loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 2585 نظرات (0)

All the right friends in all the right places

تمام دوستان شایسته تو جاههای شایسته

So yeah, we’re going down

خب آره، داریم تحلیل میریم

They’ve got All the right moves in all the right faces

همه کاراشون درسته از همه نظر

So yeah, we’re going down

خب آره، داریم تحلیل میریم

Let’s paint the picture

بیا نقاشی بکشیم

Of the perfect place

نقاشی جایی قشنگ

They’ve got it better then when anyone’s told ya

اونا بهتر می فهمن وقتی بهت میگن

They’ll be the King of Hearts, and your the Queen of Spades

اونا میشن شاه دل و تو هم میشی بی بی پیک

Then we’ll fight for you like we were your soldiers

و اون وقت برات می جنگیم مانند سربازانت

I know we’ve got it good

میدونم که درست فهمیدیم

But they’ve got it mad

ولی اونا با دونستنش عصبی شدن

And the grass is getting greener each day

و چمن داره هر روز سبز تر میشه

I know things are looking up, but soon they’ll take us down

میدونم که همه چیز رو به ترقی دیده میشه ولی بزودی اونا مارو به زانو در میارن

Before anybody’s knowing our name

قبل از اینکه کسی حتی اسممون رو بدونه

They’ve got… All the right friends in all the right places

اونا همه دوستان صادق در مکانهایی شایسته

So yeah, we’re going down

خب آره، داریم به زانو در میایم

They’ve got All the right moves in all the right faces

همه کاراشون درسته از همه نظر

So yeah, we’re going down

خب آره، داریم تحلیل میریم

They say

اونا میگن

Everybody knows, everybody knows where we’re going

همه میدونن، همه میدونن که داریم کجا میریم

Yeah, we’re going down

آره داریم به زانو در میایم

They say

اونا میگن

Everybody knows, everybody knows where we’re going

همه میدونن، همه میدونن که داریم کجا میریم

Yeah, we’re going down

آره داریم به زانو در میایم

Do you think I’m special?

فکر می کنی که من آدم خاصیم

Do you think I’m nice?

فکر می کنی که من آدم مهربون و خوبیم

Am I bright enough to shine in your spaces?

و اینکه به اندازه کافی درخشانم که برات بدرخشم

Between the noise you hear, and the sounds you like

در میان سر و صداهایی که میشنوی و صداهایی که دوستشون داری

Are we just sinking the ocean of faces?

یعنی داریم در اقیانوس صورتکها غرق میشیم

It can’t be possible… the rain can fall

نه امکان نداره. . .باران میتونه باز بباره

Only when it’s over our heads.

فقط زمانی که بالای سر ماست

The sun is shining every day, but it’s far away.

خورشید هر روز می درخشه، ولی خیلی از ما دوره

Over the world that’s dead.

و بر بالای سر دنیایی هست که مرده

They’ve got, they’ve got…

اونا، اونا

All the right friends in all the right places

تمام دوستان شایسته تو جاههای شایسته

So yeah, we’re going down

خب آره، داریم تحلیل میریم

They’ve got  All the right moves in all the right faces

همه کاراشون درسته از همه نظر

So yeah, we’re going down

خب آره، داریم تحلیل میریم

They say

اونا میگن

Everybody knows, everybody knows where we’re going

همه میدونن، همه میدونن که داریم کجا میریم

Yeah, we’re going down

آره داریم به زانو در میایم

They say

اونا میگن

Everybody knows, everybody knows where we’re going

همه میدونن، همه میدونن که داریم کجا میریم

Yeah, we’re going down

آره داریم به زانو در میایم

It don’t matter what you see

مسئله ای نیست که چی می بینی

I know I could never be Someone that’ll look like you.

میدونم که هیچ وقت نتونستم کسی باشم که تو به نظر می رسی

It don’t matter what you say

مسئله ای نیست که چی میگی

I know I could never fake Someone that could sound like you.

میدونم که هرگز نتونستم کسی که تو هستس رو وانمود کنم که هستم

All the right friends in all the right places

تمام دوستان شایسته تو جاههای شایسته

So yeah, we’re going down

خب آره، داریم تحلیل میریم

They’ve got

All the right moves in all the right faces

همه کاراشون درسته از همه نظر

So yeah, we’re going down

خب آره، داریم تحلیل میریم

They say

اونا میگن

Everybody knows, everybody knows where we’re going

همه میدونن، همه میدونن که داریم کجا میریم

Yeah, we’re going down

آره داریم به زانو در میایم

They say

اونا میگن

Everybody knows, everybody knows where we’re going

همه میدونن، همه میدونن که داریم کجا میریم

Yeah, we’re going down

آره داریم به زانو در میایم

Yeah, we’re going down [repeat x2]

آره داریم به زانو در میایم

All the right moves… heeey

همه کاراشون درسته

Yeah we’re going down

آره داریم به زانو در میایم

They say

اونا میگن

All the right moves… heeey

همه کاراشون درسته

Yeah we’re going down

آره داریم به زانو در میایم

FindLyrics.ir بازدید : 6181 نظرات (0)

I’m holding on your rope

از طنابت آویزونم

Got me ten feet off the ground

و 10 فیت از زمین فاصله دارم

And I’m hearing what you say

و میشنوم که داری چی میگی

But I just can’t make a sound

ولی نمیتونم حرف بزنم

You tell me that you need me

بهم میگی که به من نیاز داری

Then you go and cut me down

و بعدش میری و طناب رو می بری و منو به زمین میندازی

But wait…

You tell me that you’re sorry

 اما صبر کن بهم مییگی که متاسفی

Didn’t think I’d turn around and say..

فکر نمیکردی که برگردم و بهت بگم. . .

That it’s too late to apologize, it’s too late

برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I said it’s too late to apologize, it’s too late

بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I’d take another chance, take a fall, take a shot for you

شانسم رو با تو امتحان کردم، زمین خوردم، ریسک کردم

And I need you like a heart needs a beat

و من بهت نیاز دارم، مثل قلب که به تپیدن نیاز داره

(But that’s nothing new)

Yeah yeah

 اما این چیز جیدی نیست

I loved you with a fire red, now it’s turning blue

من عاشقت بودم، عشقی گرم و سوزان که دیگه سرد شده

And you say

Sorry like the angel heaven let me think was you

ولی میگی که معذرت میخوای، درست مثل فرشته ایکه از بهشت اومده

But I’m afraid

اما من شک دارم

It’s too late to apologize, it’s too late

 برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I said it’s too late to apologize, it’s too late

بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

It’s too late to apologize, it’s too late

 برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I said it’s too late to apologize, it’s too late

بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I said it’s too late to apologize, yeah yeah

 بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I said it’s too late to apologize, a yeah

بهت گفتم، برای عذر خواهی خیلی دیر شده، خیلی

I’m holding on your rope

از طنابت آویزونم

Got me ten feet off the ground

و 10 فیت از زمین فاصله دارم

FindLyrics.ir بازدید : 3030 نظرات (0)

need another story

من به داستان دیگه ای نیاز دارم

Something to get off my chest

چیزی که از تو قلبم باشه

My life gets kinda boring

زندگی داره کسل کننده میشه

Need something that I can confess

به چیزی نیاز داره بشه اعتراف کرد

‘Til all my sleeves are stained red

استین هام به لکه ننگی الوده شدند

From all the truth that I’ve said

از همه ی واقعیت ها و چیزایی که گفتم

Come by it honestly I swear

از واقعیت ها و قسم های من

Thought you saw me wink, no

فکر کردی من چشمک زدم ، نه

I’ve been on the brink, so

من در حاشیه بودم

Tell me what you want to hear

بگو چی میخوای بشنوی

Something that will light those ears

چیزایی که گوشهات داغ شن

Sick of all the insincere

از همه ریاکاری ها بدم اومده

So I’m gonna give all my secrets away

پس من میخوام همه رازها رو دور بریزم

This time, don’t need another perfect lie

الان ، من به دروغی دیگه احتیاج ندارم

Don’t care if critics ever jump in line

اهمیتی نمیدم اگر منتقدی تو حرفام بپره

I’m gonna give all my secrets away

من همه رازهام رو دور میریزم

My God, amazing how we got this far

خدای من ، شگفت اوره ما چقد دوریم

It’s like we’re chasing all those stars

مثه این میمونه ما دنبال اون ستاره هاییم

Who’s driving shiny big black cars

کی ماشین درخشان بزرگ و مشکی رو میرونه

And everyday I see the news

و من هر روز اخبار رو میبینم

All the problems that we could solve

تمام مشکلایی که ما میتونیم حل کنیم

And when a situation rises

و وقتی موقعیت پیش اومد

Just write it into an album

من فقط در حال نوشتن البومم بودم

Send it straight to gold

مثه یه تیکه کوچیک به بزرگترین ها

But I don’t really like my flow, no, so

اما من تو راه خودم نبودم، اصلا ، پس

Tell me what you want to hear

بگو به من چی میخوای بشنوی

Something that will light those ears

چیزایی که گوشات داغ کنند

Sick of all the insincere

از همه ریاکاری ها بدم اومده

So I’m gonna give all my secrets away

پس همه رازهام رو دور میریزم

This time, don’t need another perfect lie

الان به دروغی دیگه احتیاج ندارم

Don’t care if critics ever jump in line

اهمیتی نمیدم یه منتقد تو حرفام بپره

I’m gonna give all my secrets away

من همه رازهام رو دور میریزم

Oh, got no reason, got no shame

اوه، بی هیچ دلیلی،بدون خجالب

Got no family I can blame

نمیشه کسی رو سرزنش کرد

Just don’t let me disappear

اجازه نده ناپدید شم

I’ma tell you everything

من به تو همه چی رو میگم

So tell me what you want to hear

هر چی که بخوای بشنوی

Something that will light those ears

چیزایی که گوشات داغ کنند

Sick of all the insincere

من از همه ریاکاری ها خسته شدم

So I’m gonna give all my secrets away

پس همه رازهام رو بیرون میریزم

This time, don’t need another perfect lie

الان به دروغ دیگه ای نیاز ندارم

Don’t care if critics ever jump in line

اهمیتی نمیدم اگر منتقدی تو حرفام بپره

I’m gonna give all my secrets away

همه رازهام رو دور میریزم

So tell me what you want to hear

پس هر چی بخوای بشنوی بهت میگم

Something that will light those ears

چیزایی که گوشات داغ کنند

Sick of all the insincere

از همه ریاکاری ها بیزار شدم

So I’m gonna give all my secrets away

همه رازهام رو دور میریزم

This time, don’t need another perfect lie

الان به دروغ دیگه ای نیاز ندارم

Don’t care if critics ever jump in line

اهمیتی نمیدم اگر منتقدی تو حرفام بپره

I’m gonna give all my secrets away

همه رازهام رو دور میریزم

All my secrets away, all my secrets away

همه رازهام رو دورمیریزم، همه رازهام رو دور میریزم

FindLyrics.ir بازدید : 1489 نظرات (0)

I’ll find the places where you hide

من جایی رو که تو منخفی شدی پیدا خواهم کرد

I’ll be the dawn on your worst night

من طلوعی خواهم بود بر بدترین شبت

Only thing left in one life

تنها چیزی که توی یک زندگی ترک شده است

I would kill for you that’s right

من اون رو به خاطر تو خواهم کشت آره درسته

If that’s what you wanted

اگه این همون چیزیه که میخوای

If that’s what you wanted

اگه این همون چیزیه که میخوای

If that’s what you wanted

اگه این همون چیزیه که میخوای

If that’s what you wanted

اگه این همون چیزیه که میخوای

 

I’ll put your poison in my veins

من زهر تو رو در رگ هام میریزم

They say the best love is insane

اونها میگن که بهترین عشق دیوونگیه

I’ll light your fire till my last day

من آتش عشق تو رو روشن میکنم تا آخرین روزی که زنده هستم

I’ll let your fields burn around me , around me

من خواهم گذاشت که آتش تو پیرامون من رو بسوزونه

I’ll run now,

من الان خواهم دوید

this time

این دفعه

Oh, my love is true

اه عشق من حقیقیه

Tell me, something that I wouldn’t do.

بهم کار هایی رو بگو که انجام ندادم

اIf that’s what you wanted

اگه این همون چیزیه که میخوای

If that’s what you wanted

اگه این همون چیزیه که میخوای

If that’s what you wanted

اگه این همون چیزیه که میخوای

If that’s what you wanted

اگه این همون چیزیه که میخوای

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان