز

 

And I’ll show you what I can be
و من بهت نشون میدم  که چی میتونم باشم


And say it for me
اونو برای من بگو

 

Say it to me
بگو به من

 

And I’ll leave this life behind me
و این زندگی رو پشت سر میزارم ( ازش دست میکشم)

 

 

Say it if it’s worth saving me
اگه ارزش نجات دادنم رو داره بهم بگو

 

Heaven’s gates won’t open up for me
دروازه های بهشت برایم باز نخواهند شد

 

 

With these broken wings I’m fallin’
با این بالهای شکسته دارم دارم ویران میشم

 

 

And all I see is you
فقط تورو میبینم

 

 

These city walls ain’t got no love for me
درو دیوار این شهر برای من خالی از عشق اند

 

 

I’m on the ledge of the eighteenth story
من در لبه ی هجدهمین داستانم

 


And all I scream for you
تو را فریاد میزنم

 

 

Come please I’m callin’
بیا لطفا دارم صدات میزنم

 

 

And all I need from you
تمام چیزی که ازت میخوام اینه

 

 

Hurry I’m fallin’, I’m fallin’
 عجله کن دارم نابود میشم

 

 

[Chorus]

Hurry I’m fallin’
عجله کن دارم نابود میشم

 

 

And all I need is you
تمام چیزی که ازت میخوام اینه

 

Come please I’m callin’
بیا لطفا دارم صدات میزنم

 

And all I scream for you
تمام چیزی که ازت میخوام اینه

 

 

Hurry I’m fallin’, I’m fallin’, I’m fallin’
 عجله کن دارم نابود میشم

 

 

[Chorus]

Hurry I’m fallin’
 عجله کن دارم نابود میشم

 

 

Say it for me

اونو برای من بگو

 

Say it to me
بهم بگو

 

 

 

And I’ll leave this life behind me

و این زندگی رو پشت سر میزارم ( ازش دست میکشم)

 

Say it if it’s worth saving me
اگه ارزش نجات دادنم رو داره بهم بگو

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان