loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1472 نظرات (1)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ای رِن
 
 
I’m starting to hate all these cigarettes
داره از همه این سیکارها حالم به هم میخوره
And this lonely town
و این شهر سوت و کور
And I’m starting to fade like the lines on route 143
و دارم مثل خطوط خیابون 143 محو میشم
 
Sometimes I feel like I might wont get off this ride
گاهی احساس می کنم که ممکنه از این ماشین سواری پیاده نشم
As my bedroom rolls down this long highway at 75
در حالی که اتاق خوابم تا این اتوبان 75 امتداد داره
 
 
And this highway ain’t no place home for lovers and drifters like me
و این اتوبان برای عاشقا و ولگردایی مثل من اثلا حس خونه رو نمیده
All the hotels and bars
تمام بارها و هتلها
Rides in stretch cars ain’t for me
روندن ماشینای دراز کار من نیست
 
 
I’m tired of missing the moments I’ll never get back
دلم برای لحظه هایی که دیگه بهشون بر نمیگردم تنگ میشه
And I’m tired of missing the smiles on my little girl’s face
و همینطور دلم برای لبخندهای دختر کوچولوم تنگ میشه
 
Sometimes I feel like I might wont get off this ride
گاهی احساس می کنم که ممکنه از این ماشین سواری پیاده نشم
As my bedroom rolls down this long highway at 75
در حالی که اتاق خوابم تا این اتوبان 75 امتداد داره
 
And this highway ain’t no place home for lovers and drifters like me
و این اتوبان برای عاشقا و ولگردایی مثل من اثلا حس خونه رو نمیده
All the hotels and bars
تمام بارها و هتلها
Rides in stretch cars ain’t for me
روندن ماشینای دراز کار من نیست
 
 
Sometimes I feel like I might wont get off this ride
گاهی احساس می کنم که ممکنه از این ماشین سواری پیاده نشم
As my bedroom rolls down this long highway at 75
در حالی که اتاق خوابم تا این اتوبان 75 امتداد داره
As my bedroom rolls down this long highway at 75
در حالی که اتاق خوابم تا این اتوبان 75 امتداد داره


 

FindLyrics.ir بازدید : 5385 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ای رِن
 
 
Lost highway, carry on
جاده ای گم شده، ادامه میدم
All the souls that I’ve known
تمام ارواحی که میشناسم
I see flowers everywhere
همه جا رو پر از گُل میبینم
But its only cryings that come up in the air
ولی تنها صدای گریه به آسمون میرسه
So many lives around
بسیاری از آدمهای زنده دورو برن
I guess that it was just your time
حدس میزنم اینبار نوبت تو بود
For every rose, one big stone
برای تک تکِ رزها، یک مغازه ای بزرگ
One phone call, my world alone
یک تماس تلفنی، تو کل دنیا تنها
I miss you, sweet mother
دلم برات تنگ شده، مادر ظیرینم
Ill see you some other time,
یه موقع دیگه میبینمت
Some other grounds
جایی دیگه
Lost highway way too fast
دارم در جاده ای که توش گم شدم با سرعت میرم
Headlights burnin all my laughs
نور چراغهای جلوی ماشینها خنده رو از لبهام میگیرن
Where was I when you screamed
من کجا بودم وقتی تو چیغ میزدی
Where was I when you lost all your dreams
کجا بودم وقتی تمام رویاهات رو گم کردی
People think,that its allright
مردم فکر میکنن که این مشکلی نیست
When your face got so much lights
وقتی که (زمان طولانی گذشته، چهرت روزهای زیادی رو دیده
Did your blue eyes peacefully
Finally dived into the sea
آیا چشمان آبی تو با آرامش در دریا شیرجه زد
I miss you sweet brother
برادر شیرینم دلم برات تنگ شده
Ill see you some other time,
یه موقع دیگه میبینمت
Some other grounds
جایی دیگه
Nothing could tell the power of your smell
هیچی جای بوی تن تورو نمیگیره
How many hands on my head
چند تا دست روی سرم
You took the train with heavy tickets
تو بلیط قطاری سنگین گفتی
Its not your fault
این اشتباه تو نیست
You couldn’t make it
نمیتونستی انجامش بدی
I know that the sun shines better
میدونم که خورشید بهتر میدرخشته
Now that you’ll stay by his side
و حالا که تو جانب اون مرد گرفتی
For ever
برای همیشه
I miss you sweet sister
دلم برات تنگ شده خواهر شیرینم
Ill see you some other time,
یه موقع دیگه میبینمت
Some other grounds
جایی دیگه

 

FindLyrics.ir بازدید : 1738 نظرات (1)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ای رِن
When you have lost the power
وقتی قدرتت رو از دست میدی
They used to leave you free
اونهایی که بوسیله اونها آزاد بودی
To know you have this anger
تا بدونی که چنین خشمی رو داری
For all the things you’ve seen
خشم این همه چیزهایی رو که دیدی
Believe the growing numbers
به زیاد شدن ارقام اعتقاد داشته باش
The seeds will give a tree
از دانه هاست که درختها بوجود میان
Life has a room for difference
زندگی جای خالی برای تفاوت داره
Cause you’ll rise and you’ll see gold in your pain
چون برمیخیزی و در درد و رنجت طلایی پیدا می کنی
Something’s coming up
یه چیزی داره اتفاق می افته
Something’s coming up, my friend
یه چیزی داره اتفاق می افته دوست من
It’s all right
عیبی نداره
Something’s coming up
یه چیزی داره اتفاق می افته
The wind is full of extra air
این باد پر از هوای زیاده
The only way to live in
A world that doesn’t care
Of, how you could breathe in
تنها راه زیستن در دنیایی که اهمیتی به اینکه چطور نفس می کشی نمیده
A non dreaming air
هوایی بی رویا
Is to believe in the next day
این هست که به فردا اعتقاد داشته باشی
Seek beauty everywhere
همه جه به دنبال خوشبختی میگردم
The world we live, my fears
دنیای که توش زندگی م یکنم، ترسهام
The shadow of the day
سایه های در روز
I hope it’s in my veins
آرزو می کنم که در رگهای من بود
Something’s coming up
یه چیزی داره اتفاق می افته
Something’s coming up, my friend
یه چیزی داره اتفاق می افته دوست من
I know by now
الان میدونم
Something’s coming up
چیزی داره اتفاق می افته
The wind is full of extra air
این باد پر از هوای زیاده
In no way this is strong and
I can feel my eyes
این اصلا قوی نیست و احساس می کنم چشمهام
Burning all day long
تمام روز میسوزن
From the fire of my prize
از آتش ارزشم
A rainbow above the tree
رنگین کمانی بالای درخت
I came out of the pain
از درد خلاص شدم
A rainbow above, how beauty
اون بالا رنگین کمون، چه زیبا
Sometimes comes out of convex, my needs, my strain
گاهی از قوس در میاد، نیازهام، تغییراتم
Something’s coming up
گاهی در میان
Something’s coming up
گاهی در میان
My friend
دوست من
It’s all right
عیبی نداره
(Ah)Something’s coming up
گاهی در میان
(Seeds of gold) The wind is full of extra air
دانه های طلا، این باد پر از هوای زیاده
(Ah)
(Seeds of gold)
دانه های طلا
(Ah)
(Seeds of gold)
دانه های طلا
(Ah)Something’s coming up
گاهی در میان
(Seeds of gold) Something’s coming up
(Ah)Something’s coming up
دانه های طلا، گاهی در میان
My friend
دوست من
I know by now
الان میدونم
(Ah)Something’s coming up
گاهی در میان
(Seeds of gold) The wind is full of extra air
دانه های طلا، این باد پر از هوای زیاده
(Ah)
(Seeds of gold)
آه، دانه های طلا
(Ah)
(Seeds of gold)
آه، دانه های طلا

FindLyrics.ir بازدید : 14478 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ای رِن
 
 
Is it hard to go on
ادامه دادن سخه؟
Make them believe you are strong
بذار باور کنن که تو قوی هستی
Don’t close your eyes
چشمات رو نبند
All my nights felt like days
احساس می کنم شبهام روز هستن
So much light in every way
هرجا رو که نگاه می کنم پر از نوره
Just blink an eye
در یک چشم به هم زدن
I used to be someone happy
من یک آدم خوشحال بودم
You used to see that I’m friendly
منو دوستانه میدیدی
All your smiles, all is fake
تمام خنده هات مصنوعین
Let me come in, I feel sick
بذار بیام تو، مریضم
Gimme your arm
بازوانت رو به من بده
From the shadow to the sun
از سایه ها به نور روشنایی خورشید
Only one Step and you’ll burn
فقط یک قدم دیگه مونده تو بسوزی
Don’t stay too high
زیاد بالا نمون
I used to be someone happy
من یک آدم خوشحال بودم
You used to see that I’m friendly
منو دوستانه میدیدی
Is it why in your tears
I can smell the taste of fears
به همین خاطره که میتونم تو اشکات، ترس رو مزه کنم
It’s all around
همیشن دورو برهان
All my laughs, all my wings
خنده های من، بالهای من
They are graved inside your ring
در حلقه تو به مدفون شدن
You were all mine
تو مال من بودی
I used to be someone happy
من یک آدم خوشحال بودم
You used to see that I’m friendly
منو دوستانه میدیدی

FindLyrics.ir بازدید : 2832 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – ای رِن
 
I need to walk just as far as tomorrow
باید به اندازه فردا راه برم
Until the dawn seizes my hand
تا طلوع خورشید دستم رو بگیره
Where can our shadows go lay down their sorrow
کجا میتونن سایه های ما شرمساریهاشونو بزارن زمین
When our souls take the wind
پس کی روح های ما باد رو میگیرن
Did you know the sun
Was made out of our cries
میدونستی که خورشید از اشگریختنها ساخته شده
Each tear we drop is gold and
هر قطره اشکی که میریزیم طلاییه و
This is how it shines
اینجوریه که خورشید میدرخشه
The world leans in a sense that I can’t follow
دنیا بر حسی تکیه زده که من نمیتونم دنبالش کنم
Too many rules for one man
چه بسیار قوانینی که برای انسانها هست
I wonder
در عجبم
How can we fit in a place that we don’t know
چطور میتونیم در جایی که نمیشناسیمش جا بشیم
Life has no master no plan
زندگی نه نقشه ای داره و نه اربابی
Hey stranger
هی تو غریبه
Did you know the sun
Was made out of our cries
میدونستی که خورشید از اشگریختنها ساخته شده
Each tear we drop is gold and
هر قطره اشکی که میریزیم طلاییه و
This is how it shines
اینجوریه که خورشید میدرخشه
My skin is young, and my eyes were full of hope
پوستم جوون و چشمام پر ز امید
But I’ve seen the dark of the day
ولی نیمه تاریک روز رو دیدم
I need a shore, just one trail I could follow
به ساحلی نیاز دارم، به مسیری که بتونم دنبالش برم
Far from the fog in my head
دور از این بخاری که تو مغذمه
Hey stranger
هی تو غریبه
Did you know the sun
Was made out of our cries
میدونستی که خورشید از اشگریختنها ساخته شده
Each tear we drop is gold and
هر قطره اشکی که میریزیم طلاییه و
This is how it shines
اینجوریه که خورشید میدرخشه
This is how it shines
اینجوریه که خورشید میدرخشه
Arm your eyes, to see through mine
چشمانت رو مسلح کن، تا درون من رو ببینی
Arm your eyes, to see through mine
چشمانت رو مسلح کن، تا درون من رو ببینی
Arm your eyes, to see through mine
چشمانت رو مسلح کن، تا درون من رو ببینی
Arm your eyes, to see through mine
چشمانت رو مسلح کن، تا درون من رو ببینی

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان