loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 18662 نظرات (0)

Livin’la vida loca

زندگی دیوانه وار

She’s into superstitions

دختره خرافاتی شده

Black cate and voodoo dolls

گربه های سیاه و عروسک های جادویی

I feel a premonition

احساس ترس می کنم

That girl’s gonna make me fall

دختر میخواهد من را نقش بر زمین کند

She’s into new sensations

دختره احساس جدیدی داره

New kicks and candelight

ضربه های جدید و شعله شمع

She’s got a new addiction

او به یک چیز جدید عادت کرده

For every day and night

برای هر شب و روز

She’ll make you take your clothes off

او تورا مجبور می کند که لباسهایت را در بیاوری

And go dancing in the rain

و زیر باران برقصی

But she’ll take away your pain

اما او درد تو را از بین می برد

Like a bullet to your brain

مانند گلوله ای در مغز تو

Come on Upside inside out

بالا درون بیرون

Livin’la cida loca

زندگی دیوانه وار

She’ll push and pull you down

او تورا به پایین خواهد کشید و فشار میدهد

Livin’la vida loca

زندگی دیوانه وار

Her lips are devil red

لب های او شیطان قرمز است

And her skin’s the color of mocha

و پوست او به رنگ مهتاب

She will wear you out

او لباس تو را در خواهد اورد

Livin’la vida loca

زندگی دیوانه وار

Come on Livin’la vida loca

زندگی دیوانه وار

Come on Livin’la vida loca

زندگی دیوانه وار

Woke up in new York city in a junky cheap hotel

در یک هتل بد بو در نیویورک بیدار شدم

She took my heart and she took my money

او قلب و پول من را برد

She must have slipped me a sleepin’ pill

او حتما به من قرص خواب اور داده

She never drinks the water

او هیچ وقت اب نمی نوشد

Makes you order French champagne

مجبورت می کند شامپاین فرانسوی سفارش بدهی

Once you’ve had a taste of her she’ll make you go insane

یکبار از ان مزه بچشی او ترا مجبورت می کند دیوانه بشی

Yeahshe’ll make you go insane

اره او تورا مجبور میکند دیوانه بشی

FindLyrics.ir بازدید : 1596 نظرات (0)

ve been friends for a long long time

 

ما سالهای زیادی بود که رفیق بودیم

 

You tell me your secrets and I tell you mine

 

تو به من همه رازهات رو می گفتی و من هم همینطور

 

She’s left you al alone and you feel like no one cares

 

اون تورو برای همیشه تنها گذاشت و تو حساست مانند کسی بود که اصلا اهمنتی نمیدن

 

But I have never failed you I’ve always been there

 

اما من هرگز تو رو تنها نگذاشتم همیشه کنارت بودم

 

You tell your story it sounds a bit like mine

 

تو داستان زندگیت رو گفتی بعضی قسمتهاش کمی مثل سرگذشت من بود

 

It’s the same old situation it happens every time

 

او موقعیت های قدیمی مشابهیه که هر زمانی اتفاق می افته

 

Can’t we see oh maybe you and me

 

نمیتونیم ببینیم اوه شاید تو و من

 

Is whats meant to be

 

چیزای مشابهی که بین ما میتونه باشد

 

Or do we disagree

 

یا مخالف هم

 

What if I told you what if I said

 

چی به تو گفتم

 

That I loved you

 

که عاشق تو بودم

 

How would you feel

 

احساس جیه ؟

 

What would you think

 

چی فکر می کنی ؟

 

What would we do ?

 

چه کاری انجام بدیم ؟

 

Do we dare cross that line between your heart and mine

 

ایا شهامت کاذب بین قلب من و تو هست

 

Or would I lose a friend

 

و من دوستمو گم خواهم کرد

 

Or find a love that would never end

 

و یا عشقی رو پیدا می کنم که هیچ وقت تمومی نداره

 

What if I said

 

چی به تو گفتم

 

She doesn’t love you

 

اون دوستت نداشت

 

Oh it’s [lain to see

 

اون اون واضح

 

I can read between the lines of what your telling me

 

من نمی تونم بخونم بین خط هایی که تو داری به من میگی

 

And he doesn’t hold you the way a woman should be held

 

و اون تورو نگه نداشت و مسیری که یه زن نگهت میداره

 

How long van I go on keeping these feelings to myself

 

چه مدت من میتونم این احساس ها رو با خودم داشته باشم

 

What if I told you what if I said

 

چی به تو گفتم

 

That I loved you

 

که عاشق تو بودم

 

How would you feel

 

احساست چیه

 

What would you think

 

چی فکر میکنی

 

Do we dare cross that line between your heart and mine

 

بین قلب من و تو

 

Or would I lose friend

 

و من دوستمو گم خواهم کرد

 

Or find a love that would never end

 

و یا عشقی رو پیدا میکنم که هیچ وقت تمومی نداره

 

What if I said

 

چی به تو گفتم

 

Oh we’ve both had our share of loneliness

 

اوه ما هر تو تنهایی هامون رو با هم قسمت کردیم

 

So who’s to say we can’t have a many happiness

 

پس کیه که میگه ما نمیتونیم شادی و خوشبختی بیشتری داشتیه باشیم

 

And if I found that in you

 

و اگه من اون رو در تو پیدا کنم

 

It would make my dreams come true

 

من میتونم رویا هام رو حقیقت ببخشم

 

Or would you walk

 

یا تو ازمن جدا میشی

 

Hear what I have to say

 

گوش کن چیزی رو که مجبورم بگم

 

What if I told you

 

چی به تو گفتم

 

That I loved you

 

که دوستت دارم

FindLyrics.ir بازدید : 1983 نظرات (0)

Dissipate your every mood

هر حس و حالی که داری رو بیخیال شو

I got nothing left to prove

چیزی برای ثابت کردن واسم نمونده

Something something I can’t explain

یه چیزی ، یه چیزی که نمی تونم توصیف کنم

Every time I look at you, I realize what I got to do

هر وقت که بهت نگاه می کنم می فهمم که چیکارباید بکنم

It’s soothing and take you under the rain

این ارامش بخشه و تو رو میبره زیر باران

And I feel so nice

و من احساس خوبی می کنم

Crossing all the lines, taking an chance

از همه خطها محدودیتها رد میشم

Doing what we need to feel alive

کاری رو می کنم که برای احساس زنده بودن بهشون احتیاج دارم

And I feel so right

و من احساس خوبی می کنم

Come and do it now we got to scream scream all night

بیا تو هم الان این کار رو کن باید جیغ بکشیم تمام شب و رو جیغ بزنیم

It’s alright , don’t be afraid don’t hesitate now

اینه ، الان نترس و مردد نباش

Feels right , let’s take it now don’t wait for later

احساس خوبیه الان داشته باشش و واسه بعدا صبر نکن

Tonight , and if it feels right just let it go

امشب و اگه حس خوبیه بزار ادامه پیدا کنه

And if it’s alright you got to let if flow

و اگه خوبه بذار جاری باشه

If I’m wrong don’t want to know

اگه اشتباه می کنم نمی خوام که بدونم

If I’m right just let it show

اگه کاری درسته بزار نشون داده بشه

It’s crazy so crazy it just might be

این دیوانگیه ممکنه خیلی دیوونگی باشه

I only care about today tomorrow is too far away

من فقط به امروز اهمیت می دم فردا خیلی دوره

Let’s take it, and run run away with me

بچسب بهش و با من فرار کن فرار

It feels so nisc

احساس خوبیه

Crossing all the lines taking any chance

از همه محدودیتها رد میشم

Doning what we need to feel alive

کاری میکنم که برای احساس زنده بودن بهشون احتیاج داریم

And I feel so right

من احساس خوبی می کنم

And do it now we got to scream scream all night

کاری رو می کنم که برای احساس زنده بودن بهشون احتیاج داریم

I think I love you , and I need you by my side baby to the morning light

فکر می کنم عاشقتم و نیاز دارم تا روشنایی صبح در کنارم باشی عزیزم

I know I want you , what I got for you is love

می دونم که می خوامت چیزی که برات دارم عشقه

I got love ,love, love, love

من عشق دارم عشق عشق عشق

don’t be afraid don’t hesitate now

اینه ، الان نترس و مردد نباش

Feels right , let’s take it now don’t wait for later

احساس خوبیه الان داشته باشش و واسه بعدا صبر نکن

Tonight , and if it feels right just let it go

امشب و اگه حس خوبیه بزار ادامه پیدا کنه

And if it’s alright you got to let if flow

 و اگه خوبه بزار جاری باشه

FindLyrics.ir بازدید : 1368 نظرات (0)

 

 Why Why Why Why

چرا، چرا، چرا، چرا

There You Are

In A Darkened Room

تو اونجایی، تو تاریکی اتاق

And You're All Alone

و تنهای تنهایی

Looking Out The Window

از پنجره به بیرون نگاه می کنی

Your Heart Is Cold And Lost The Will To Love

قلبت سرده و هیچ میلی به عاشق شدن نداری

Like A Broken Arrow

درست مثل یک پیکان(فلش) شکسته

Here I Stand In The Shadows

منم اینجام، تو سایه وایستادم

Come To Me Come To Me

بیا پیشم، بیا پیشم

Can't You See That

مگه نمی بینی که

 

Chorus

Nobody Wants To Be Lonely

هیچکس دلش نمیخواد تنها باشه

Nobody Wants To Cry

هیچکس نمیخواد گریه کنه

My Body's Longing To Hold You

تن من اشتیاق در آغوش گرفتنتو داره

So Bad It Hurts Inside

و این اشتیاق منو بدجور از درون آزار میده

 

Time Is Precious And It's Slipping Away

وقت طلا هستش و داره به سرعت میگذره

And I've Been Waiting For You All Of My Life

و من تمام عمر منتظرت بودم

Nobody Wants To Be Lonely So Why

هیچکس دلش نمیخواد تنها باشه پس چرا

Why Don't You Let Me Love You

چرا نمیذاری عاشقت باشم

 

Can You Hear My Voice

صدامو میشنوی

Do You Hear My Song

صدای آوازمو میشنوی

It's A Serenade

این یه ساز و آواز عاشقانست

So Your Heart Can Find Me

که (بوسیله اون)قلبت میتونه منو پیدا کنه

And Suddenly Your Flying Down The Stairs

و یکدفعه به پایین پله ها پرواز می کنی

Into My Arms Baby

و میای تو بقل من

 

Before I Start Going Crazy

قبل از اینکه دیوونه بشم

Run To Me Run To Me

بدو پیشم، بدو پیشم

Cause I'm Dying

چون دارم می میرم

 

Nobody Wants To Be Lonely

هیچکس دلش نمیخواد تنها باشه

Nobody Wants To Cry

هیچکس نمیخواد گریه کنه

My Body's Longing To Hold You

تن من اشتیاق در آغوش گرفتنتو داره

So Bad It Hurts Inside

و این اشتیاق منو بدجور از درون آزار میده

 

Time Is Precious And It's Slipping Away

وقت طلا هستش و داره به سرعت میگذره

And I've been waiting for You All of My Life

و من تمام عمر منتظرت بودم

Nobody Wants To Be Lonely So Why

هیچکس دلش نمیخواد تنها باشه پس چرا

Why Don't You Let Me Love You

چرا نمیذاری عاشقت باشم

 

I Want To Feel You Deeply

میخوام از اعماق درونم احساست کنم

Just like the Air You're Breathing

درست مثل هوایی که تنفس می کنی

 

I Need You Here In My Life

تو رو تو زندگی احتیاج دارم

Don't Walk Away Don't Walk Away

از پیشم نرو، از پیشم نرو

Don't Walk Away Walk Away

از پیشم نرو، از پیشم نرو

 

No No No No

Nobody Wants To Be Lonely

هیچ کس نمیخواد تنها باشه

Nobody Wants To Cry

هیچکس نمیخواد گریه کنه

Nobody Wants To Be Lonely

من نمیخوام تنها باشه

Nobody Wants To Cry

هیچکس نمیخواد گریه کنه

My Body's Longing To Hold You

تن من اشتیاق در آغوش گرفتنتو داره

I'm Longing To Hold You

من اشتیاق در آغوش گرفتنتو دارم

So Bad It Hurts Inside

و این اشتیاق منو بدجور از درون آزار میده

 

Time Is Precious And It's Slipping Away

وقت طلا هستش و داره به سرعت میگذره

And I've been waiting for You All of My Life

و من تمام عمر منتظرت بودم

Nobody Wants To Be Lonely So Why

هیچکس دلش نمیخواد تنها باشه پس چرا

Why Don't You Let Me Love You

چرا نمیذاری عاشقت باشم

 

Nobody Wants To Be Lonely

هیچ کس نمیخواد تنها باشه

I Don't Want To Cry

من نمیخوام گریه کنه

My Body's Longing To Hold You

تن من اشتیاق در آغوش گرفتنتو داره

So Bad It Hurts Inside

و این اشتیاق منو بدجور از درون آزار میده

 

FindLyrics.ir بازدید : 2685 نظرات (0)Every endless night has a dawning day

هر شب بی انتهایی روزی روشن را به همراه دارد
Every darkest sky has a shining ray

هر آسمان تاریکی اشعه ای نورانی دارد
And it shines on you

و آن بر تو می تابت

baby can’t you see

عزیزم نمیبینی که
You’re the only one who can shine for me

تو تنها فردی هستی که می تواند برای من بدرخشد

It’s a private emotion that fills you tonight

این هیجانی شخصیست که امشب تورا فراگرفته است
And a silence falls between us

و سکوتی بین ما حکمفرما میشود
As the shadows steal the light

در حالی که سایه ها روشنایی را میدزدند
And wherever you may find it

و هر جایی میتوانی آنرا (هیجان شخصی خود را)بیابی
Wherever it may lead

میتواند هرجایی تورا ببرد
Let your private emotion come to me

پس بگذار هیجان شخصیت پیش من بیاید
Come to me, come to me

پیش من بیاید، پیش من بیاید
Come to me

پیش من بیاید


When your soul is tired and your heart is weak

هنگامی که روحت خسته است و قلبت ضعیف
Do you think of love as one way street

آیا به عشق چون خیابانی یکطرفه نگاه می کنی
Well it runs both ways, open up your eyes

خب به هر طرف میدود، چشمانت را باز کن
Can’t you see me here, how can you deny

ایا مرا اینجا نمی بینی، پس چطور میتوانی انکارم کنی

It’s a private emotion that fills you tonight

این هیجانی شخصیست که امشب تورا فراگرفته است
And a silence falls between us

و سکوتی بین ما حکمفرما میشود
As the shadows steal the light

در حالی که سایه ها روشنایی را میدزدند
And wherever you may find it

و هر جایی میتوانی آنرا (هیجان شخصی خود را)بیابی
Wherever it may lead

میتواند هرجایی تورا ببرد
Let your private emotion come to me

پس بگذار هیجان شخصیت پیش من بیاید


Come to me

پیش من بیاید

Come to me

پیش من بیاید


Every endless night has a dawning day

هر شب بی انتهایی روزی روشن را به همراه دارد
Every darkest sky has a shining ray

هر آسمان تاریکی اشعه ای نورانی دارد
It takes a lot to laugh as your tears go by

و تا اشکهایت از گونه هایت پاک شوند زمان زیادی طول خواهد کشید که بخندی
But you can find me here till your tears run dry

ولی تا زمانی که اشکهایت پاک شوند میتوانی مرا اینجا پیدا کنی

It’s a private emotion that fills you tonight

این هیجانی شخصیست که امشب تورا فراگرفته است
And a silence falls between us

و سکوتی بین ما حکمفرما میشود
As the shadows steal the light

در حالی که سایه ها روشنایی را میدزدند
And wherever you may find it

و هر جایی میتوانی آنرا (هیجان شخصی خود را)بیابی
Wherever it may lead

میتواند هرجایی تورا ببرد
Let your private emotion come to me

پس بگذار هیجان شخصیت پیش من بیاید
Let your private emotion come to me

پس بگذار هیجان شخصیت پیش من بیاید

Let your private emotion come to me

پس بگذار هیجان شخصیت پیش من بیاید

Come to me

پیش من بیاید

Come to me

پیش من بیاید

 


اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان