loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1910 نظرات (0)

ترجمه از : farnaz

farnaz11_7@yahoo.com

 

————————————————

Locked up tight

زندان تنگ بود یه

Like I would never feel again

ای کاش دوباره هرگز دوباره این حسو نداشته باشم

Stuck in some kind of love prison

تردید داشتم در نوع عاشق شدن ادما

And threw away the key (Oh oh)

و پرت کردم کلیدو یه جای دور

Terrified

ترسناک بود

Until I stared into your eyes

تا من خیره شدم به چشات

Made me start to realize

شروع شد تا بفهمم

The possibilities (so, so)

امکان داره

I’m gonna love you like I’ve never been broken

من دوست داشتم من هیچ وقت نمیشکستم

I’m gonna say it like it’s never been spoken

من میخواستم حرف بزنم مس اینکه هیچ وقت اونجوری صحبت نکرده بودم

Tonight Tonight

امشب،امشب

I’m letting go, go, go, go

امشب من رها میشم

I’m gonna give it like it’s never been taken

من میدمش مس اینکه هیچ وقت نداشتمش

I’m gonna fall like I don’t need saving

من دارم سقوط میکنم مس اینکه نیاز به نجات دهنده ندارم

Tonight tonight

امشب،امشب

I’m letting go, go, go, go

امشب من رها میشم

So played out

اینطور به پایان رسید

The same lies with a different face

دروغ های یک جور از ادمای متفاوت میشنوم

But there’s something in the words you say

اما بعضی چیزا تو گفتار تو وجود داره

That makes it feel all so real

احساسمو واقعی میکنه

I’m gonna love you like I’ve never been broken

من دوست داشتم من هیچ وقت نمیشکستم

I’m gonna say it like it’s never been spoken

من میخواستم حرف بزنم مس اینکه هیچ وقت اونجوری صحبت نکرده بودم

Tonight Tonight

امشب،امشب

I’m letting go, go, go, go

امشب من رها میشم

I’m gonna give it like it’s never been taken

من میدمش مس اینکه هیچ وقت نداشتمش

I’m gonna fall like I don’t need saving

من دارم سقوط میکنم مس اینکه نیاز به نجات دهنده ندارم

Tonight tonight

امشب،امشب

I’m letting go, go, go, go

امشب من رها میشم

No need for me to run, run, run

نیازی نیس دنبالم بگردی

You makin’ me believe in everything

تو باعث میشی من هرچیو باور کنم

No need to go and hide, hide, hide

نیاز نیس بری و قایم شی

Gonna give you every little piece of me

بگیر هر تیکه از منو

FindLyrics.ir بازدید : 2228 نظرات (0)

ترجمه توسط ارغوان

 

 

arghavan.nikboresh9@gmail.com

 

 

———————————————–

The day I first met you

روز اولی که دیدمت

You told me you’d never fall in love

بهم گفتی هیچ وقت تا بحال عاشق نشدی

But now that I get you

اما حالا که دارم میشناسم

I know fear is what it really was

میفهمم ترس چیه

Now here we are

حالا اینجاییم

So close yet so far

نزدیکتر از همیشه

How did I pass the test

چطور از امتحان گذشتم

When will you realise

کی میفهمی که

Baby, I’m not like the rest

من مثه بقیه نیستم عزیزم

Don’t wanna break your heart

نمیخوام قلبت و بشکنم

Wanna give your heart a break

میخوام به قلبت یه فرصت بدم

I know you’re scared it’s wrong

میدونم که میترسی و این بده

Like you might make a mistake

فکر میکنی مرتکب گناه شدی

There’s just one life to live

فقط یکبار میتونی زندگی کنی

And there’s no time to wait, to waste

و هیچ زمانی نیست که بخوای هدر بدی

So let me give your heart a break, give your heart a break

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

Let me give your heart a break, your heart a break

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

On Sunday you went home alone

یکشنبه به تنهایی به خونه رفتی

There were tears in your eyes

اشک تو چشم هات جمع شده بود

I called your cell phone, my love

به تلفنت زنگ زدم عشقم

But you did not reply

اما تو پاسخ ندادی

The world is ours if you want it

اگه بخوای دنیا ماله تو میشه

We can take it if you just take my hand

ما میتونیم بدستش بیاریم اگه فقط دستم و بگیری

There’s no turning back now

خیچ راه برگشتی نیست

Baby, try and understand

عزیزم تلاش کن و بفهم

Don’t wanna break your heart

نمیخوام قلبت و بشکنم

Wanna give your heart a break

میخوام به قلبت یه فرصت بدم

I know you’re scared it’s wrong

میدونم که میترسی و این بده

Like you might make a mistake

فکر میکنی مرتکب گناه شدی

There’s just one life to live

فقط یکبار میتونی زندگی کنی

And there’s no time to wait, to waste

و هیچ زمانی نیست که بخوای هدر بدی

So let me give your heart a break, give your heart a break

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

Let me give your heart a break, your heart a break

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

There’s just so much you can take

هنوز خیلی مونده ک به ته خط برسی

Give your heart a break

به قلبت به فرصتی بده

Let me give your heart a break, your heart a break

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

When your lips are on my lips

وقتی لبهات رو لبهامه

And our hearts beat as one

و قلبهامون با هم میزنه

But you slip out of my fingertips

اما از دستم در رفتی

Every time you run, whoa-oh-whoa-oh-oh

هر دفعه فرار کردی

 

Don’t wanna break your heart

نمیخوام قلبت و بشکنم

Wanna give your heart a break

میخوام به قلبت یه فرصت بدم

I know you’re scared it’s wrong

میدونم که میترسی و این بده

Like you might make a mistake

فکر میکنی مرتکب گناه شدی

There’s just one life to live

فقط یکبار میتونی زندگی کنی

And there’s no time to wait, to waste

و هیچ زمانی نیست که بخوای هدر بدی

So let me give your heart a break,

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

Let me give your heart a break,

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

‘Cause you’ve been hurt before

چون تو قبلا صدمه دیدی

I can see it in your eyes

میتونم از تو چشمهات بفهمم

You try to smile it away, some things you can’t disguise

تلاش میکنی چیزهایی رو که نمیتونی فراموش کنی با لبخندت پنهان کنی

Don’t wanna break your heart

نمیخوای ک یه فرصت دوباره بده بهت ؟

Baby, I can ease the ache, the ache

عزیزم میتونم این خاکستر رو ببینم

So let me give your heart a break, give your heart a break

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

Let me give your heart a break, your heart a break

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

There’s just so much you can take

خیلی چیز ها هست ک هنوز نمیتونی تحملشون کنی

Give your heart a break

به قلبت یه فرصتی بده

Let me give your heart a break, your heart a break

پس بزار به قلبت یه فرصت بدم

The day I first met you

اولی روزی ک دیدمت

You told me you’d never fall in love

بهم گفتی ک هیچ وقت عاشق نمیشی

FindLyrics.ir بازدید : 2213 نظرات (0)

ترجمه از : farnaz

farnaz11_7@yahoo.com

————————————————

Who’s That Boy

(Dev)[Intro]

I wanna get you by yourself

من میخوام خودتو داشته باشم

Yeah, have you to myself

اره،تورو برا خودم

I dont need no body else

من به کس دیگه ای احتیاج ندارم

Dont want no body else

هیچ کس دیگه ای رو نمیخوام

You are special, I know

تو خاصی،میدونم

Your smile, it glows

لبخندت،میتابه

Its perfect, it shows

این عالیه،نشون میده

Lets go!

بیا بریم

(Demi)[Verse One]

I’ve been staring at ya

میتونم ستارت باشم

And I could do it all night

من میتونم تموم شب انجامش بدم

You’re looking like an angel

تو شبیه فرشته ای

With that kind of body it needs a spotlight

با اون بدن تا حدی بدنت نیاز داره زیر نور افکن بره

[Hook]

Aint no body know your name

هیچ کس اسمتو نمیدونه

But looking like you do could be fame

اما شبیه تو میتونه معروف شه

I could see us making ways

میتونم ببینم ما راه ها رو میسازیم

From the back of the club

از پشت کلوپ

To a bed in the shade

تا تخت سایبون دار!

[Chorus]

Now I don’t know who you are

نمیدونم تو کی هستی

But you look like a star

اما مس یه ستاره ای

And everybody here be thinking

و هر کی اینجاس به این فک میکنه

Who’s that boy?

اون پسر کیه؟

Wanna take you home

میخوام تورو خونه ببرم

And get you all alone

با تو تنها باشم

And everybody here is thinking

و هر کی اینجاس به این فک میکنه

Who’s that boy?

اون پسر کیه؟

Oh he got me

اوه اون رسید به من

No, I’ve never seen, no

نه،من هرگز ندیده بودمت

No one like them

هیچ کی مس اون نیس

Them he’s everything

اون همه چیزه

Girls they want him

دخترا میخوان اونو

Guys they want to be

پسرا هم همینطور

Who’s that boy, Who’s that boy

اون پسر کیه؟، اون پسر کیه؟

[Verse Two]

You could say that I’m distracted

تو میتونی بگی اونو من گیجم

But ah you got me so attracted

اما تو منو مجذوب خودت کردی

But boy I’ll tell you what the fact is

اما پسر میخوام بهت واقعیتو بگم

Is no one else in this room

هیچ کس تو این اتاق نیست

Looking like like you, you, you

مثل تو،تو،تو

[Breakdown]

Everybody in the club turn around and say

هرکس توی کلوپ سرشو برمیگردونه به سمتت و میگه

Who’s that, Who’s that

کیه اون، کیه اون

Beautiful boy with them big brown eyes, tell me

پسر خوشگل با چشمای درشت قهوه ای،بگو بهم

Who’s that Who’s that

کیه اون، کیه اون

(Dev)[Rap]

I got my eyes on this boy

من چشام رو این پسرس

Can’t get them off my mind

نمیتونم از ذهنم دورش کنم

He’s one of a kind

اون یه جورایی

The cherry to my pie

گیلاس تو کلوچم

I just wanna get them close

فقط میخوام بهش نزدیک شم

Wanna make them mine

میخوام تو فکرش باشم

Come hold my hand and dance away the night

بیا دستمو بگیر و باهام برقص امشب

Give me the green light

چراغ سبز نشونم بده

Kiss my lips

لبامو ببوس

Who’s that boy watching my hips?

اون پسر کیه داره به رقصم نگاه میکنه؟

I- I- I wanna know who you are

من من من میخوام بدونم تو کی هستی

My name is Dev and you can be my star

اسمم دو هست و تو میتونی ستاره من باشی

FindLyrics.ir بازدید : 7862 نظرات (0)

ترجمه توسط سحـــــــــــــــر

 

 

 

angellover3@yahoo.com

 

 

 

———————————————–

Puttin’ my defenses up

از خودم دفاع میکنم

Cause I don’t wanna fall in love

چون نمیخوام عاشق بشم

If I ever did that

اگه من تا حالا عاشق شدم،

I think I’d have a heart attack

فکر کنم یه حمله ی قلبی داشتم

Never put my love out on the line

هرگز عشقم رو به حراج نمیذارم

Never said yes to the right guy

هیچوت به اون پسر بله نگفتم

Never had trouble getting what I want

هرگز برای انچه که میخوام دردسر درست نکردم

But when it comes to you, I’m never good enough

اما وقتی به تو ربط پیدا میکنه ، هرگز به اندازه کافی خوب نیستم

When I don’t care

وقتی که اهمیت نمیدم

I can play him like a Ken doll

میتونم مثل یه مرغ عروسکی با اون بازی کنم

Won’t wash my hair

موهامو نمیشورم

Then make him bounce like a basketball

بعد، اونو مثل یه توپ بسکتبال به بالا و پایین میندازم

But you make me wanna act like a girl

اما تو باعث میشی که مثل یه دختر رفتار کنم

Paint my nails and wear high heels

لاک بزنم و کفش پاشه بلند بپوشم

Yes you make so nervous that I just can’t hold your hand

آره،تو منو دستپاچه میکنی که فقط نمیتونم دستاتو بگیرم

You make me glow

تو باعث میشی بزرگ بشم

But I cover up won’t let it show

ولی من اینو مخفی میکنم ، نمیذارم دیده بشه

So I’m puttin’ my defences up

خب، من از خودم دفاع میکنم

Cause I don’t wanna fall in love

چون نمیخوام عاشق بشم

If I ever did that

اگه من تا حالا عاشق شدم

I think I’d have a heart attack

فکر کنم یه حمله ی قلبی داشتم

I think I’d have a heart attack

فکر کنم یه حمله ی قلبی داشتم

I think I’d have a dart attack

فکر کنم یه حمله ی سریع داشتم

Never break a sweat for the other guys

هرگز برای بقیه عرق نمیریزم

When you come around I get paralyzed

وقتی که تو این طرفا میای ، من بیحس و فلج میشم

And every time I try to be myself

و هر بار سعی میکنم که خودم باشم

It comes out wrong like a cry for help

به نظر اشتباه میرسه، مثل گریه کردن برای درخواست کمک

It’s just not fair

این فقط بی طرفانه است

Brings more trouble than it all is worth

بیشتر از قیمت و ارزشش دردسر میاره

I gasp for air

برای هوا نفس نفس میزنم

It feels so good, but you know it hurts

احساس خوبی دارم ولی میدونی این صدمه میزنه

But you make me wanna act like a girl

اما تو باعث میشی که مثل یه دختر رفتار کنم

Paint my nails and wear high heels

لاک بزنم و کفش پاشه بلند بپوشم

Yes you make so nervous that I just can’t hold your hand

آره،تو منو دستپاچه میکنی که فقط نمیتونم دستاتو بگیرم

You make me glow

تو باعث میشی بزرگ بشم

But I cover up won’t let it show

ولی من اینو مخفی میکنم ، نمیذارم دیده بشه

So I’m puttin’ my defences up

خب، من از خودم دفاع میکنم

Cause I don’t wanna fall in love

چون نمیخوام عاشق بشم

If I ever did that

اگه من تا حالا عاشق شدم،

I think I’d have a heart attack

فکر کنم یه حمله ی قلبی داشتم

I think I’d have a heart attack

فکر کنم یه حمله ی قلبی داشتم

I think I’d have a dart attack

فکر کنم یه حمله ی سریع داشتم

The feelings got lost in my lungs

احساسات توی جگرم از بین رفته

They’re burning, I’d rather be numb

دارن میسوزن، من میخوام بیحس بشم

And there’s no one else to blame

و کسی وجود نداره که مقصر بشه

So instead I’ll take off in a run

خب، به جای اینکه توی دویدن لباسمو در بیارم

I’m playing too close to the sun

نزدیک به خورشید بازی میکنم

And I’m burst into flames

و من توی شعله ها منفجر میشم

You make me glow

تو باعث میشی بزرگ بشم

But I cover up won’t let it show

ولی من اینو مخفی میکنم ، نمیذارم دیده بشه

So I’m puttin’ my defences up

خب، من از خودم دفاع میکنم

Cause I don’t wanna fall in love

چون نمیخوام عاشق بشم

If I ever did that

اگه من تا حالا عاشق شدم

I think I’d have a heart attack

فکر کنم یه حمله ی قلبی داشتم

FindLyrics.ir بازدید : 4849 نظرات (0)

Skies are crying, I am watching

آسمون داره گریه میکنه و من تماشا میکنم

Catching tear drops in my hands

دونه های اشکشو توی دستام میگیرم

Only silence as it’s ending

فقط سکوت درحالی که همه چیز داره تموم میشه

Like we never had a chance

انگار هیچ وقت فرصتی نداشتیم

Do you have to make me feel like There’s nothing left of me?

باید کاری میکردی که حس کنم هیچی ازم باقی نمونده؟

You can take everything I have

میتونی هرچیزی که دارمو بگیری

You can break everything I am

میتونی هرچیزی که هستمو بشکنی

Like I’m made of glass

انگار من از شیشه درست شدم

Like I’m made of paper

انگار از کاغذم

Go on and try to tear me down

ادامه بده و سعی کن منو نابود کنی!

I will be rising from the ground

من دوباره از زمین بلند میشم

Like a skyscraper

مثل یه آسمون خراش!

Like a skyscraper

مثل یه آسمون خراش!

As the smoke clears, I awaken

وقتی دود پخش میشه بیدار میشم

And untangle you from me

و تو رو از خودم جدا میکنم

Would it make you feel better To watch me while I bleed?

تماشا کردن من که زخمی هستم باعث میشه حس بهتری داشته باشی؟

All my windows still are broken

همه ی پنجره هام شکسته ن

But I’m standing on my feet

ولی من هنوز رو پاهام ایستادم

[Chorus repeat]

Go run, run, run

برو و فرار کن

I’m gonna stay right here,

من همینجا وایمیسم

Watch you disappear

و ناپدید شدن تو رو تماشا میکنم

Yeah, oh Go run, run, run

برو و فرار کن

Yeah, it’s a long way down

آره اینجا از پائین خیلی دوره

But I am closer to the clouds up here

ولی من این بالا به ابرا نزدیک ترم…

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان