loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 4676 نظرات (0)

Right from the start

درست از زمان آغاز

You were a thief

تو یک دزد بودی

you stole my heart

تو قلب من رو دزدیدی

And I your willing victim

و من ،قربانی دلخواه تو

I let you see the parts of me

من گذاشتم که تو قسمتی از من رو ببینی

That weren’t all that pretty

که زیاد زیبا نبودند

And with every touch you fixed them

و با هر بار لمس کردن ،تو اونها رو درستشون کردی

Now you’ve been talking in your sleep

و حالا تو در حال حرف زدن در خواب هستی

Things you never say to me

چیزهایی که هرگز به من نگفتی

Tell me that you’ve had enough Of our love

بهم بگو که به اندازه کافی از عشقمون داشتی

Just give me a reason

فقط یه دلیل برام بیار

Just a little bit’s enough

فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه

Just a second

فقط یه ثانیه

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

It’s in the stars

این در ستاره هاست

It’s been written in the scars on our hearts

این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است

We’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

Im sorry I don’t understand

متاسفم من نمیدونم

where all of this is coming from

همه ی این چیزها از کجا شروع شد

I thought that we were fine

من فکر میکردم که ما خوب هستیم

Oh we had everything

اه ما همه چی داشتیم

Your head is running wild again

تو دوباره داری دیوونه میشی

My dear we still have everything

عزیزم ما هنوز همه چی داریم

And its all in your mind

و همه اینها در ذهن تو هست

Yeah but this is happening

بله اما این اتفاق افتاده

You’ve been having real bad dreams

تو رویاهای واقعا بدی داشته ای

Oh oh

You used to lie so close to me

تو دروغ های خیلی نزدیکی به من گفتی

Oh oh

There’s nothing more than empty sheets

اینجا چیزی به غیر از ورقه های خالی نیست

Between our love, our love, oh our love, our love

بین عشقمون ،عشقمون

Just give me a reason

فقط یه دلیل برام بیار

Just a little bit’s enough

فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه

Just a second

فقط یه ثانیه

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

I never stopped

من هیچوقت توقف نکردم

You’re still written in the scars on my heart

تو هنوز در حال نوشتن روی زخم های قلب من هستی

Your not broken just bent

تو نشکستی فقط خم شدی

and we can learn to love again

و ما میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

Oh tears ducts and rust

اه اشک هایی در مجراهای زنگ زده آب

I’ll fix it for us

من این رو برای خودمون درستش میکنم

We’re collecting dust but our love’s enough

ما در حال جمع آوری گرد و خاک هستیم اما عشق ما کافیه

You’re holding it in

تو داری نگهش میداری

You’re pouring a drink

داری یه نوشیدنی میریزی

No nothing is as bad as it seems

نه هیچ چیزی به این بدی نیست که به نظر میاد

We’ll come clean

ما دوباره ردیف میشیم

Just give me a reason

فقط یه دلیل برام بیار

Just a little bit’s enough

فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه

Just a second

فقط یه ثانیه

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

It’s in the stars

این در ستاره هاست

It’s been written in the scars on our hearts

این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است

We’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

Just give me a reason

فقط یه دلیل برام بیار

Just a little bit’s enough

فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه

Just a second

فقط یه ثانیه

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

It’s in the stars

این در ستاره هاست

It’s been written in the scars on our hearts

این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است

We’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

FindLyrics.ir بازدید : 2227 نظرات (0)

Where have you been

کجا بوده ای؟

Where have you gone

کجا رفته ای؟

And have I done something wrong

آیا من کار غلطی انجام داده ام

You’re the tooth fairy

تو افسانه دندون شیری هستی

You’re like santa claus

تو مثل بابا نویل هستی

You’re like white noise

تو مثل نویز سفید هستی

When I want my favorite song

وقتی من آهنگ مورد علاقه ام رو میخوام

Just come on back

فقط برگرد

And come on home

و بیا خونه

It ain’t super smart to leave me alone

این اصلا زیرکانه نیست که منو که منو تنها بذاری

Light a flare, pick up the phone

یک نور روشن کن،تلفن رو بردار

I’m like a stoner babe without my bong

من شبیه یک سنگم عزیزم بدون صدای زنگ

Are you hiding in the closet

آیا داخل کمد مخفی شدی؟

Are you underneath the bed

آیا زیر تخت هستی؟

Did you go for a long walk off a short pier

آیا برای یک پیاده روی طولانی و ناگهانی به اسکله رفتی؟

How Come You’re Not Here

چه طور شد که اینجا نیستی

Should I worry you’ve been bitten

آیا باید نگران باشم که صدمه دیده ای؟

Or somebody got you high

یا یه نفر بلندت کرده

Quick come back

سریع برگرد

Or I might just die

یا ممکنه من بمیرم

How Come You’re Not Here

چه طور شد که اینجا نیستی؟

I’ve heard some rumors

من شایعه هایی شنیده ام

About another girl

درباره ی دخترای دیگه

I heard she’s cute

شنیدم که اون جذابه

But she stores nuts like a squirrel

ولی اون مثل سنجاب آجیل ها رو ذخیره میکنه

And that’s all cool

و با همه خونسردی

I’ll wait right here

من همین جا منتظر خواهم ماند

Til you get bored

تا وقتی که خسته بشی

And she gets carded for beer

و اون کارت میگیره برای آبجو

I’m the one

من تک هستم

I’m just that slick

من همون چرب زبانم

You won’t find better

که تو بهترشو پیدا نمیکنی

I’m honey dipped

من عسلی هستم

There ain’t a thing

اینجا چیزی نیست

That’s fake on me

که شبیه من باشه(از رفتار من تقلید کنه)

I miss you baby

دلم برات تنگ شده عزیزم

Come home to me

بیا خونه یش من

Are you hiding in the closet

آیا داخل کمد مخفی شدی؟

Are you underneath the bed

آیا زیر تخت هستی؟

Did you go for a long walk off a short pier

آیا برای یک پیاده روی طولانی و ناگهانی به اسکله رفتی؟

How Come You’re Not Here

چه طور شد که اینجا نیستی

Should I worry you’ve been bitten

آیا باید نگران باشم که صدمه دیده ای؟

Or somebody got you high

یا یه نفر بلندت کرده

Quick come back

سریع برگرد

Or I might just die

یا ممکنه من بمیرم

How Come You’re Not Here

چه طور شد که اینجا نیستی

Has anyone seen

کسی میدونسته؟

Has anyone seen

کسی میدونسته؟

Has anyone seen why he’s hiding from me

کسی میدونسته که چرا اون از من مخفی میشه؟

Can anyone see

کسی میدونه؟

Can anyone see

کسی میدونه؟

Can anyone see let’s play hide and seek

کسی میدونه چه طور قایم موشک بازی کنیم؟

Are you hiding in the closet

آیا داخل کمد مخفی شدی؟

Are you underneath the bed

آیا زیر تخت هستی؟

Did you go for a long walk off a short pier

آیا برای یک پیاده روی طولانی و ناگهانی به اسکله رفتی؟

How Come You’re Not Here

چه طور شد که اینجا نیستی

Should I worry you’ve been bitten

آیا باید نگران باشم که صدمه دیده ای؟

Or somebody got you high

یا یه نفر بلندت کرده

Quick come back

سریع برگرد

Or I might just die

یا ممکنه من بمیرم

Quick come back

سریع برگرد

Or I might just die

یا ممکنه من بمیرم

FindLyrics.ir بازدید : 7407 نظرات (0)

I don’t mind it

نمی خوام اینو یادم بیاد

I don’t mind at all

نمی خوام هیچی رو یادم بیاد

It’s like you’re the swing set

تو مثل نوسانات یک مجموعه ای

And I’m the kid that falls

و من مثل بچه ای که می افته

It’s like the way we fight

این مثله جنگیدمون

The times I’ve cried

و بار ها گریه ام

We come to blows

ضربه هایی که می خوریم

And every night

و هر شب

The passion’s there

اشتیاقی که وجود داره

So it’s got to be right

پس این میتونه درست باشه

Right

درسته?

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say don’t come around here no more

وقتی تو میگی بیشتر از این این دوروبرا پیدات نشه

I won’t remind you

نمی خوام تورو یادم بیاد

You said we wouldn’t be apart

تو میگی ما جدا نمی شیم

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say you don’t need me anymore

وقتی بهم میگی بیشتر از این بهت احتیاج ندارم

So don’t pretend to

پس وانمود نکن که

Not love me at all

کلا دوسنم نداری

I don’t mind it

نمی خوام اینو یادم بیاد

I still don’t mind at all

هنوز نمی خوام هیچیو یادم بیاد

It’s like one of those bad dreams

مثل خواب های بد

When you can’t wake up

وقتی که نمی تونی بیدار بشی

Looks like you’ve given up

به نظر میرسه ول کردی

You’ve had enough

تو بست بوده

But I want more

ولی من بیشتر می خوام

No I won’t stop

نه نمی خوام صبر کنم

Cause I just know

چون فقط میدونم که

You’ll come around

تو اینورا پیدات میشه

Right

درسته?

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say don’t come around here no more

وقتی تو میگی بیشتر از این این دوروبرا پیدات نشه

I won’t remind you

نمی خوام تورو یادم بیاد

You said we wouldn’t be apart

تو میگی ما جدا نمی شیم

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say you don’t need me anymore

وقتی بهم میگی بیشتر از این بهت احتیاج ندارم

So don’t pretend to

پس وانمود نکن که

Not love me at all

کلا دوسنم نداری

Just don’t stand there and watch me fall

فقط اونجا وا نستا و سقوطمو ببین

‘Cause I, ’cause I still don’t mind at all

چون من هنوز نمی خوام هیچیو یادم بیاد

It’s like the way we fight

این مثله جنگیدمون

The times I’ve cried

و بار ها گریه ام

We come to blows

ضربه هایی که می خوریم

And every night

و هر شب

The passion’s there

اشتیاقی که وجود داره

So it’s got to be right

پس این میتونه درست باشه

Right

درسته?

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say don’t come around here no more

وقتی تو میگی بیشتر از این این دوروبرا پیدات نشه

I won’t remind you

نمی خوام تورو یادم بیاد

You said we wouldn’t be apart

تو میگی ما جدا نمی شیم

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say you don’t need me anymore

وقتی بهم میگی بیشتر از این بهت احتیاج ندارم

So don’t pretend to

پس وانمود نکن که

Not love me at all

کلا دوسنم نداری

I don’t believe you

من باورت نمیکنم

FindLyrics.ir بازدید : 10124 نظرات (0)

ترجمه از سعید صادقیان

 

 

 

 

saeidsadeghiyan1369@yahoo.com

 

 

 

 

————————————————

Sometimes I hate every single stupid word you say,

بعضی وقت ها از تک تک کلمات احمقانه ای که میگی متنفرم

Sometimes I wanna slap you in your whole face.

بعضی وقت ها میخوام به کل صورتت سیلی بزنم

There’s no one quite like you

اینجا هیچکس مثل تو کامل نیست،

you push all my buttons down

تو همه دکمه ها رو فشار دادی

I know life would suck without you.

میدونم زندگی بدون تو مزخرفه

At the same time I wanna hug you,

به صورت همزمان میخوام بغلت کنم

I wanna wrap my hands around your neck.

و میخوام دستام رو دور گردنت حلقه کنم

You’re an asshole but I love you

تو یه عوضی هستی ولی من دوستت دارم

and you make me so mad I ask myself

و تو باعث میشی که من دیوونه بشم و از خودم میپرسم

Why I’m still here, or where could I go?

چرا من هنوز اینجام یا کجا میتونستم برم؟

You’re the only love I’ve ever known, but I hate you,

تو تنها عشقی هستی که من تا به حال شناخته ام ولی ازت متنفرم

I really hate you,

من واقعا ازت متنفرم

so much I think it must be…True love true love

انقدر که فکر میکنم این باید عشق واقعی باشه عشق حقیقی

It must be true love

این باید عشق حقیقی باشه

Nothing else can break my heart like true love

هیچ چیزی مثل عشق حقیقی نمیتونه قلب من رو بشکنه

True love, it must be true love

عشق حقیقی ،این باید عشق حقیقی باشه

No one else can break my heart like you

هیچ کسی مثل تونمیتونه قلب من رو بشکنه

Just once try to wrap your little brain around my feelings

فقط یه بار سعی کن که مغز کوچکت رو اطراف احساسات من بپیچی

Just once please try no to be so mean

فقط یک بار خواهش میکنم سعی نکن این قدر بد جنس باشی

Repeat after me now R-O-M-A-N-C-E

حالا بعد از من تکرار کن :عاشقانه

Come on i’ll say it slowly (Romance)

بیا و من اروم خواهم گفت (عاشقانه)

You can do it babe

تو میتونی انجامش بدی عزیزم

At the same time, I wanna hug you

به صورت همزمان میخوام بغلت کنم

I wanna wrap my hands around your neck

و میخوام دستام رو دور گردنت حلقه کنم

You’re an asshole but I love you

تو یه عوضی هستی ولی من دوستت دارم

And you make me so mad I ask myself

و تو باعث میشی که من دیوونه بشم و از خودم میپرسم

Why I’m still here, oh where could I go

چرا من هنوز اینجام یا کجا میتونستم برم؟

You’re the only love I’ve ever known

تو تنها عشقی هستی که من تا به حال شناخته ام

But I hate you

ولی ازت متنفرم

I really hate you,

من واقعا ازت متنفرم

so much I think it must be…True love true love

انقدر که فکر میکنم این باید عشق واقعی باشه عشق حقیقی

It must be true love

این باید عشق حقیقی باشه

Nothing else can break my heart like true love

هیچ چیزی مثل عشق حقیقی نمیتونه قلب من رو بشکنه

True love, it must be true love

عشق حقیقی ،این باید عشق حقیقی باشه

No one else can break my heart like you

هیچ کسی مثل تو نمیتونه قلب من رو بشکنه

Lilly:

Why do you rub me up the wrong way

چرا من رو عصبانی میکنی؟

Why do you say the things that you say

چرا میگی چیزهایی روکه میگی

Sometimes I wonder how we ever came to be

بعضی وقت ها من تعجب میکنم که ما تا به حال چه جوری به هم رسیدیم

But without you i’m incomplete

ولی بدون تو من کامل نیستم

I think it must true love true love

من فکر میکنم این باید عشق حقیقی باشه ،عشق حقیقی

It must be true love

این باید عشق حقیقی باشه

Nothing else can break my heart like true love

هیچ چیزی مثل عشق حقیقی نمیتونه قلب من رو بشکنه

True love, it must be true love

عشق حقیقی ،این باید عشق حقیقی باشه

No one else can break my heart like you, like you

هیچ کسی مثل تونمیتونه قلب من رو بشکنه،مثل تو

No one else can break my heart like you

هیچ کسی مثل تو نمیتونه قلب من رو بشکنه

FindLyrics.ir بازدید : 11354 نظرات (0)

Ever wonder ’bout what he’s doing

تا حالا از کارایی که میکنه تعجب کردی؟

How it all turned to lies

چجور همه ی اینا تبدیل به دروغ شد!

Sometimes I think that it’s better, to never ask why

بعضی وقتها فک میکنم که بهتره اصلا دلیلشو نپرسم

Where there is desire, there is gonna be a flame

هر جا که علاقه وجود داشته باشه, آتش هم خواهد بود

Where there is a flame, someone’s bound to get burned

هر جا که آتش باشه یه نفر باید بسوزه

But just because it burns, doesn’t mean you’re gonna die

اما اینکه میسوزونه به این معنی نیست که میمیری

You gotta get up and try, and try, and try

باید از جات پاشی و تلاش کنی

You gotta get up and try, and try, and try

باید از جات پاشی و تلاش کنی

You gotta get up and try, and try, and try

باید از جات پاشی و تلاش کنی

Funny how the heart can be deceiving

خنده داره که دل چقد میتونه فریب دهنده باشه!

More than just a couple times

بیشتر از چندین بار

Why do we fall in love so easy

چرا انقدر آسون عاشق میشیم؟

Even when it’s not right

حتی موقعی که درست نیست

Where there is desire, there is gonna be a flame

هر جا که علاقه وجود داشته باشه, آتش هم خواهد بود

Where there is a flame, someone’s bound to get burned

هر جا که آتش باشه یه نفر باید بسوزه

But just because it burns, doesn’t mean you’re gonna die

اما اینکه میسوزونه به این معنی نیست که میمیری

You gotta get up and try, and try, and try

باید از جات پاشی و تلاش کنی

You gotta get up and try, and try, and try

باید از جات پاشی و تلاش کنی

You gotta get up and try, and try, and try

باید از جات پاشی و تلاش کنی

Ever worried that it might be ruined

تا حالا نگران این نبودی که ممکنه نابود شده باشه؟

And does it make you wanna cry?

و به گریه میندازتت؟

When you’re out there doin’ what you’re doin’

وقتی داری اونجا هر کاری که دوست داری میکنی

Are you just getting by?

فقط باهاش کنار میای؟

Tell me are you just getting by by by

بگو بینم فقط باهاش کنار میای؟

Where there is desire, there is gonna be a flame

هر جا که علاقه وجود داشته باشه, آتش هم خواهد بود

Where there is a flame, someone’s bound to get burned

هر جا که آتش باشه یه نفر باید بسوزه

But just because it burns, doesn’t mean you’re gonna die

اما اینکه میسوزونه به این معنی نیست که میمیری

You gotta get up and try, and try, and try

باید از جات پاشی و تلاش کنی

You gotta get up and try, and try, and try

باید از جات پاشی و تلاش کنی

FindLyrics.ir بازدید : 1330 نظرات (0)

I don’t mind it

نمی خوام اینو یادم بیاد

I don’t mind at all

نمی خوام هیچی رو یادم بیاد

It’s like you’re the swing set

تو مثل نوسانات یک مجموعه ای

And I’m the kid that falls

و من مثل بچه ای که می افته

It’s like the way we fight

این مثله جنگیدمون

The times I’ve cried

و بار ها گریه ام

We come to blows

ضربه هایی که می خوریم

And every night

و هر شب

The passion’s there

اشتیاقی که وجود داره

So it’s got to be right

پس این میتونه درست باشه

Right

درسته?

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say don’t come around here no more

وقتی تو میگی بیشتر از این این دوروبرا پیدات نشه

I won’t remind you

نمی خوام تورو یادم بیاد

You said we wouldn’t be apart

تو میگی ما جدا نمی شیم

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say you don’t need me anymore

وقتی بهم میگی بیشتر از این بهت احتیاج ندارم

So don’t pretend to

پس وانمود نکن که

Not love me at all

کلا دوسنم نداری

I don’t mind it

نمی خوام اینو یادم بیاد

I still don’t mind at all

هنوز نمی خوام هیچیو یادم بیاد

It’s like one of those bad dreams

مثل خواب های بد

When you can’t wake up

وقتی که نمی تونی بیدار بشی

Looks like you’ve given up

به نظر میرسه ول کردی

You’ve had enough

تو بست بوده

But I want more

ولی من بیشتر می خوام

No I won’t stop

نه نمی خوام صبر کنم

Cause I just know

چون فقط میدونم که

You’ll come around

تو اینورا پیدات میشه

Right

درسته?

 

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say don’t come around here no more

وقتی تو میگی بیشتر از این این دوروبرا پیدات نشه

I won’t remind you

نمی خوام تورو یادم بیاد

You said we wouldn’t be apart

تو میگی ما جدا نمی شیم

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say you don’t need me anymore

وقتی بهم میگی بیشتر از این بهت احتیاج ندارم

So don’t pretend to

پس وانمود نکن که

Not love me at all

کلا دوسنم نداری

Just don’t stand there and watch me fall

فقط اونجا وا نستا و سقوطمو ببین

‘Cause I, ’cause I still don’t mind at all

چون من هنوز نمی خوام هیچیو یادم بیاد

It’s like the way we fight

این مثله جنگیدمون

The times I’ve cried

و بار ها گریه ام

We come to blows

ضربه هایی که می خوریم

And every night

و هر شب

The passion’s there

اشتیاقی که وجود داره

So it’s got to be right

پس این میتونه درست باشه

Right

درسته?

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say don’t come around here no more

وقتی تو میگی بیشتر از این این دوروبرا پیدات نشه

I won’t remind you

نمی خوام تورو یادم بیاد

You said we wouldn’t be apart

تو میگی ما جدا نمی شیم

No I don’t believe you

نه من باورت نمیکنم

When you say you don’t need me anymore

وقتی بهم میگی بیشتر از این بهت احتیاج ندارم

So don’t pretend to

پس وانمود نکن که

Not love me at all

کلا دوسنم نداری

I don’t believe you

من باورت نمیکنم

FindLyrics.ir بازدید : 2459 نظرات (0)

 ترجمه از Mamas_Rooney

asemoone_ghermeze_man@yahoo.com

————————————————

You took my hand

تو دسمو گرفتی

You showed me how

تو بهم راهو نشون دادی

You promised me you’d be around

قول دادی پیشم باشی

Uh huh

اوه

That’s right

درسته

I took your words

من حرفاتو باور کردم

And I believe in everything you said to me

و همه ی حرفایی که به من زدی رو باور کردم

Yeah huh

آره!

That’s right

درسته

If someone said three years from now you’d be long gone

اگه یه نفر بهم بگه سه سال دیگه از پیشم میری

I’d stand up and punch them up

بلند میشم یه مشت تو صورتش میزنم

Cause they’re all wrong

چون همشون اشتباه میکنن

I know better

من بهتر میدونم

Cause you said forever and ever

چون تو برای همیشه ی همیشه گفتی

Who knew?

کی میدونست؟

Remember when we were such fools, and so convinced and just too cool

اون زمان که مثل دیوونه ها بودیم و خیلی متقاعد و خونسرد رو یادت بیار

Oh no

اوه نه

No, no

نه، نــه

I wish I could touch you again

کاشکی میتونسم دوباره لمست کنم

I wish I could still call you friend

کاشکی هنوزم میتونسم بهت زنگ بزنم رفیق

I’d give anything

همه چیزمو میدم

When someone said count your blessings now, fore they’re long gone

هروقت کسی میگفت خدا رو شکر کن که اونا قبلا رفتن

I guess I just didn’t know how

حدس میزنم فقط نمیدونسم چجور؟

I was all wrong

کاملا در اشتباه بودم

They knew better, still you said forever and ever

اونا بهتر میدونستن ، تو برای همیشه ی همیشه گفتی

Who knew?

کی میدونست؟

Yeah, yeah

آره

I’ll keep you locked in my head

همیشه تو خاطرم نگهت میدارم

Until we meet again

تا اینکه دوباره همو ببینیم

Until we, until we meet again

تا دوباره همو ببینیم

And I won’t forget you my friend

فراموشت نمیکنم رفیق

What happened?

چه اتفاقی افتاد؟

If someone said three years from now, you’d be long gone

اگه یه نفر بهم بگه سه سال دیگه از پیشم میری

I’d stand up and punch them out

بلند میشم یه مشت تو صورتش میزنم

Cause they’re all wrong and

چون همشون اشتباه میکنن

That last kiss, I’ll cherish

آخرین بوسمو نگه میدارم

Until we meet again

تا اینکه دوباره همو ببینیم

And time makes, it harder

و گذر زمان اینو سخت تر میکنه

I wish I could remember

کاشکی میتونسم به خاطر بیارم

But I keep, your memory

ولی من خاطرتو تو ذهنم نگه میدارم

You visit me in my sleep

تو منو تو خوابم ملاقات کردی

My darling

عزیزم

Who knew?

کی میدونست؟

FindLyrics.ir بازدید : 2152 نظرات (0)

Am I sweating

من عرق کردم?

Or are these tears on my face

یا صورتم پر از اشکه?

Should I be hungry

باید گرسنه باشم?

I can’t remember the last time that I ate

یادم نمیاد اخرین بار کی غذا خوردم.

Call someone

به یکی زنگ بزن

I need a friend to talk me down

من به یه دوست نیاز دارم که باهام حرف بزنه و ارومم کنه

But one foot wrong

اما یک قدم اشتباه

And I’m gonna fall

و من سقوط کردم

Somebody gets it

بعضیا به دستش اوردن

Somebody gets it

بعضیا به دستش اوردن

Put one foot wrong

برداشتن یک قدم اشتباه

And I’m gonna fall

و من سقوط کردم

Somebody gets it

بعضیا به دستش اوردن

Somebody gets it

بعضیا به دستش اوردن

All the lights are on

همه ی چراغ ها روشنند

But I’m in the dark

اما من در تاریکی ام

Who’s gonna find me

کی پیدام میکنه?

Who’s gonna find me

کی پیدام میکنه?

Just one foot wrong

فقط یک قدم اشتباه

You’ll have to love me when I’m gone

وقتی عاشقم شدی که من رفتم

Does anyone see this

هرکسی خوش شانسیمو میبینه?

Lucky me, I guess I’m the chosen one

من حدس میزنم یکی از انتخاب هام

Color and madness

رنگ و دیوونگیه

First in line, I put my money down

خط اول پولام تموم میشه

Some freedom

یه کم ازاذی حس میکنم

Is the tinest cell, it’s hell

این کوچیکترین سلوله جهنمه

But one foot wrong

اما یک قدم اشتباه

And I’m gonna fall

و من سقوط کردم

Somebody gets it

بعضیا به دستش اوردن

Somebody gets it

بعضیا به دستش اوردن

Put one foot wrong

برداشتن یک قدم اشتباه

And I’m gonna fall

و من سقوط کردم

Somebody gets it

بعضیا به دستش اوردن

Somebody gets it

بعضیا به دستش اوردن

All the lights are on

همه ی چراغ ها روشنند

But I’m in the dark

اما من در تاریکی ام

Who’s gonna find me

کی پیدام میکنه?

Who’s gonna find me

کی پیدام میکنه?

Just one foot wrong

فقط یک قدم اشتباه

You’ll have to love me when I’m gone

وقتی عاشقم شدی که من رفتم

Some people find the beauty in all of this

بعضیا توی هر چیزی یک نقطه مثبت میبینند

I go straight to the dark side of the abyss

من مستقیم توی تاریکی تا لبه ی پرتگاه میرم

If it’s bad, is it always my fault

اگه این بده ایا مثله همیشه تقصیر منه?

Or did somebody bring me down

یا بعضیا منو میکشن پایین?

Did somebody bring me down

یا بعضیا منو میکشن پایین?

Did somebody bring me down

یا بعضیا منو میکشن پایین?

FindLyrics.ir بازدید : 1618 نظرات (0)

Please don’t come around

لطفا دور و بر من پیدات نشه

Talkin’ ’bout that you love me

و بخوای بگی که عاشقمی و ازین حرفا

Cause that love shit just aint for me

چون اون عشق اشغالیت به درد من نمیخوره

I don’t wanna hear that you adore me

نمیخوام بشنوم که منو می پرستی

And I know that all you’re doin’

و میدونم تمام کارایی که می کنی

Is playin’ your mind games

فقط میخوای بازیهایی که تو ذهنته رو عملی کنی

Don’t you know my game beats these games

نمیدونی که بازیهای من بازیهایی که تو کلته رو میپوکونه

So your best bet is to be straight wit’ me

پس فک کنم به نفعته که باهام رو راست باشی

So you say you wanna talk, let’s talk

خوب میگی میخوای حرف بزنیم، خب بیا بزنیم

If you won’t talk, I’ll walk

اگه چیزی نگی میذارم میرم

Yeah it’s like that

آره اینجوریاست

Got a new man, he’s waitin’ out back

یکی دیگه واسه خودم پیدا کردم

Now whatcha think about that

خب نظرت چیه؟

And when I say I’m through, I’m through

و وقتی بهت میگم قاطیم! قاطیم

So basically I’m through wichu

آره من اساسا قاطیم

Whatcha wanna say?

میخوای چی بگی

Had to have it your way, had to play games

همش راه خودتو می رفتی و بازیهای خودتو اجرا می کردی

Now you’re beggin’ me to stay

حالا التماسم می کنی که پیشت بمونم

There you go, lookin’ pitiful

برو پی کارت، چقدر رقت بار شدی

Just because I let you go

چون گذاشتم از پیشم بری

There you go, talkin’ ’bout you want me back

برو پی کارتف میگی که باز برگردم پیشت

But sometimes it be’s like that

خب گاهی اوقات اینجویا هم میشه

There you go, talkin’ ’bout you miss me so that you

برو پی کارت، میگی که دلت برام تنگ شده

Love me so, why’d I let you go?

و عاشقمی چرا بذارم از پیشم بری

there you go cause your lies got old

برو پی کارت چون این دروغات کهنه شدن

Now look at you, there you go

حالا یه نگا به خودت بنداز، برو پی کارت

Please don’t come around

خواهشن دورو بر من پیدات نشه

Talkin’ ’bout how you changed

میگی که تغییر کردی

How you said goodbye To what’s-her-name

چطور شد که با اون یکی دختره (اسمش چی بود!) خداحافظی کردی

All it sounds like to me is new game

همش مث یه بازی جدید می مونه

And I know I was right when I thought I’d be much better off without you

و میدونم که حق با من بود وقتی که فکر می کردم بی تو حالم بهتره

Had to get myself from round you

باید دور و برت پیدام نمیشد

‘Cause my life was all about you

چون تمام زندگیم بودی

You say you wanna talk, I don’t

میگی که میخوای باهام حرف بزنی ولی من نمیخوام

You say you want a change, I won’t

میگی که میخوای همه چیز رو تغییر بدی ولی من نمی خوام

Yeah it’s like that

آره اینجوریاست

You had your chance, won’t take you back

خب تو شانس داشتی ولی بهش پشت پا زدی

Now whatcha think about that?

حالا نظرت چیه

Now whatcha think about that

خب نظرت چیه؟

And when I say I’m through, I’m through

و وقتی بهت میگم قاطیم! قاطیم

So basically I’m through wichu

آره من اساسا قاطیم

Whatcha wanna say?

میخوای چی بگی

Had to have it your way, had to play games

همش راه خودتو می رفتی و بازیهای خودتو اجرا می کردی

Now you’re beggin’ me to stay

حالا التماسم می کنی که پیشت بمونم

There you go, lookin’ pitiful

برو پی کارت، چقدر رقت بار شدی

Just because I let you go

چون گذاشتم از پیشم بری

There you go, talkin’ ’bout you want me back

برو پی کارتف میگی که باز برگردم پیشت

But sometimes it be’s like that

خب گاهی اوقات اینجویا هم میشه

There you go, talkin’ ’bout you miss me so that you

برو پی کارت، میگی که دلت برام تنگ شده

Love me so, why’d I let you go?

و عاشقمی چرا بذارم از پیشم بری

there you go cause your lies got old

برو پی کارت چون این دروغات کهنه شدن

Now look at you, there you go

حالا یه نگا به خودت بنداز، برو پی کارت

Don’t you wish you could turn the hands of time?

دوس نداشتی میتونستی زمان رو به عقب برگردونی

Don’t you wish that you still were mine?

دوس نداشتی که هنوز مال من می بودی

Don’t you wish I’d take you back?

دوس نداشتی که میذاشتم برگردی پیشم

Don’t you wish that things were simple like that? Oh

آه، دوس نداشتی همه چیز به همین آسونیا می بود

Didn’t miss a good thing ’til it’s gone

وقتی چیز خوبی رو از دست میدی نذار مدت زیادی ازش بگزره

But I knew it wouldn’t be long Til you came runnin’ back

ولی میدونستم که (دور بودنت از من) زیاد طول نمی کشه

Missin’ my love, there you go

دلت واسه عشق من تنگ شده، برو پی کارت

There you go, lookin’ pitiful

برو پی کارت، چقدر رقت بار شدی

Just because I let you go

چون گذاشتم از پیشم بری

There you go, talkin’ ’bout you want me back

برو پی کارتف میگی که باز برگردم پیشت

But sometimes it be’s like that

خب گاهی اوقات اینجویا هم میشه

There you go, talkin’ ’bout you miss me so that you

برو پی کارت، میگی که دلت برام تنگ شده

Love me so, why’d I let you go?

و عاشقمی چرا بذارم از پیشم بری

there you go cause your lies got old

برو پی کارت چون این دروغات کهنه شدن

Now look at you, there you go

حالا یه نگا به خودت بنداز، برو پی کارت

FindLyrics.ir بازدید : 1857 نظرات (1)

 ترجمه از Mamas_Rooney

 

asemoone_ghermeze_man@yahoo.com

 

————————————————

One step, two steps, counting tiles on the floor

یه قدم، دو قدم، موزائیک های رو زمینو میشمرم

Three steps, four steps, guess this means that I’m a whore

سه قدم، چهار قدم ، فک کنیم این به معنی اینه که من جن*دم!

Uh-oh, hell no, how long till I reach the door?

اوه! چقدر وقت طول میکشه برسم به در؟

F*ck me, my feet are sore

لعنت به من، پاهام زخمن

I’m wearing last night’s dress and I look like a hot ass mess

لباس دیشبمو پوشیدم و مثل یه ک*و*ن هات آشفته بنظر میرسم

Although my hair looks good cause I haven’t slept yet!

اگرچه مو هام چون هنوز نخوابیده ام بنظر خوب میان !

Make the elevator come a little faster

یه کاری کن آسانسور تندتر بیاد

I’m pushing all the buttons, but nothing’s happening

همه ی کلیدها رو دارم فشار میدم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته

Please God don’t let anybody see me

خدایا خواهش میکنم نذار کسی منو ببینه

Please God I’ll do anything you ask of me

خواهش میکنم خدایا!هر کاری بخوای انجام میدم

I promise, no more walks of shame

قول میدم دیگه با ظاهر بد قدم نزنم!

So walk this way

پس این راهو پیاده قدم بزن

Walk this way

پس این راهو پیاده قدم بزن

Last night’s bubblegum, no more bubbles, no more yum

آدامس بادکنکی دیشب نه دیگه باد میشه نه خوشمرس!

Where’d I get the wristband

کجا میشه دستبد بگیرم

tell me there’s no tramp stamp

به من بگو که هیچ تتو یی نیست

One two three shoot, no I know that sh*t ain’t cute

یک دو سه شلیک. نه می دونم ک اون لعنتی جذاب نیست

But damn the man it sure is fun, party ’til the sun wakes up

اما لعنت به اون مرده! البته که بارتی گرفتن تا وقتی که خورشید بالا میاد باحاله

OK now raise two hands, if you’ve ever been guilty

اگه تا حالا گناه کار بودی دوتا دستاتو بیار بالا

And clap, clap, clap, clap, clap it if you’ve walked with me

و دست بزن اگه با من قدم میزنی

Make the elevator come a little faster

یه کاری کن آسانسور تندتر بیاد

I’m pushing all the buttons, but nothing’s happening

همه ی کلیدها رو دارم فشار میدم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته

Please God don’t let anybody see me

خدایا خواهش میکنم نذار کسی منو ببینه

Please God I’ll do anything you ask of me

خواهش میکنم خدایا!هر کاری بخوای انجام میدم

I promise, no more walks of shame

قول میدم دیگه با ظاهر بد قدم نزنم!

So walk this way

پس این راهو پیاده قدم بزن

Walk this way

پس این راهو پیاده قدم بزن

I shouldn’t have let, Them take my keys, take my keys

بیاد اجازه میدادم کلیدهامو بردارن

They left me here, with too much beer

اونا منو با این همه آبجو اینجا تنها گذاشتن!

My friends, they hung me out to dry

دوستام منو تو مشکلات تنها گذاشتن

It’s not my fault and that’s why

این اشتباه من نیست و به همین دلیله که

I’m doin’ the walk of shame

با ظاهر بد قدم میزنم

Make the elevator come a little faster

یه کاری کن آسانسور تندتر بیاد

I’m pushing all the buttons, but nothing’s happening

همه ی کلیدها رو دارم فشار میدم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته

Please God don’t let anybody see me

خدایا خواهش میکنم نذار کسی منو ببینه

Please God I’ll do anything you ask of me

خواهش میکنم خدایا!هر کاری بخوای انجام میدم

I promise, no more walks of shame

قول میدم دیگه با ظاهر بد قدم نزنم!

So walk this way

پس این راهو پیاده قدم بزن

Walk this way

پس این راهو پیاده قدم بزن

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان