loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 2968 نظرات (0)

ترجمه از امیر محـــمد جیبند

Run_dll_mmm@yahoo.com

       ———————————————

Ill Be Up In Party Looking For A Hottie To Bone

بیمار در حزب به دنبال Hottie به استخوان

I Got A Drink In My Hand Buffalo Buffaalooo

من یک نوشیدنی را در دست من بوفالو Buffaalooo

Poppin Bottles In The House With Models In The V.I.P

بطری Poppin در خانه با مدل در VIP

All The Girls Make Out For The Whole Damn Club To See

تمام دختران را برای باشگاه مجموع لعنت به

Let´s Go People Always Say That My Musics Loud Sorry For Party Rocking

اجازه دهید به مردم همیشه می گویند که موسیقی من با صدای بلند با عرض پوزش برای حزب تاب

Nighbours Complain Saying Turn It Down! Sorry For Party Rocking

Nighbours شکایت گفت نوبه خود آن را پایین! با عرض پوزش برای حزب تاب

Haters Dont Like We Got The Spotlight Sorry For Party Rocking

متنفر آیا مانند ما در کانون توجه با عرض پوزش برای حزب تاب

When They Talk Shit, We Just Be Like:

هنگامی که بحث تبلیغات، ما فقط مانند:

Sorry For Party Rocking

با عرض پوزش برای حزب تاب

Baby Baby Baby I’m Awfully Crazy

عزیزم عزیزم عزیزم من بدجور دیوانه

Off Ciroc, Off Patrone Shit What Ever’s Tasty

خاموش Ciroc، خاموش گه Patrone همیشه خوشمزه است

We Dont Got No Manners Hanging Of The Rafters

ما داشتن هیچ منش معلق Rafters

Lets Go Drink For Drink A Hundred Bucks She Wont Outlast Us

اجازه می دهد که نوشیدنی برای بنوشید صد دیگران بیشتر از ما دوام بیاورید او خو

Check My Style Take A Good Look Im Fresh Bitch In My Way With Music So Loud Im Deaf Bitch

بررسی سبک من خوب به نظر من فاحشه تازه را در راه من با صدای بلند موسیقی فاحشه من ناشنوا

Getting Drinks At A Redlight With People Watching Sorry For Party Rocking

نوشیدنی در Redlight با تماشای مردم متاسفم برای حزب تا

If You Show Up Already Towed Up This Is What You Say Sorry For Party Rocking

اگر به شما نشان دهد تا در حال حاضر یدک کشیده این چیزی است که شما می گویید متاسفم برای حزب تاب

And If You Blacked Out With Youre Sack Out This Is What You Say Sorry For

و اگر شما را با سیاه شدن (چونکه) کیسه این است آنچه شما می گویید متاسفم برای حزب تاب

And If You Throw Up In Your Hoes Cup This Is What You Say Sorry For Party Rocking

و اگر در جام Hoes شما تو پرتابش می کنم این چیزی است که شما می گویید متاسفم برای حزب تا

And If She Has A Hissyfit Cause Your Whiskeydick This Is What You Say Sorry For Party Rocking

و اگر او Hissyfit چون Whiskeydick شما این چیزی است که شما می گویید متاسفم برای حزب تاب

Oh Oh Oh Oh

اوه اوه اوه اوه

I Dont Give A **** When Im In The Club Sippin Buzz Really Drunk And I See A Fat Booty

من اصلا به **** وقتی که IM در Sippin باشگاه وزوز واقعا مست و من غنیمت چربی

Got To Have It Imma Grab It Its A Habit Automatic Like Woozi, Woozi With The Sick Flow

به این Imma عادت خودکار را مانند Woozi، Woozi شتاب با جریان بیمار

Make A Chick Go Crazy And Flash Them Ta-ta’s

جوجه دیوانه و فلش آنها TA-TA

Redfoo, The Dude, A True Party Rockaaaah

Redfoo، شخص، حزب واقعی Rockaaaah

Im True The Game To This Is Called Beerpong And I Cant Loose I Got Some Bad Bitches In The Back

دارم میبینم واقعی برای بازی به این نامیده می شود Beerpong و من نمیتونم سست برخی از سگ بد را در پشت

With Ciroc On Tap And A Bit Of Little Of Gray Goose Oh Of Yeah We Killin Shit With Our Money

به با Ciroc شیر و کمی کوچک خاکستری غاز آه، آره ما از بین این کثافت با پول ما

We Deal Legit So Here Is A Sorry In Advance No Hard Feelings Bitch Sorry For Party Rocking

ما معامله حلال بنابراین در اینجا با عرض پوزش در پیشبرد هیچ فاحشه سخت احساس متاسفم برای حزب تاب

People Always Say That My Musics Loud Sorry For Party Rocking

مردم همیشه می گویند که موسیقی من با صدای بلند با عرض پوزش برای حزب تاب

Nighbours Complain Saying Turn It Down! Sorry For Party Rocking

Nighbours شکایت گفت نوبه خود آن را پایین! با عرض پوزش برای حزب تاب

Haters Dont Like We Got The Spotlight Sorry For Party Rocking

متنفر آیا مانند ما در کانون توجه با عرض پوزش برای حزب تاب

When They Talk Shit, We Just Be Like: Sorry For Party Rocking

متاسفم برای حزب تاب: هنگامی که بحث تبلیغات، ما درست مثل می باشد

FindLyrics.ir بازدید : 1829 نظرات (0)

We’re gonna get you wet

ما قصد داریم که خیست کنیم

We’re gonna make you sweat

ما قصد داریم که یکم شیرینت کنیم

A night you won’t forget

شبی که هیچ وقت فراموش نمیکنی

Are you ready for…

ایا اماده ای برای …

Champagne showers

حمام شامپاین

Champagne showers

حمام شامپاین

Pop it in the club

اونو بیارش توی کلوپ

We light it up 80 hour

ما 80 ساعت پارتی داریم

I said!

من گفتم

Champagne showers

حمام شامپاین

Champagne showers

حمام شامپاین

Pop it in the club

اونو بیارش توی کلوپ

We light it up 80 hour

ما 80 ساعت پارتی داریم

Let the party rock!

بیا تا پارتی رو شروع کنیم

[LMFAO]

Put your hands up

دستاتون رو بیارید بالا

Everybody just dance up

همه شروع به رقصیدن کنید

We came to party rock

ما میخوایم یه جشن توپ بگیریم

Smash your titties like Molly Graw

صدای بطری کوچولوتو شبیه مالی گرو در بیار

They call me red flu

اونا منو فلوی قرمز صدا میکنند

I walk in the club with a bottle or two

من توی کلوپ با بطری راه میرم

Shake it, spray it on a body or two

بلرزونش ، روی بدنش اسپری بکش

And walk out the party with a hottie or two

و از پارتی با یه دختر توپ بکش بیرون

We’re gonna get you wet

ما قصد داریم که خیست کنیم

We’re gonna make you sweat

ما قصد داریم که یکم شیرینت کنیم

A night you won’t forget

شبی که هیچ وقت فراموش نمیکنی

We’re gonna get you wet

ما قصد داریم که خیست کنیم

We’re gonna make you sweat

ما قصد داریم که یکم شیرینت کنیم

A night you won’t forget

شبی که هیچ وقت فراموش نمیکنی

Are you ready for…

ایا اماده ای برای …

Champagne showers

حمام شامپاین

Champagne showers

حمام شامپاین

Pop it in the club

اونو بیارش توی کلوپ

We light it up 80 hour

ما 80 ساعت پارتی داریم

I said!

من گفتم

Champagne showers

حمام شامپاین

Champagne showers

حمام شامپاین

Pop it in the club

اونو بیارش توی کلوپ

We light it up 80 hour

ما 80 ساعت پارتی داریم

Let the party rock!

بیا تا پارتی رو شروع کنیم

Boom!

بوووم

Guess who stepped in the room

حدس بزن کی پا به اتاق گذاشته ؟

Sky blue, Redfoo and Q

اسمون ابیه همه چیز توپه

She’s a party rocker from night ’til noon

اون گردوننده ی پارتی های شبونه تا صبح هست

And it’s about to be a champagne monsoon

و این درباره بادی از شامپاین هست

Baby girl, you look legit

کوچولوی من ، تو خیلی جذابی

Come to my table and take a seat

بیا پیش میز بشین

Open wide ’cause we’re spraying it

اغوشت رو باز کن چون میخوایم اسپری بپاشیم روش

Fifty six bottles ain’t payed for shit

پنجاه و شیش بطری شامپاین رو برای گه مالی نخریدیم

We’re gonna get you wet

ما قصد داریم که خیست کنیم

We’re gonna make you sweat

ما قصد داریم که یکم شیرینت کنیم

A night you won’t forget

شبی که هیچ وقت فراموش نمیکنی

We’re gonna get you wet

ما قصد داریم که خیست کنیم

We’re gonna make you sweat

ما قصد داریم که یکم شیرینت کنیم

A night you won’t forget

شبی که هیچ وقت فراموش نمیکنی

Are you ready for…

ایا اماده ای برای …

Champagne showers

حمام شامپاین

Champagne showers

حمام شامپاین

Pop it in the club

اونو بیارش توی کلوپ

We light it up 80 hour

ما 80 ساعت پارتی داریم

I said!

من گفتم

Champagne showers

حمام شامپاین

Champagne showers

حمام شامپاین

Pop it in the club

اونو بیارش توی کلوپ

We light it up 80 hour

ما 80 ساعت پارتی داریم

Party people

همه کوش کنن (ادم های توی پارتی)

Now I want you to grab your bottles

حالا میخوام که همه یه بطری بردارند

Put them up in the air

و بطری هاشون رو سمت اسمون بگیرند

Now shake, shake, shake that bottle then make it

و حالا بلرزوننش ، بلرزوننش …بطری هارو بلرزونشش و بخوذنش

We’re gonna get you wet

ما قصد داریم که خیست کنیم

We’re gonna make you sweat

ما قصد داریم که یکم شیرینت کنیم

A night you won’t forget

شبی که هیچ وقت فراموش نمیکنی

Are you ready for…

ایا اماده ای برای …

FindLyrics.ir بازدید : 8445 نظرات (0)

  ترجمه از زهـــــــــــرا انورپور

       ———————————————

Party rock is in the house tonight

امشب یه مهمونی توپ توی خونه برپاست

Everybody just have a good time

همه زمان خوبی رو میگذرونن

And we gonna make you lose your mind

و میخوایم کاری کنیم که عقل از سرت بپره

Everybody just have a good time [X2]

همه زمان خوبی رو میگذرونن

We just wanna see yaa!

فقط میخوایم ببینیمت

Shake That!

تکونش بده

In the club party rock look up on your girl

توی کلاب، مهمونی توپیه! دنبال دختر مورد علاقت بگرد

She on my jock non stop when we in the spot Booty move away like she on the block

همچین میرقصه که انگار روی بند نازکیه!

What the track I gots to know

با چه آهنگی باید رقصید؟

Top jeans tatto cause I’m rock and roll

جین های کوتاه که تتو هامو نشون بدن! چون من میرقصم و میخونم!

Half black half white diamino

نصف سیاه نصف سفید الماسی

Gona the money out the door

بیرون از خونه پول به دست میارم

I’m runnin through these hoes like drano

من دارم به سوی این [...]  ها میدوم

I got that devilish flow rock and roll no halo

من این جریان شیطانی را رقصاندم والسلام

We party rock yea! that’s the crew that I’m reppin

ما مهمونی رو میترکونیم! آره! این گروهیه که من توش رپ میخونم

On the rise to the top no led in our zeppelin

با بالن از پایین به بالا میروم

Party rock is in the house tonight

امشب یه مهمونی توپ توی خونه برپاست

Everybody just have a good time

همه زمان خوبی رو میگذرونن

And we gonna make you lose your mind

و میخوایم کاری کنیم که عقل از سرت بپره

Everybody just have a good time [X2]

همه زمان خوبی رو میگذرونن

We just wanna see yaa!

فقط میخوایم ببینیمت

Everyday I’m shuffelin

من هر روز بی قرارم

Shuffelin shuffelin

بی قرارم بی قرارم

Step up fast and be the first girl to make me throw this cash

زود حرکت کن و اولین کسی باش که باعث میشه من پولدار بشم

We get money don’t be mad now stop hatein is bad

ما پول دار میشیم! عصبانی نشو! ازم متنفر نشو)

One more shot for us

یه شات دیگه برای ما بده!

Another round

یکی دیگه!

Please fill up my cup

خواهش میکنم لیوانمو پر کن

Don’t mess around

اطرافتو کثیف نکن

We just wanna see

ما فقط میخوایم ببینیم که

You shake it now

تو الان میلرزونی

Now you wanna be

حالا میخوای که

Your naked now

ل*خت بشی!

Get up get down put your hands up to the sound [X3]

بپر بالا پایین و دستاتو هماهنگ با آهنگ تکون بده!

Put your hands up to the sound [X2]

دست هات رو هماهنگ با اهنگ بلند کن

Get up [X9]

پاشو

Put your hands up to the sound

دست هات رو هماهنگ با اهنگ بلند کن

To the sound   … Put your hands up !!!!!

دست هات رو هماهنگ با اهنگ بلند کن

Party rock is in the house tonight

امشب یه مهمونی توپ توی خونه برپاست

Everybody just have a good time

همه زمان خوبی رو میگذرونن

And we gonna make you lose your mind

و میخوایم کاری کنیم که عقل از سرت بپره

Everybody just have a good time

همه زمان خوبی رو میگذرونن

FindLyrics.ir بازدید : 5008 نظرات (0)

When I walk on by, girls be looking like damn he fly

وقتی که من در کنار راه میرم ، دخترا طوری نگاهم میکنن انگار دارم پرواز میکنم

I pay to the beat, walking on the street with in my new lafreak, yeah

من روی بیت هستم … ، تو خیابون با “lafreak” جدیدم راه میرم

This is how I roll, animal print, pants out control

این طوری هست که منم ! کپی حیوونا ! وقتی لباسم رو در میارم کنترلمو از دست میدم

It’s real fool with the big F o

این واقعا احمقانه هست .. احمقانه با حرف بزرگ

They like bruce lee rock at the club

اونا دوست دارند درست مثل بروسلی توی کلوب خودشونو نشون بدن

Girl look at that body

دختر هیکل اونو ببین

I work out

من میرم تو کارش

Girl look at that body

دختر هیکل اونو ببین

I work out

من میرم تو کارش

When I walk in the spot, this is what I see

دارمروینقطهراهمیرم!اینچیزیهکهمیبینم!

Everybody stops and they staring at me

همه می ایستن و به درخشیدن من نگاه میکنن!

I got passion in my pants and I ain’t afraid to show it

من تو شلوارم حس خواصی دارم و نمی ترسم تا به همه نشون بدمش

I’m sexy and I know it (x2)

من باحالم و اینو میدونم

When I’m at the moss, purity just can’t fight them up

وقتی من بین {..} هستم ,پاک بودن باعث نمیشه دست از سرت بردارن!

When I’m at the beach, I’m in a speedo trying to tan my cheeks

وقتی توی ساحل خوابیدم زیر افتاب سعی میکنم از توی مایو {…} برنزه کنم.

This is how I roll, come on ladies it’s time to go

این فیلمیه که من میام …. یالا خانوم ها وقتشه بریم

We hit it to the bar, baby don’t be nervous

بردیمش توی بار..عزیزم عصبی نباش!

No shows, no shirt, and I still get serviced

هیچیزی نیس..نه بلوزی..و من دارم سرویس میشم!!!

Girl look at that body

دختر هیکل اونو ببین

I work out

من میرم تو کارش

Girl look at that body

دختر هیکل اونو ببین

I work out

من میرم تو کارش

When I walk in the spot, this is what I see

دارم روی نقطه راه میرم !این چیزیه که میبینم!

Everybody stops and they staring at me

همه می ایستن و به درخشیدن من نگاه میکنن!

I got passion in my pants and I ain’t afraid to show it

من تو شلوارم حس خواصی دارم و نمیتورسم تا به همه نشون بدمش

I’m sexy and I know it (x3)

من باحالم و اینو میدونم

Girl look at that body

دختر هیکل اونو ببین

I work out

من میرم تو کارش

Girl look at that body

دختر هیکل اونو ببین

I work out

من میرم تو کارش

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان