loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 35564 نظرات (0)

ترجمه توسط : kamran

ایمیل مترجم : kamyrascall@yahoo.com

————————————————

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

[Eminem: Verse 1]

I wanted the fame, but not the cover of Newsweek

من شهرت می خواستم اما نه جلد روی مجله ها

Oh well, guess beggars can’t be choosey

بسیار خوب.حدس میزنم گداها نمی تونن انتخواب کننده باشن

Wanted to receive attention for my music

توجه برای اهنگام می خواستم

Wanted to be left alone, the public excuse me

می خواستم منو تنها بزارین. مردم ببخشید

Been wanting my cake, I need it too, wanting it both ways

می خواستم مثل قبل باشم.خیلی هم می خواستم.از هر دو روش می خواستمش

Fame may be a balloon cause my ego inflated

شهرت ممکنه یک بالون باشه چون من خودم باد کردم

When I blew seep it was confusing

وقتی ابم داشت چکه چکه میریخت سرم داشت گیج می رفت

Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loose leaf

چون همه چیزی که می خواستم انجام بدم اینه که بروسلی ازبرگ های سست باشم

Abused ink, used it as a tool when I blew steam

دیس می کنم .ازان به عنوان یک ابزار زمانی که عصبی هستم استفاده می کنم

Hit the lottery, oh wee

شانسم تو شرط بندی کمه

With what I gave up to get was bittersweet

چجوری من دست بکشم از کارم که نه شیرین باشه نه تلخ

It was like winning a huge meet

مثل برنده شدن در یک دیدار بزرگ بود

Ironic cause I think I’m getting so huge I need a shrink

طعنه امیزه چون فکر کنم خیلی بزرگ شدم و نیاز به کوچیک شدن دارم

I’m beginning to lose sleep: one sheep, two sheep

من شروع به از دست دادن خوابم می کنم .یک گوسفند.دوگوسفند

Going cucko and cuckier as Kool Keith

دیوانه میشم و صدای دیوانه هارو مثل کول کیت در میارم

But I’m actually weirder than you think

اما در واقع من عجیب تر از اون چیزی که فکر می کنی هستم

Cause I’m

چون من

[Chorus:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

خوب. این عادلانه نیست

Well, that’s not fair

خوب. این عادلانه نیست

[Eminem: Verse 2]

Now I ain’t much of a poet

در حال حاضر من بیشتر از یک شاعر نیستم

But I know somebody once told me to seize the moment

اما من یک نفر رومیشناسم که یک بار بهم گفت این لحظه رو بدست بیار

And don’t squander it

و تلفش نکن

Cause you never know when it could all be over

چون تو نمیدونی چه وقت (کی)همش می تونه تمام شه

[?] so I keep conjuring

پس من به جادو کردن ادامه میدم

Sometimes I wonder where these thoughts spawn from

گاهی اوقات من تعجب می کنم که این افکار از کجا تولید میشه

(Yeah, ponder it

اره. بهش فکر می کنم

Do you wonder there’s no wonder you’re losing your mind the way you’re brought up?

تعجب کردی؟ اینجا چیزی واسه تعجب نیست تو داری عقلت رو از دست میدی این راهی هست که تو به وجود اوردی؟

I think you’ve been wandering off down your [?]

من فکر می کنم تو داخل تاریکی خودت سرگردانی

and stumbled upon Jeff [?]

uponjeff برخوردکردی با و

Cause I needed an intervention in this to intervene between me and this monster

چون من نیاز داشتم بین بحث من و این هیولا از خودم دفاع کنم

And save me from myself and all this conflict

و من رو از خودم و همه این ناسازگاری ها نجاات بده

Cause the very things that I love is killing me and

چون همان چیزایی که من دوست دارم دارن من رو می کشن

I can’t conquer it

و من نمی تونم بر ان ها غلبه کنم

My OCD is me in the head

یه بیماری که افراد از مکان های مردمی می ترسن)من خودمم درسرم)ocd

Keep knocking, nobody’s home, I’m sleepwalking

به در زدن ادامه بده.کسی خونه نیست.من تو خواب راه میرم

I’m just relaying what the voice of my head saying

من فقط انجام میدم چیزهایی که صدای درون سرم بهم میگه

Don’t shoot the messenger, I’m just friends with the

به فرستاده شلیک نکن. من فقط دوستم با

[Chorus:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

Well, that’s not fair

[Eminem: Verse 3]

Call me crazy, but I had this vision

بهم بگو دیوونه.اما من همینجوری هستم

One day that I’d walk amongst you regular civilians But until then drums get killed at

زمانی که موزیک از بین بره من مثل شما یک فرد عادی میشم (فزق من با شما کارمه)

I’m coming straight at Emcees, blood get spilled and I Take it back to the days that I get

من مستقیم به به سوی ام سی میرم.خون های که ریخته شده رو به همان روز های که گرفتم پس میدم

Give every kid who got played gat

به هر بچه ای که بازی میکرد با تفنگ میدم

Pumped the villain and shit that say back To the kids who played ‘em

تبهکارا عصبی میشن و به بچه هایی که با هاشون بازی می کنن کثافت میگن

I ain’t here to save the fucking children

من برای نجات این بچه اینجا نیستم

But if one kid out of a hundred million

اما اگر یک بچه از صد میلیون

Who are going through a struggle feels and relates that’s great

که میره بین مشکلات و احساسشو باز گو می کنه و این عالیه

It’s payback, Russell Wilson falling way back

راسل ویلسون داره تقاص کاراشو پس میده

In the draft, turn nothing into something, still can make that

تبدیل کردن هیچی به چیزی هنوزم اتفاق میافته

Straw in the gold chump I will spendin a hay stack

طلای که واسه شما گندس من خرجه علفام می کنم

Maybe I need a straightjacket, face facts

شاید برای رویاروی با این یه ژاکت کلفت نیازم بشه

I am nuts for real, but I’m okay with that

من واقا احمقم ولی باش مشکلی ندارم

It’s nothing, I’m still friends with a

اینکه چیزی نیست من هنوزم دوستم با یک ….

[Bridge:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

اره ، این عادلانه نیست

————————————————

،کپی بردادی تنها با ذکر منبع مجاز هست،

مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید …

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

[Eminem: Verse 1]

I wanted the fame, but not the cover of Newsweek

من شهرت می خواستم اما نه جلد روی مجله ها

Oh well, guess beggars can’t be choosey

بسیار خوب.حدس میزنم گداها نمی تونن انتخواب کننده باشن

Wanted to receive attention for my music

توجه برای اهنگام می خواستم

Wanted to be left alone, the public excuse me

می خواستم منو تنها بزارین. مردم ببخشید

Been wanting my cake, I need it too, wanting it both ways

می خواستم مثل قبل باشم.خیلی هم می خواستم.از هر دو روش می خواستمش

Fame may be a balloon cause my ego inflated

شهرت ممکنه یک بالون باشه چون من خودم باد کردم

When I blew seep it was confusing

وقتی ابم داشت چکه چکه میریخت سرم داشت گیج می رفت

Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loose leaf

چون همه چیزی که می خواستم انجام بدم اینه که بروسلی ازبرگ های سست باشم

Abused ink, used it as a tool when I blew steam

دیس می کنم .ازان به عنوان یک ابزار زمانی که عصبی هستم استفاده می کنم

Hit the lottery, oh wee

شانسم تو شرط بندی کمه

With what I gave up to get was bittersweet

چجوری من دست بکشم از کارم که نه شیرین باشه نه تلخ

It was like winning a huge meet

مثل برنده شدن در یک دیدار بزرگ بود

Ironic cause I think I’m getting so huge I need a shrink

طعنه امیزه چون فکر کنم خیلی بزرگ شدم و نیاز به کوچیک شدن دارم

I’m beginning to lose sleep: one sheep, two sheep

من شروع به از دست دادن خوابم می کنم .یک گوسفند.دوگوسفند

Going cucko and cuckier as Kool Keith

دیوانه میشم و صدای دیوانه هارو مثل کول کیت در میارم

But I’m actually weirder than you think

اما در واقع من عجیب تر از اون چیزی که فکر می کنی هستم

Cause I’m

چون من

[Chorus:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

خوب. این عادلانه نیست

Well, that’s not fair

خوب. این عادلانه نیست

[Eminem: Verse 2]

Now I ain’t much of a poet

در حال حاضر من بیشتر از یک شاعر نیستم

But I know somebody once told me to seize the moment

اما من یک نفر رومیشناسم که یک بار بهم گفت این لحظه رو بدست بیار

And don’t squander it

و تلفش نکن

Cause you never know when it could all be over

چون تو نمیدونی چه وقت (کی)همش می تونه تمام شه

[?] so I keep conjuring

پس من به جادو کردن ادامه میدم

Sometimes I wonder where these thoughts spawn from

گاهی اوقات من تعجب می کنم که این افکار از کجا تولید میشه

(Yeah, ponder it

اره. بهش فکر می کنم

Do you wonder there’s no wonder you’re losing your mind the way you’re brought up?

تعجب کردی؟ اینجا چیزی واسه تعجب نیست تو داری عقلت رو از دست میدی این راهی هست که تو به وجود اوردی؟

I think you’ve been wandering off down your [?]

من فکر می کنم تو داخل تاریکی خودت سرگردانی

and stumbled upon Jeff [?]

uponjeff برخوردکردی با و

Cause I needed an intervention in this to intervene between me and this monster

چون من نیاز داشتم بین بحث من و این هیولا از خودم دفاع کنم

And save me from myself and all this conflict

و من رو از خودم و همه این ناسازگاری ها نجاات بده

Cause the very things that I love is killing me and

چون همان چیزایی که من دوست دارم دارن من رو می کشن

I can’t conquer it

و من نمی تونم بر ان ها غلبه کنم

My OCD is me in the head

یه بیماری که افراد از مکان های مردمی می ترسن)من خودمم درسرم)ocd

Keep knocking, nobody’s home, I’m sleepwalking

به در زدن ادامه بده.کسی خونه نیست.من تو خواب راه میرم

I’m just relaying what the voice of my head saying

من فقط انجام میدم چیزهایی که صدای درون سرم بهم میگه

Don’t shoot the messenger, I’m just friends with the

به فرستاده شلیک نکن. من فقط دوستم با

[Chorus:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

Well, that’s not fair

[Eminem: Verse 3]

Call me crazy, but I had this vision

بهم بگو دیوونه.اما من همینجوری هستم

One day that I’d walk amongst you regular civilians But until then drums get killed at

زمانی که موزیک از بین بره من مثل شما یک فرد عادی میشم (فزق من با شما کارمه)

I’m coming straight at Emcees, blood get spilled and I Take it back to the days that I get

من مستقیم به به سوی ام سی میرم.خون های که ریخته شده رو به همان روز های که گرفتم پس میدم

Give every kid who got played gat

به هر بچه ای که بازی میکرد با تفنگ میدم

Pumped the villain and shit that say back To the kids who played ‘em

تبهکارا عصبی میشن و به بچه هایی که با هاشون بازی می کنن کثافت میگن

I ain’t here to save the fucking children

من برای نجات این بچه اینجا نیستم

But if one kid out of a hundred million

اما اگر یک بچه از صد میلیون

Who are going through a struggle feels and relates that’s great

که میره بین مشکلات و احساسشو باز گو می کنه و این عالیه

It’s payback, Russell Wilson falling way back

راسل ویلسون داره تقاص کاراشو پس میده

In the draft, turn nothing into something, still can make that

تبدیل کردن هیچی به چیزی هنوزم اتفاق میافته

Straw in the gold chump I will spendin a hay stack

طلای که واسه شما گندس من خرجه علفام می کنم

Maybe I need a straightjacket, face facts

شاید برای رویاروی با این یه ژاکت کلفت نیازم بشه

I am nuts for real, but I’m okay with that

من واقا احمقم ولی باش مشکلی ندارم

It’s nothing, I’m still friends with a

اینکه چیزی نیست من هنوزم دوستم با یک ….

[Bridge:]

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

I’m friends with the monster,That’s under my bed

من با هیولایی که زیر تخت منه دوستم

Get along with the voices inside of my head

منو با صداهاش که تو سر منه کنترل می کرد

You’re trying to save me

تو سعی میکنی نجاتم بدی

Stop holding your breath

از نگر داشتن نفس خودت دست بردار

And you think I’m crazy

و تو فکر می کنی من دیوونه ام

Yeah, you think I’m crazy (crazy)

تو فکر می کنی من دیوونه ام , اره

Well, that’s not fair

اره ، این عادلانه نیست

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان